Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27843

Title: Інформаційні технології наукометричного аналізу на основі моніторингу ресурсів мережі Інтернет
Other Titles: Информационные технологии наукометрического анализа на основе мониторинга ресурсов сети Интернет
Information technologies of scientometric analysis based on monitoring of the Internet recourses
Authors: Андрущенко, Валентина Борисівна
Андрущенко, Валентина Борисовна
Andrushchenko, Valentyna
Affiliation: провідний науковий співробітник Національного центру зі співробітництва з Європейським Союзом у сфері науки і технологій Державного підприємства «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» (ДП «Укртехінформ»)
Bibliographic description (Ukraine): Андрущенко Валентина Борисівна. Інформаційні технології наукометричного аналізу на основі моніторингу ресурсів мережі Інтернет : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрущенко Валентина Борисівна. – Київ, 2018. – 177 с. – Бібліогр. : с. 141–153.
Андрущенко В.Б. Інформаційні технології наукометричного аналізу на основі моніторингу ресурсів мережі Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Інформаційні технології” / Андрущенко Валентина Борисівна ; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя . – Тернопіль., 2019. – 22 с.
Issue Date: 1-Mar-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Science degree: кандидат технічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 05.13.06 – інформаційні технології
Defense council: К 58.052.06
Supervisor: Ланде, Дмитро Володимирович
Committee members: Вишнівський, Віктор Вікторович
Субач, Ігор Юрійович
UDC: 004.031.42
Keywords: мережі співавторів, онтолгогії, індекс популярності науковця, мережа предметних областей, Google Scholar Citations, Вікіпедія, arXiv, наукометричні показники
сети соавторов, онтологии, индекс популярности ученого, сеть предметных областей, Google Scholar Citations, Википедия, arXiv, наукометрические показатели
co-authors networks, ontology, index of researcher’ popularity, subject domain network, Google Scholar Citations, Wikipedia, arXiv, scientometric indexes
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2019. Дисертаційна робота присвячена огляду та аналізу ресурсів наукової інформації, дослідженню можливостей розробки додаткових інформаційних масивів на базі існуючих джерел наукової та наукометричної інформації. В рамках роботи запропоновано підходи до визначення параметрів для провдення оцінки ресурсів наукової та наукометричної інформації, способи отримання нових даних, що дозволить оптимізувати час роботи і даними та залучати менше ресурсів для реалізації робіт із пошуку наукової та наукометричної інформації для подальшої її обробки. В роботі представлено та реалізовано алгоритми для побудови мережі співавторів та предметних областей на базі ресурсу Google Scholar Citations. Показано способи апробації алгоритмів із відповідною візуалізацією. На базі енциклопедичного ресурсу Вікіпедія запропоновано новий індекс для визначення видимості та цитованості автора (науковця), а також алгоритм побудови онтології за зазначеним поняттям. Показано можливість реалізації технології для поняття – визначення, а також власного імені. Представлено можливості отримання інформації за рахунок опрацювання результатів пошуку за заданим поняттям в рамках ресурсу препринтів аrXiv. Отримані результати окреслюють повний спектр притаманності заданого для пошуку поняття предметним областям і також визначено перелік галузей, для яких поняття є найбільш уживаним. Показано важливість інформаційних масивів, що формуються на базі ресурсів, які містять бібліометричну та наукометричну інформацію і можуть виступати параметрами, що можуть впливати на прийняття рішення та розширення спектру можливої співпраці науковців, формування унікальних наукових колаборацій.
Дисертация на соискание научной степени кандидата наук по специальности 05.13.06 – Информационные технологии. – Тернопольсикй национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2019. Диссертационная работа посвящена обзору и анализу ресурсов научной информации, исследованию возможностей разработки дополнительных информационных массивов на базе существующих источников научной и наукометрической информации. В рамках работы предложены подходы к определению параметров для проведения оценки ресурсов научной и наукометрической информации, способы получения новых даных, что позволит оптимизировать время работы с информацией и привлекать меньше ресурсов для реализации работ по поиску научной и наукометрической информации и последующей ее обработки. В работе представлены и реализованы алгоритмы для построения сети соавторов и предметных областей на базе ресурса Google Scholar Citations. Показаны способы апробации алгоритмов с соответствующей визуализацией. На базе энциклопедического ресурса Википедия предложен новый индекс для определения видимости и цитируемости автора (ученого), а также алгоритм построения онтологии для указанного понятия. Показана возможность реализации технологии для понятия - определение, а также имени собственного. Представлены возможности получения информации за счет обработки результатов поиска по заданным понятием в рамках ресурса препринтов аrXiv. Полученные результаты определяют полный спектр присущих заданного для поиска понятия предметным областям и также определен перечень отраслей, для которых понятие является наиболее употребляемым. Показана важность информационных массивов, которые формируются на базе ресурсов и содержат библиометрическую и наукометрическую информацию и могут выступать параметрами, которые способны влиять на принятие решения и расширения спектра возможного сотрудничества ученых, формирование уникальных научных коллабораций.
Thesis for Ph.D. degree in technical science on specialty of 05.13.06 – Information technologies. – Ternopil Ivan Pul`uj National Technical University, Ternopil, 2019. The thesis is devoted to the review and analysis of scientific information resources, the study of the possibilities of developing additional information arrays based on existing sources of scientific and scientometric information. As part of the work, approaches to determine parameters for assessing the resources of scientific and scientometric information, methods of obtaining new data sets are proposed, which will optimize the time of working with the information and attract less resources to implement work on finding scientific and scientometric information and its subsequent processing. The paper presents and implements algorithms for building a network of co-authors and subject areas based on the Google Scholar Citations resource. The ways of approving algorithms with appropriate visualization are also represented. Based on the open-access encyclopedic resource Wikipedia, a new index has been described for determining the visibility and quoting of the author (researcher), as well as an algorithm for constructing of ontology according to the indicated concept. The possibility of implementing the technology for the concept - definition, as well as the proper name is described. The possibilities of obtaining information through the processing of search results for a given concept within the framework of the ArXiv preprint resource are presented. The obtained results determine the full range of inherent in the concept defined for the search for subject areas and also the list of industries for which the concept is the most used is defined. The importance of information arrays, which are formed on the basis of resources and contain bibliometric and scientometric information, and can act as parameters that are able to influence the decision making and expand the range of possible cooperation of researchers, the formation of unique scientific collaborations.
Content: ВСТУП РОЗДІЛ 1 ДЖЕРЕЛА НАУКОВОЇ ТА НАУКОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1.1 Доступ до науково-технічної інформації – регламент, провідні ресурси 1.2 Попередні дослідження щодо аналізу даних ресурсів наукової та наукометричної інформації 1.3 Інформаційні ресурси наукової інформації 1.4 Систематизація ресурсів наукової інформації 1.5 Визначення характерних ознак інформаційних систем наукової інформації 1.6 Представлення наукової інформації на ресурсах мережі Інтернет 1.7 Типи ресурсів наукової інформації 1.8 Модель користувача Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 2.1 Аналіз ресурсів наукової та наукової інформації 2.2 Узагальнення результатів аналізу ресурсів ресурсів наукової та наукометричної інформації Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ НАУКОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ 3.1 Методи комп’ютерної лінгвістики 3.2 Методи статистичного аналізу даних 3.3 Кількісні методи наукометричного аналізу 3.3.1 Індекс Гірша 3.3.2 Імпакт-фактор 3.4 Теорія графів та теорія складних мереж 3.5 Розширення можливостей отримання нових інформаційних масивів на базі ресурсу Google Scholar 3.5.1 Побудова мережі предметних областей 3.5.2 Побудова мережі співавторів на базі ресурсу Google Scholar Citations 3.6 Побудова нових інформаційних масивів на базі енциклопедичного ресурсу Вікіпедія 3.6.1 Побудова онтології 3.6.2 Індекс популярності автора на базі енциклопедичного ресурсу Вікіпедія (Вікі-індекс) 3.7 Побудова мережі предметних областей на базі ресурсу препринтів arXiv Висновки до розділу 3 РОЗДІЛ 4 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ НАУКОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 4.1 Побудова мережі предметних областей та мережі співаторів на базі ресурсу Google Scholar Citations за заданими тегами 4.1.1 Модель предметної області та мережа співавторів для напрямку фізичної оптики 4.1.2 Модель предметної області та мережа співавторів для обмеженого набору тегів 4.2 Онтологія понять на базі енциклопедичного ресурсу Вікіпедія 4.2.1 Поняття ‘Scientometrics’ 4.2.2 Поняття ‘mission statement’ 4.2.3 Побудова онтології для імені Evgeny Paton 4.3 Вікі-індекс популярності автора он-лайн енциклопедії Вікіпедія 4.4 Побудова мережі предметних областей на базі ресурсу препринтів arXiv 4.4.1 Концепт ‘cavitation’ 4.4.2 Концепт ‘Ukraine’ Висновки до розділу 4 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27843
Copyright owner: Андрущенко Валентина Борисівна
References (Ukraine): 1. What does the General Data Protection Regulation Govern? European Commission [Internet], [updated 2018, June, cited 2018 July 11]. Available from: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-does-general-data-protection-regulation-gdpr-govern_en 2. Jeremy B. White, Twitter announces new privacy policy ahead of European data law, Independent Magazine [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/twitter-privacy-policy-rules-update-personal-data-a8320666.html 3. Katie Collins, Google makes privacy policy clearer than ever to comply with EU law, CNET [Internet], [cited 2018 May 15]. Available from: https://www.cnet.com/news/google-makes-privacy-policy-clearer-than-ever-to-comply-with-eu-gdpr-law/ 4. Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, Урядовий портал [Інтернет], [Цитовано 2017, 11 Гру.]. Доступно на: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248573101. 5. Open Access, Wikipedia [Internet], [cited 2018 Mar 16]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access 6. H2020 Programme Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020, European Commission Directorate General for Research and Innovation [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 7. Regulation Of The European Parliament And Of The Council – establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination [Internet], [cited 2018 June 17]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540387631519&uri=CELEX%3A52018PC0435 142 8. Гриньов БВ, Кияк БР, Андрущенко ВБ. Моніторинг активності вітчизняних учених через призму конкурсної діяльності. Вісник Національної академії наук України. Березень 2017. 3/2017: 75-81. 9. Закон України про національну програму інформатизації. Законодавство України. [Інтернет], [Цитовано 2018, 15 Бер.]. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 10. Hassan NR, Loebbecke C. Engaging scientometrics in information systems. Journal of Information Technology. 2017 Apr 24; 111 (33): 1875-1878. 11. Ranking Web of Universities [Internet], [cited 2018 June 17]. Available from: http://www.webometrics.info/en 12. Falagas ME, Pitsouni EI, Malietzis GA, Pappas G. Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses. The FASEB Journal [Internet]. 2007 Mar [cited 2018 July 12]; 22(2): 112-120/ Available from: https://www.fasebj.org/doi/pdf/10.1096/fj.07-9492LSF 13. Jacso P. Google Scholar: the pros and the cons. Online Information Review.2005: 29(2):208-214. 14. Bar-Ilan J. Which h-index? — A comparison of WoS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics. 2008 Feb; 74(2):257-271. 15. Harzing A-WK, W R. Google Scholar as a new source for citation analysis. Ethics in Science and Environmental Politics [Internet]. 2008 June 3 [cited 2017 Jan 25]; 8(1):61-73. 16. Kulkarni AV, Aziz B, Shams I, Busse JW. Comparisons of Citations in Web of Science, Scopus, and Google Scholar for Articles Published in General Medical Journals. JAMA [Internet]. 2009 Sept 9 [cited 2017 Jan 25]; 302(10):1092-1096. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/184519. 17. Bould MD. References that anyone can edit: review of Wikipedia citations in peer reviewed health science literature. The BMJ [Internet]. 2014 6 March [cited 2017 Jan 25]; 308: g1585. Available from: https://www.bmj.com/content/348/bmj.g1585 18. Kim PT. The Visibility of Wikipedia in Scholarly Publications. First Monday [Internet]. 2011 Aug 1[cited 2017 Jan 25]; 16(8):1-16. Available from: 143 https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/21757/The%20Visibility%20of%20Wikipedia%20in%20Scholarly%20Publications.pdf?sequence=1&isAllowed=y 19. Evans P, Krauthammer M. Exploring the Use of Social Media to Measure Journal Article Impact. AMIA Annual Symposium Proceedings [Internet]. 2011 Oct 22. 2011 [cited 2017 Jan 25]; p.374-381. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243242/ 20. Barrena A, Soroa A, Agirre E. Combining Mention Context and Hyperlinks from Wikipedia for Named Entity Disambiguation. ACL Antology [Internet]. 2015 June 4 [cited 2017 Jan 25]; p.101-105. Available from: http://www.aclweb.org/anthology/S15-1011 21. Operational Database Management System. ODBMS.org [Internet]. 2017 June [cited 2017 Jan 25]. Available from: http://www.odbms.org/2017/06/text-annotation-tools/ 22. Ferragina P, Scaiella U. Fast and Accurate Annotation of Short Texts with Wikipedia Pages. IEEE Software [Internet]. 2012 Feb [cited 2017 Jan 25]; 29(1):70-75. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6035657/ 23. Huynh DT, Cao TH, Pham PHT, Hoang TN. Using Hyperlink Texts to Improve Quality of Identifying Document Topics Based on Wikipedia. In: 2009 International Conference on Knowledge and Systems Engineering [Internet]; 2009 Oct 13-17; Hanoi, Vietnam; 2009 Dec [cited 2017 Jan 25]; Available from: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5361697/?part=1 24. Gabay D, Ben-Eliahu Z, Elhadad M. Using Wikipedia Links to Construct Word Segmentation Corpora. AI Magazine [Internet]. 2008 [cited 2017 Jan 25]; 15(011): 61-63. Available from: http://www.aaai.org/Papers/Workshops/2008/WS-08-15/WS08-15-011.pdf 25. Hu X, Zhang X, Lu C, Park EK, Zhou X. Exploiting Wikipedia as external knowledge for document clustering. In: The 15th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining [Internet]. Proceedings; 2009 144 June 28 – July 1; [cited 2017 Jan 25]. p. 389-396. Available from: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1557066 26. Pedro VC, Niculescu RS, Lita LV. Okinet: Automatic Extraction of a Medical Ontology From Wikipedia. AI Magazine [Internet]. 2008 [cited 2017 Jan 25]; 15(007): 37-42. Available from: http://www.aaai.org/Papers/Workshops/2008/WS-08-15/WS08-15-007.pdf 27. Ngo Q-H, Doan S, Winiwarter W. Using Wikipedia for extracting hierarchy and building geo‐ontology. International Journal of Web Information Systems. 2013 June; 8(4): 401-412. 28. Shibaki Y, Nagata M, Yamamoto K. Constructing Large-Scale Person Ontology from Wikipedia. In: Proceedings of the 2nd Workshop on “Collaboratively Constructed Semantic Resources” [Internet]; 2010, Beijing; 2010 [cited 2017 Jan 25]; 1-9. Available from: http://www.aclweb.org/anthology/W10-3501 29. Syed ZS, Finin T, Joshi A. Wikipedia as an Ontology for Describing Documents. AI Magazine [Internet]. 2008 [cited 2017 Jan 25]; 08(024): 136-144. Available from: http://www.aaai.org/Papers/ICWSM/2008/ICWSM08-024.pdf 30. Tzekou P, Stamou S., Kirtsis N, Zotoz N. Quality Assessment of Wikipedia External Links. Engineering and Informatic Depertment of Patras University [Internet]. 2011[cited 2017 Jan 25]. Available from: http://www.dblab.upatras.gr/download/nlp/NLP-Group-Pubs/11-WEBIST_Wikipedia_External_Links.pdf. 31. Raspberry L. Citing Wikipedia. The BMJ [Internet]. 2014 March 16[cited 2017 Jan 25]; 348: g1819. Available from: https://www.bmj.com/content/348/bmj.g1819.full 32. Fariba T, Jamali H. Why and Where Wikipedia Is Cited in Journal Articles?. Journal of Scientometrics. 2013; 2(3): 231. 33. Nakayama K, Pei M, Erdmann M, Ito M, Shirakawa M, Hara T, Nishio S. Wikipedia Mining Wikipedia as a Corpus for Knowledge Extraction. Special Interest Group On Wikipedia Research [Internet]. 2008 [cited 2017 Jan 25]. Available from: http://sigwp.org/en/images/0/06/Wikimania2008.pdf 145 34. Haque A, Ginsparg P. Positional effects on citation and readership in arXiv. Journal of the Association for Information Science and Technology [Internet]. 2009 Nov [cited 2017 Jan 25]; 60(11): 2203-2218. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.21166 35. Bar-Ilan J. Astrophysics publications on arXiv, Scopus and Mendeley: a case study. Scientometrics. 2014; 100(1): 217-225. 36. Davis P, Fromerth M, Does the arXiv lead to higher citations and reduced publisher downloads for mathematics articles? Scientometrics. 2007; 71(2). 37. Boldt A, Extending ArXiv.org to Achieve Open Peer Review and Publishing. Journal of Scholarly Publishing [Internet]. 2011 Jan [cited 2017 Jan 25]; 42(2): 238-242. Available from: https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/jsp.42.2.238 38. Додонов АГ, Ланде ДВ, Путятин В.Г. Компьютерные информационно-аналитические системы. Толковый словарь. Київ; Наукова думка; 2011. 366 с. 39. Андрущенко ВБ. Інформаційно-аналітична діяльність Державного фонду фундментальних досліджень - важливий елемент формування національного наукового простору. В: Попик ВІ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; НБУВ; 2014, с. 208-210. 40. Андрущенко ВБ, Кияк БР. Обґрунтування критеріїв оцінювання фундаментальних наукових досліджень. Наука та наукознавство. Грудень 2015; 4(89):67-72. 41. Красовська ОВ, Андрущенко ВБ, Величко ІГ. Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства. Київ: Логос; 2015. Україно-німецьке наукове співробітництво в галузі фундамнтальних досліджень (досвід Державного фонду фундаментальних досілджень України); с. 74-81. 42. Андрущенко ВБ, Кияк БР. Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД. Київ: ВД «Академперіодика»; 2017. Частина1, Критерії та показники успішної міжнародної наукової співпраці; с. 5-9. 146 43. Zgorulko Y, Zagorulko G. Ontology-Based Technology for Development of Intelligent Scientific Internet Resources. In: Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques – SoMeT 2015 [Internet]; 2015. Springer. 2015 Sept 1 [cited 2018 June 16]; p. 227-241. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-22689-7_17 44. Berestova TF. Information resource studies as a new direction of scientific research: Formulation of the problem. Scientific and Technical Information Processing. 2015; 42(3): 127-134. 45. Das M, Cui R, Campbell DR. Towards methods for systematic research on big data. In: 2015 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) [Internet]; 2015 Oct 29 – Nov 1; Santa Clara, CA, USA: IEEE; Dec 28 2015 [cited 2018 June 11]; Available from: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7363989/ 46. Sayago S. The construction of qualitative and quantitative data using discourse analysis as a research technique. Quality & Quantity. 2015 March; 49(2): 727-737. 47. Huysman S, Sala S, Mancini L, Ardente F, Alvarenga RAF, De Meester S, at al. Toward a systematized framework for resource efficiency indicators. Recources, Concervation and Recycling. 2015 Feb; 95: 68-76. 48. Power DJ. Creating a Data-Driven Global Society. Reshaping Society through Analytics, Collaboration, and Decision Support. 2015; 18: 13-28. 49. Савченко ЗВ. Formation and use of electronic information scientific and educational resources. Інформаційні технології і засоби навчання. 2010; 4(18): 35-39. 50. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності. Київ: Національна академія наук України; 2012. 251 с. 51. Литвинова С. Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2013; 1(4): 63-67. 147 52. Марущак АІ. Інформаційні ресурси держави: зміст та проблема захисту. Правова інформатика. 2009; 1(21): 65-71. 53. Поморова ОВ, Говорущенко ТО. Проектування інтерфейсів користувача. Хмельницький: Хмельницький національний університет; 2011. 206 с. 54. Андрущенко ВБ, Балагура ІВ, Ланде ДВ. Інформаційні ресурси доступу та обміну науковою інформацією, системи ідентифікації науковців - можливості, недоліки, переваги. В: Додонов АГ. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції Інформаційні технології та безпека. 2 грудня 2016 року. ІПРІ; 2017, с. 180-191. 55. Web Of Science [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://www.webofknowledge.com/ 56. Scopus Preview [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://www.scopus.com/home.uri 57. Science Direct [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://www.sciencedirect.com/ 58. Андрущенко ВБ. Порівняльний аналіз структур і реалізації пошуку наукометричних ресурсів з метою складання унікальних алгоритмів розширення можливостей існуючих систем. В: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. Матеріали конференції Реєстрація, зберігання та обробка інформації; Травень 2016; Київ. ІПРІ, 2016, с. 110-111. 59. Google Scolar [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://scholar.google.com/ 60. Google Scholar – Top publications [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=top_venues&hl=en 61. Google Scholar - Antony van Raan profile [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://scholar.google.com.ua/citations?user=G-2AKcgAAAAJ&hl=en 62. Sun Y, Barber R, Gupta M, Aggarwal C, Han J. Co-author Relationship Prediction in Heterogeneous Bibliographic Networks. In: 2011 International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining [Internet]; 2011 July 25-27; 148 Kaohsiung, Taiwan; 2011 Aug 18 [cited 2017 Jan 25]; Available from: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5992571/ 63. Glänzel W, Schubert A. Analysing Scientific Networks Through Co-Authorship. In: Moed H.F., Glänzel W., Schmoch U. (eds) Handbook of Quantitative Science and Technology Research. Springer, Dordrecht. 2004: 257-276. 64. Haiyan H, Hildrun K, Zeyuan L. The structure of scientific collaboration networks in Scientometrics. Scientometrics. 2007. 75(2). 65. Google Scholar – Text Mining search results [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=text+mining&btnG=&oq=text 66. CSIRO [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://www.csiro.au/ 67. Altmetric [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://www.altmetric.com/ 68. European Commission – Joint Research Centre Publication Repository [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en 69. The David and Yolanda Kats Faculty of Arts, Tel Aviv University [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://en-arts.tau.ac.il/ 70. Cornel University – arviv.org [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://arxiv.org/ 71. Zenodo [Internet], [cited 2018 June 16]. Available from: https://zenodo.org/ 72. Springer [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://www.springer.com/gp 73. Elsevier [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://www.elsevier.com/ 74. Inetrantional Journal of Scientific Engineering and Research [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: http://www.ijser.in/?gclid=Cj0KCQiA37HhBRC8ARIsAPWoO0wFOxIkLpLh8tEz-HLLHr3rAmyp3OUI9b_czb5XpyIc4ppguiTz0UaAskVEALw_wcB 149 75. Scientific Research – An Academic Publisher [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://www.scirp.org/ 76. International Journal of Computer (IJC) [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: http://ijcjournal.org/index.php/InternationalJournalOfComputer/index 77. Open Science Journal [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://osjournal.org/submissions.html?gclid=Cj0KCQiApvbhBRDXARIsALnNoK271H7iB1rUYKLOPlkjRfbhmIOdsd3OH766u-TK8Dy2m3Oda0YsIMwaAjiKEALw_wcB 78. Open AIRE [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://www.openaire.eu/ 79. Sofware Heritage [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://www.softwareheritage.org/ 80. GitHub [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://github.com 81. Debain – The Universal Operating System [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://www.debian.org/ 82. Gitorious Valhalla [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://gitorious.org 83. Google Code [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: code.google.com/ 84. GNU Operating System [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://www.gnu.org/home.en.html 85. CERN Scientific Information Service [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: http://library.cern/ 86. Registry of Research Data Repositories [Internet], [cited 2018 June 23]. Available from: https://www.re3data.org/ 87. Андрущенко ВБ. Підходи до визначення критеріїв для аналізу on-line ресурсів наукової інформації. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Технчні науки». 2018. 29(68), 4:84-89. 150 88. Боярский КК. Введение в компьютерную лингвистику. СПбЖ НИУ ИТМО; 2013. 72с. 89. Ланде ДВ, Андрущенко ВБ. Побудова мережі предметних областей на базі ресурсу arxiv. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2018. 20(2): 12-22. 90. Андрущенко ВБ, Ланде ДВ. Побудова онтології за допомогою сканування ресурсів Wikipedia. В: Литвиненко ОЄ. Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»; 25-26 жовтня 2016 року; Національний авіаційний університет. Київ. Київ: НАУ; 2016, с. 10. 91. Ланде ДВ, Андрущенко ВБ. Новi наукометричнi сервiси на базi Google Scholar Citations. В: Панкратова НД. System Analysis and Information Technologies 18-th International Conference SAIT 2016; Institute for Applied System Analysis NTUU “KPI”, 2016, с. 52. 92. Lande DV, AndrushchenkoVB, Balagure IV. Formation of the Subject Area on the Base of Wikipedia Service. В: Голенков ВВ. Материалы Міжнародної конференції Open Semantic Technologies for Intelligent Systems; 17-19 лютого 2017 року. Білоруський державний інститут інформатики та радіоелектроніки; БДУІР;2017, с. 211-215. 93. Штефан СВ. Статистичні методи досліджень. Інститут журналістики [Інтернет]. Київ: Інститут журналістики. [цитовано 23 травня 2018]ю Доступно: http://journlib.univ.kiev.ua/navch/StatMetodyDoslid.pdf 94. Гузь АН. Анализ систем оценок научных публикаций. Киев: Институт механики им. С.П. Тимошенко НАНУ; 2013. 280 с. 95. Акоев МА, Маркусова ВА, Москалева ОВ, Писляков ВВ. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург: ИПЦ УрФУ; 2014. 250 с. 96. Снарский АА, Ландэ ДВ. Моделирование сложных сетей. Киев: Инжиниринг; 2015. 212 с. 151 97. Ланде ДВ. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations. Правова інформатика. 2015; 2(46):3-8. 98. Ланде ДВ, Елементи комп’ютерної лінгвістики в правовій. Київ: НДІІП НАПрН України; 2014. 168 с. 99. Andrushchenko VB, Lande DV. Sounding of Google Scholar Citations service as a way to obtain new scientometric data. В: Писаренко АВ. Summer InfoCom Advanced Solutions 2016: Date; Київ. Видавництво; 2016, с. 66-68. 100. Ланде ДВ, Андрущенко ВБ, Балагура ІВ. Построение сетей соавторства по данным сервиса Google Scholar Citations. В: Голенков ВВ. Материалы Міжнародної конференції Open Semantic Technologies for Intelligent Systems; 18-20 лютого 2016 року. Білоруський державний інститут інформатики та радіоелектроніки; БДУІР;2016, с. 233-238. 101. Lande DV, Andrushchenko VB. Formation of subject area and the co-authors network by sounding of Google Scholar Citations service Arxiv.org. arXiv:1605.02215. 2016. Available from: https://arxiv.org/abs/1605.02215 102. Ландэ ДВ, Снарский АА. Подход к созданию терминологических онтологий. Онтология проектирования. 2014; 2(12): 83-91. 103. Ланде ДВ, Андрущенко ВБ, Балагура ІВ. Вікі-індекс популярності авторів наукових публікацій. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2016. 18 (4): с. 44-54. 104. Lande DV, Andrushchenko VB, Balagura IV. An Index of Authors’ Popularity for Internet Encyclopedia. В: Національний лісотехнічний університет України. The 1st International Conference COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS (COLINS 2017); Дата. 21 квітня 2017 року. Видавець Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 2017, с. 47-55. 105. Lande DV, Andrushchenko VB, Balagura IV. Wiki-index of authors popularity. Arxiv.org. 1702.04614. 2017.Available from: https://arxiv.org/abs/1702.04614 152 106. Brezina V. Use of Google Scholar in corpus-driven EAP researchю. Journal of English for Academic Purposes. 2012; 11: 319-331. 107. Добров БВ, Соловьев ВД, Лукашевич НВ, Иванов ВВ. Онтологии и тезаурусы. Модели, инструменты, приложения. Москва: Бином; 2009. 173 с. 108. Ландэ ДВ, Снарский АА, Безсуднов ИВ. Интернетика : навигация в сложных сетях : модели и алгоритмы. Москва: Либроком; 2009. 264 с. 109. Sorokina D, Gehrke J, Warner S. Plagiarism Detection in arXiv. In: Sixth International Conference on Data Mining (ICDM'06) [Internet]; 2009 Dec 18-22; Hong Cong, China. IEEE; 2007 Feb 8 [cited 2018 Apr 12]. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/document/4053155/ 110. Warner S. Open Archives Initiative protocol development and implementation at arXiv. Arxiv.org. arXiv:cs/0101027. 2001. Available from: https://arxiv.org/abs/cs/0101027 111. Юрченко ОВ. Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях. Вісник Запорізького національного університету. 2008; 2: 268-271. 112. Андрущенко ВБ. Нові інформаційні технології пошуку і обробки даних ресурсу препринтів arxiv. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Технчні науки». 2018. 29(68), 3:84-89. 113. Common Evaluation Measures. Text Retrieval Conference [Internet]. [cited 2018 March]. Available from: https://trec.nist.gov/pubs/trec16/appendices/measures.pdf 114. Агеев М, Кураленок И, Некрестьянов И. Официальніе метрики РОМИП 2010. В: Труды РОМИП-2010 [Интернет]; 2010 Окт 15; Казань [цитовано 2018 Бер 23]; с. 172-187. Доступно: http://romip.ru/romip2010/20_appendix_a_metrics.pdf 115. Ланде ДВ, Андрущенко ВБ. Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations. Інформація і право. 3/2016. 1(16): 146-150. 153 116. Ланде ДВ, Андрущенко ВБ, Wikipedia Index of Scientist’s Popularity. В: Дичка ІА. XVII Міжнародна наукова конференція імені Т.А. Таран "Інтелектуальний аналіз інформації. ІАІ2017, Київ, 17-19 травня 2017 р. Просвіта, 2017. с. 137-143. 117. Андрущенко ВБ. Побудова дерева предметних областей для заданого поняття на базі ресурсу препринтів ArXiv. В: Литвиненко ОЄ. Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»; Дата 24-25 жовтня 2017 року; Національний авіаційний університет. Київ. Київ: НАУ; 2017, с. 20. 118. Lande D, AndrushchenkoV, Balagura I. Data Science in Open-Access Research On-line Resources. Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining and Processing; 2018 August 21-25; Lviv, Ukraine. p. 17-20.
Content type: Dissertation
Dissertation Abstract
Appears in Collections:05.13.06 – інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushchenko_Thesis.pdfДисертація5,39 MBAdobe PDFView/Open
Andrushchenko_Autoreferat.pdfАвтореферат1,17 MBAdobe PDFView/Open
Andrushchenko_Thesis__COVER.png190,31 kBimage/pngView/Open
oponent_Vyshnivskyi.pdf2,03 MBAdobe PDFView/Open
oponent_Subach.pdf5,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.