Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27551
Title: Професійно-орієнтована практика бакалаврів . Програма і методичні рекомендації
Authors: Дудкін, Павло
Островська, Галина
Паляниця, Віктор
Шерстюк, Роман
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Професійно-орієнтована практика бакалаврів. Програма і методичні рекомендації. Для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / укл. : П.Д. Дудкін , Г.Й. Островська , В.А. Паляниця , Р.П. Шерстюк. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 21 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 11-Feb-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Page range: 1-21
Start page: 1
End page: 21
Abstract: Виробничі практики студентів – важливі етапи процесу практичної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів денної і заочної форм навчання. Професійно-орієнтована практика бакалаврів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього рівня бакалавр з галузі знань 241 «Готельно-ресторанна справа», здійснюється відповідно до навчального плану та має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь здійснення самостійної фахової діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, розвиток у студентів здатності компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними методами та формами професійної діяльності. Головним навчально-методичним документом, що забезпечує комплексний підхід до організації практичної підготовки, системності, безперервності, послідовності навчання студентів, є програма професійно-орієнтованої практики. Основна мета програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні діяльності студентів і керівників під час практики та окреслення її головних результатів. Програма професійно-орієнтованої практики передбачає планове, поетапне набуття студентами практичних професійних навичок і застосування набутих теоретичних знань у реальних умовах. Програма містить зміст, цілі і завдання професійно-орієнтованої практики, терміни проходження практики, бази проходження практики, організацію практики, форми звітності студента про практику, норми оцінювання роботи студентів під час практики. У методичних рекомендаціях розглядаються загальні положення проведення професійно-орієнтованої практики, вибір бази проведення практики, питання організації і проведення практики, зміст практики та підведення підсумків професійно-орієнтованої практики студентів. Програма і методичні рекомендації «Професійно-орієнтована практика» можуть бути корисними науково-педагогічним і педагогічним працівникам, магістрам, студентам економічних спеціальностей, усім, хто цікавиться проблемами організації та проведення професійно-орієнтованої практики.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27551
Copyright owner: „© Дудкін П.Д., Островська Г.Й., Паляниця В.А., Шерстюк Р.П.“
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка практика професійно-орієнтована БРс-41 2018.pdfМетодичка практика професійно-орієнтована535,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools