Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27307

Title: Mathematical modeling of the regular-mode electric power supply and electric power consumption processes of the organization
Other Titles: Математичне моделювання процесів штатного режиму електропостачання й електроспоживання організації
Authors: Готович, Володимир Анатолійович
Назаревич, Олег Богданович
Щербак, Леонід Миколайович
Gotovych, Volodymyr
Nazarevych, Oleg
Shcherbak, Leonid
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Київський міжнародний університет, Київ, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopli, Ukraine
Kyiv International University, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Gotovych V. Mathematical modeling of the regular-mode electric power supply and electric power consumption processes of the organization / Volodymyr Gotovych, Oleg Nazarevych, Leonid Shcherbak // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 91. — No 3. — P. 134–142. — (Mathematical modeling. Mathematics).
Bibliographic description (International): Gotovych V., Nazarevych O., Shcherbak L. (2018) Mathematical modeling of the regular-mode electric power supply and electric power consumption processes of the organization. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 91, no 3, pp. 134-142.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (91), 2018
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (91), 2018
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 91
Issue Date: 12-Nov-2018
Submitted date: 1-Nov-2018
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.134
UDC: 519.218
Keywords: електроспоживання
якість електроенергії
штатний режим
модель штатного режиму
розладнання
electric power supply
electric power consumption
electric power quality
regular mode
model of regular mode
change point detection
Number of pages: 9
Page range: 134-142
Start page: 134
End page: 142
Abstract: Обґрунтовано актуальність надійного забезпечення штатного режиму функціонування організації. Запропоновано розглядати завдання забезпечення штатного режиму функціонування організації з позицій системного аналізу як сукупність двох взаємопов’язаних задач: задачу контролю якості характеристик електроенергії на вході електромережі організації й задачу контролю величини навантаження топології споживачів електроенергії організації. В якості основи інформаційного забезпечення контролю штатного режиму функціонування організації на основі застосування теорії випадкових процесів створено загальну та конструктивну моделі процесу електропостачання (електричної напруги) на вході електромережі організації й загальну векторну модель та конструктивну дискретну модель з розладнанням процесу електроспоживання організації. При цьому конструктивна модель процесу електропостачання містить послідовності випадкових процесів, які описують випадкові спотворення амплітуди й загальної фази напруги, а конструктивна дискретна модель процесу електроспоживання представляє процес як суму компонент, кожна з яких має чітке фізичне обґрунтування. Представлено результати досліджень, отримані із застосуванням створених конструктивних моделей, а саме: змодельовану в MATLAB реалізацію процесу електропостачання із перепадами амплітуди та компоненти процесу електроспоживання однієї із організацій Тернополя на річному інтервалі спостереження, отримані із застосуванням методу «Гусениця – SSA». На основі результатів математичного моделювання процесів штатного режиму електропостачання й електроспоживання запропоновано структуру інформаційної системи контролю штатного режиму функціонування організації та обґрунтовано завдання, які вона повинна вирішувати.
The topicality of providing reliable regular mode of organization functioning is substantiated. It is proposed to consider the problem of providing regular mode of organizations functioning from the position of systems analysis as a complex of two interrelated tasks – control of electricity quality at the input of the electrical grid of the organization and control of the amount of topology load of the organization’s electricity consumers. As a background of information support for the control of the organization’s regular operation mode, a general and constructive model of the process of electricity supply (electrical voltage) at the input of the company’s electrical grid a common vector model and a constructive discrete model with change points of the process of electricity consumption of the organization were created. On the basis of the results of mathematical modeling of power supply and electric consumption regular mode processes, the structure of the information system of the control of the organization’s standard mode functioning is proposed and the problems it should solve are justified.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27307
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
References (Ukraine): 1. Баранов, Г.Л. Построение модели и анализ стохастически периодических нагрузок энергосистем [Текст] / Г.Л. Баранов, Б.Г. Марченко, Н.В. Приймак // Известия АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1991. – Т. 37, № 2. – С. 12 – 21.
2. Волошко, А.В. Контроль, облік і керування енергоспоживанням у різних галузях [Текст] / А.В. Волошко, О.В. Коцарь // ЕлектроТема. – 2004. – № 18 (50). – С. 7 – 8.
3. Волошко, А.В. Основи створення бази реалізацій сигналів для дослідження характеристик якості електроенергії [Текст] / А.В. Волошко, В.А. Готович, О.Б. Назаревич // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. праць. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – 2016. – Вип. 77. – С. 33 – 40.
4. Волошко, А.В. Теорія та практика оцінювання якості електричної енергії в інтегрованих системах електропостачання: автореф. дис. … докт. тех. наук. – Київ, 2014. – 40 с.
5. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
6. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
7. Готович, В.А. Застосування методу «Гусениця-SSA» для аналізу річного часового ряду електронавантаження організації [Текст] / В.А. Готович, О.Б. Назаревич // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К. : «Век+». – 2015. – № 63. – С. 123 – 129.
8. Готович, В.А. Статистичний аналіз процесу електроспоживання організації на тривалих інтервалах спостереження [Текст] / В.А. Готович // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. праць. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – 2018. – Вип. 82. – С. 27 – 33.
9. Назаревич, О.Б. Виділення річного тренду як адитивної складової часового ряду газоспоживання [Текст] / О.Б. Назаревич // Вісник ТНТУ (Математичне моделювання. Математика. Фізика). – 2011. – Т. 16, № 4. – С. 201 – 209.
10. Назаревич, О.Б. Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста: автореф. дис. … канд. тех. наук. – Тернопіль, 2015. – 21 с.
11. Праховник, А.В. Щодо вимірювання показників якості електричної енергії [Текст] / А.В. Праховник, М.А. Денисенко, А.В. Волошко [та ін.] // Енергетика та електрифікація. − 2012. – № 3. − С. 16 – 21.
12. Сініченко, С.В. Створення моделі об’єкта досліджень за експериментальних даних вимірювань [Текст] / С.В. Сініченко, Л.М. Щербак // Збірник тез до ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (22 – 23 травня 2018 р.). – Київ : НАУ. − С. 150 – 152.
13. Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України [Текст] / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, А.В. Праховник, С.П. Денисюк // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: 3б. наук. пр. – Спец. випуск. – Ч. 1. – Київ : ІЕД НАНУ, 2011. − С. 5 – 20.
14. Щербак, Т.Л. Інформаційна технологія діагностики динаміки процесів електроспоживання організацій у штатному і нештатному режимах: автореф. дис. … канд. тех. наук. – Київ, 2010. – 20 с.
References (International): 1. Baranov H.L., Marchenko B.H., Pryimak N.V. Postroenie modeli i analiz stoxasticheski periodicheskix nagruzok e'nergosistem. Izvestiya AN SSSR. E'nergetika i transport, 1991, Vol. 37, No. 2, pp. 12 – 21 [In Russian].
2. Voloshko A.V., Kotsar O.V. Kontrol, oblik i keruvannia enerhospozhyvanniam u riznykh haluziakh. ElektroTema, 2004, No. 18 (50), pp. 7 – 8 [In Ukrainian].
3. Voloshko A.V., Gotovych V.A., Nazarevych O.B. Osnovy stvorennia bazy realizatsii syhnaliv dlia doslidzhennia kharakterystyk yakosti elektroenerhii. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii. Zbirnyk naukovykh prats In-t problem modeliuvannia v enerhetytsi im. H.Ye. Pukhova, 2016, No. 77, pp. 33 – 40 [In Ukrainian].
4. Voloshko A.V. Teoriia ta praktyka otsiniuvannia yakosti elektrychnoi enerhii v intehrovanykh systemakh elektropostachannia: avtoref. dys. … dokt. tekh. nauk. Kyiv, 2014, 40 p. [In Ukrainian].
5. GOST 32144-2013. “E'lektricheskaya e'nergiya. Sovmestimost' texnicheskix sredstv e'lektromagnitnaya. Normy kachestva e'lektricheskoj e'nergii v sistemax e'lektrosnabzheniya obshhego naznacheniya” [In Russian].
6. GOST 13109-97. “E'lektricheskaya e'nergiya. Sovmestimost' texnicheskix sredstv e'lektromagnitnaya. Normy kachestva e'lektricheskoj e'nergii v sistemax e'lektrosnabzheniya obshhego naznacheniya” [In Russian].
7. Gotovych V.A., Nazarevych O.B. Zastosuvannia metodu “Husenytsia-SSA” dlia analizu richnoho chasovoho riadu elektronavantazhennia orhanizatsii. Visnyk NTUU “KPI”. Informatyka, upravlinnia ta obchysliuvalna tekhnika: Zb. nauk. pr. K. “Vek+”, 2015, No. 63, pp. 123 – 129 [In Ukrainian].
8. Gotovych V.A. Statystychnyi analiz protsesu elektrospozhyvannia orhanizatsii na tryvalykh intervalakh sposterezhennia. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii. Zbirnyk naukovykh prats In-t problem modeliuvannia v enerhetytsi im. H.Ye. Pukhova, 2018, No. 82, pp. 27 – 33 [In Ukrainian].
9. Nazarevych O.B. Vydilennia richnoho trendu yak adytyvnoi skladovoi chasovoho riadu hazospozhyvannia. Visnyk TNTU (Matematychne modeliuvannia. Matematyka. Fizyka), 2011, Vol. 16, No. 4, pp. 201 – 209 [In Ukrainian].
10. Nazarevych O.B. Informatsiina tekhnolohiia monitorynhu hazospozhyvannia mista: avtoref. dys. … kand. tekh. nauk. Ternopil, 2015, 21 p. [In Ukrainian].
11. Prakhovnyk A.V., Denysenko M.A., Voloshko A.V. and others. Shchodo vymiriuvannia pokaznykiv yakosti elektrychnoi enerhii. Enerhetyka ta elektryfikatsiia, 2012, No. 3, pp. 16 – 21 [In Ukrainian].
12. Sinichenko S.V., Shcherbak L.M. Stvorennia modeli obiekta doslidzhen po eksperymentalnym danym vymiriuvan. Zbirnyk tez do XI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Intehrovani intelektualni roboto tekhnichni kompleksy”. Kyiv, NAU, 2018, pp. 150 – 152 [In Ukrainian].
13. Stohnii B.S., Kyrylenko O.V., Prakhovnyk A.V., Denysiuk S.P. Intelektualni elektrychni merezhi: svitovyi dosvid i perspektyvy Ukrainy. Pr. In-tu elektrodynamiky NAN Ukrainy: Zb. nauk. pr. Spets. vypusk. Vol. 1. Kyiv, IED NANU, 2011, pp. 5 – 20 [In Ukrainian].
14. Shcherbak T.L. Informatsiina tekhnolohiia diahnostyky dynamiky protsesiv elektrospozhyvannia orhanizatsii u shtatnomu i neshtatnomu rezhymakh. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekh. nauk. Kyiv, 2010, 20 p. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2018, № 3 (91)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.