Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26985
Title: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ ТА АДСОРБЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ В НАНОПОРИСТИХ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ СИСТЕМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ
Other Titles: MATHEMATICAL MODELING OF HEAT TRANSFER AND ADSORPTION OF CARBOHYDRATES IN NANOPRODUCTIVE CELLULAR CATALYSTS OF THE SYSTEMS OF NEUTRALIZATION OF WELDED GASESE
Authors: ПЕТРИК, М. Р.
ХІМІЧ, О.М.
БОЙКО, І.В.
МИХАЛИК, Д. М.
ПЕТРИК, М.М.
КОВБАШИН, В.І.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
Bibliographic description (Ukraine): М.Р. Петрик, О.М. Хіміч, І.В. Бойко, Д.М.Михалик, М.М. Петрик, В.І. Ковбашин. Математичне моделювання теплопереносу та адсорбції вуглеводнів в нанопористих цеолітних каталізаторах систем нейтралізації відпрацьованих газів : монографія. Київ, НАНУ, 280с.
Issue Date: 2017
Country (code): UA
UDC: 519.6
541.18
BBK: 519.4
Number of pages: 280
Abstract: В монографії запропонована методологія моделювання адсорбції, десорбції і телоперенсосу вуглеводневих сполук в середовищах нанопористої і неоднорідної структури систем нейтралізації відпрацьованих газів, що описуються некласичними нелінійними крайовими задачами. Вказані моделі побудовані на основі фундаметальних фізичних постулатів, зокрема нелінійної теорії адсорбційної рівноваги Ленгмюра і Ґібса, енергії активації та потенціалу Ленарда-Джонса з урахуванням впливу потоків нано- і макропереносу, різнопористості, тунельного ефекту, структури мікропористих частинок, багатокомпонентності, анізотропії властивостей при врахуванні впливу домішок при компететивній дифузії та інших важливих визначальних фізичних чинників. На основі розвинутих методів лінеаризації нелінійних крайових задач адсорбції по малому параметру, операційного методу Гевісайда, інтегральних перетворень Лапласа, Фурє, Бесселя, методів функцій Коші і Гріна, побудовані високопродуктивних і швидкісні аналітичні розв’язки лінеаризованих задач неізотермічних адсорбції і десорбції для довільного n-го наближення. Запропонований підхід дозволяє ефективно реалізувати висопродуктивні процедури розпаралелювання обчислень при моделюванні вказаних задач і пррцесів та ідентифікації їх параметрів. Одержані теоретичні результати підтверджуються виконанням чисельних експериментів та порівнянням з експериментально отриманими результатами. Для наукових працівників, фахівців у галузі математичного моделювання, прикладної математики, теоретичної фізики, програмної інженерії, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, інженерів та студентів, що цікавляться питаннями створення програмного забезпечення для моделювання фізичних процесів масопереносу, тунелювання та дисипативних ефектів в нанопористих та шаруватих наноструктурах і нанокомпозитах.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26985
ISBN: 978-966-02-8423-4
Copyright owner: М.Р. Петрик, О.М. Хіміч, І.В. Бойко, Д.М.Михалик, М.М. Петрик, В.І. Ковбашин, 2017
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія.pdf7,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools