Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26367
Title: Програма та методичні рекомендації з проходження технологічної практики для студентів спеціальності 123 „Комп’ютерна інженерія” освітнього ступеня «бакалавр»
Authors: Осухівська, Галина Михайлівна
Паламар, Андрій Михайлович
Affiliation: ТНТУ, зав. каф. КС
ТНТУ, ст. викл. каф. КС
Bibliographic description (Ukraine): Осухівська Г.М. Програма та методичні рекомендації з проходження технологічної практики для студентів спеціальності 123 „Комп’ютерна інженерія” освітнього ступеня «бакалавр» / Г.М. Осухівська, А.М. Паламар // Кафедра комп’ютерних систем та мереж – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 26 с.
Issue Date: 18-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: практика
Abstract: Технологічна практика студентів спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія" освітнього ступеня «бакалавр» є важливою складовою частиною навчального процесу. Вона дозволяє студентам набути нових знань та умінь для майбутньої професії. В цілому метою практичної підготовки студентів під час практик є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в сфері їх майбутньої професії, формування у них на базі отриманих в навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків для застосовування в практичній діяльності.
Content: ВСТУП 4 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 6 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 9 3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 11 4 ЗМІСТ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧЕ МІСЦЕ ПРАКТИКАНТА 14 4.1 Загальне ознайомлення з роботою об’єкта практики 15 4.2 Оцінка комплексу технічних засобів обробки інформації 15 4.3 Аналіз технології збору, обробки та передачі інформації 16 4.4 Ознайомлення з процесом управління проектування комп’ютерних мереж 16 4.5 Оцінка програмного забезпечення (ПЗ) 17 5 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 18 6 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА ЕКСКУРСІЇ 19 7 ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ 20 8 ЗАХИСТ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ 22 9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 23 10 ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА, ЯКИЙ ВІД’ЇЖДЖАЄ НА ПРАКТИКУ 25 Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки звіту 26
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26367
Appears in Collections:Навчальна література кафедри комп’ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки з технологічної практики.pdfПрограма та методичні рекомендації з проходження технологічної практики для студентів спеціальності 123 „Комп’ютерна інженерія” освітнього ступеня «бакалавр»291,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools