Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27899
Title: Методи проектування сільськогосподарських машин: навчально-методичний посібник до курсового проектування для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 галузеве машинобудування спеціалізації «Машини сільськогосподарського виробництва»
Authors: Довбуш, Тарас Анатолійович
Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Bibliographic description (Ukraine): Довбуш Т. А. Методи проектування сільськогосподарських машин : навчально-методичний посібник до курсового проектування / Т. А. Довбуш, Н. І. Хомик, А.Д. Довбуш. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2019. – 72 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 20-Mar-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Committee members: Лещук, Роман Ярославович
UDC: 631.3
Keywords: методи
проектування
сільськогосподарських
машин
133
галузеве
машинобудування
Page range: 72
Series/Report no.: Д;58
Abstract: На даний час машинобудівна галузь Україна перебуває у складному стані, хоча має великий потенціал для збільшення виробництва, зокрема і сільськогосподарської техніки, і, відповідно, можливості для успішного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Є великі спеціалізовані заводи, які виготовляють і можуть виготовляти у достатній кількості різноманітні сільськогосподарські машини, наприклад, заводи з виробництва комбайнів (Херсонський, Дніпропетровський), жаток (Бердянський), сівалок (Кіровоградський), ґрунтообробної техніки (Білоцерківський. Одеський) та інші. Також частково, виробництво сільськогосподарської техніки розпочали на підприємствах, які раніше не спеціалізувалися на виготовленні сільськогосподарських машин. Наразі постає проблема забезпечення промисловості висококваліфікованими інженерами-машинобудівниками, які володіють сучасними технологіями з розрахунку та проектування машин та елементів їх конструкцій, тим паче, що на теперішній час в Україні є відносно невелика кількість навчальних закладів, в яких готують фахівців у галузі сільськогосподарського машинобудування. Проектування сільськогосподарських машин – це розробка механізованого засобу з виконання відповідних видів технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві. Розробка нових чи удосконалення існуючих моделей машин, зокрема і сільськогосподарських, здійснюється інженерно-технічним персоналом, який повинен володіти сучасними методами проектування та виконанням розрахунків основних технологічних параметрів та розрахунків елементів їх конструкцій на міцність, жорсткість, вібростійкість, оптимізацію та інші. Процес проектування передує конструюванню і є пошуком науково-обґрунтованих, технічно здійснимих та економічно доцільних інженерних рішень. Результатом проектування є конструкторська документація об’єкта, який розробляється.
Content: ВСТУП……….. ЗАВДАННЯ……… 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…… 1.1. Мета і задачі курсової роботи…….. 1.2. Структура, об’єм і зміст курсової роботи….… 1.3. Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки…… 1.4. Написи на кресленнях і схемах…… 1.5. Специфікація і позначення креслень…… 2. СТІЙКІСТЬ МАШИН І МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ…… 2.1. Поздовжня стійкість агрегату… 2.2. Поперечна стійкість агрегату… 2.3. Бічне сповзання машин і агрегатів ЗАВДАННЯ № 1… ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 1… 3. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НЕСУЧИХ СИСТЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН… 3.1. Метод сил для розрахунку конструктивних систем… 3.2. Метод переміщень для розрахунку конструктивних систем… 3.3. Модифікований метод мінімуму потенціальної енергії деформації для розрахунку несучих систем… 3.4. Застосування методу скінченних елементів до розрахунку конструктивних систем… 3.5. Застосування комбінованого і змішаного методів до розрахунку конструктивних систем… ЗАВДАННЯ № 2… ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 2… ДОДАТОК 1…. ДОДАТОК 2… ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ…
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27899
Copyright owner: © Довбуш Т,А., Хомик Н.І., Довбуш А.Д., 2019
References (Ukraine): 1. Сисолин П.В.. Методы проектирования сельскохозяйственных машин для полеводства: Учебное пособие / П.В. Сисолин. – К.: НМК ВО, 1993. – 152 с. 2. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин в четырех томах /Под ред. М.И. Клецкина. – М.: Машиностроение, 1967. – Т.1. – 722 с., Т.2. – 830 с. 3. Опір матеріалів /Під заг. ред. акад. АН УССР Г.С.Писаренко. – К.: Вища школа, 1986. – 775 с. 4. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин: монографія / Рибак Т.І. – Тернопіль: Збруч, 2002. – 332 с. 5. Сельськохозяйственные и мелиоративные машины /Под. ред. Г.Е. Листопада. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с. 6. Сільськогосподарські машин: теоретичні основи, конструкція, проектування. Кн.1: Машини для рільництва /П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 382 с. 7. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин /Под ред. Е.С. Босого. – М.: Машиностроение, 1978. – 568 с. 8. Красніченко Н.С. Довідник конструктора по сільськогосподарським машинам. – К.: Урожай, 1999. 9. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с. 10. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 11. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до курсового проекту. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. – 84 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools