Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27377
Title: Стратегія сталого розвитку транспорту України
Other Titles: STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S TRANSPORT
Authors: Вовк, Юрій Ярославович
Вовк, Ірина Петрівна
Крайничин, Володимир Анатолійович
Vovk, Yuriy Yaroslavovych
Vovk, Iryna Petrivna
Kraynychyn, Volodymyr Anatoliyovych
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Вовк Ю.Я. Стратегія сталого розвитку транспорту України / Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк, В.А. Крайничин // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) в 3-х томах / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 1. – 231 с. – С. 195.
Bibliographic description (International): Vovk Yuriy, Vovk Iryna, Kraynychyn Volodymyr. Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students, (Ternopil, 28th-29th of November 2018.) іn 3 volumes / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [and other.]. – Ternopil : PE Palianytsia V. A., 2018 – T. 1. – 231 p. - p. 195.
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: Сталий розвиток
Sustainable development
транспорт
TRANSPORT
Україна
Ukraine
Page range: 195
Abstract: Сталий розвиток (англ. Sustainable development) – загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Як сформулювала визначення сталого розвитку у своїй доповіді Комісія Брундтланд, це "розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби".
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27377
ISBN: 978-617-7331-71-0
References (Ukraine): Бойко О.В. Сталий розвиток транспортної системи України / О.В. Бойко, З.П. Двуліт // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 94-103.
Вовк, Ю. Я. (2012). Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія / Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я., Вовк І.П., Паляниця В.А. та ін. Тернопіль: ТОВ" Терно-Граф, 456.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vovk y et al_28-29_t1_195.pdf161,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools