Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26329
Title: Використання методу ітерацій для дослідження точності подач металорізальних верстатів
Authors: Кобельник, Володимир Романович
Крупа, Володимир Васильович
Тимошенко, Надія Миколаївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кобельник В.Р. Використання методу ітерацій для дослідження точності подач металорізальних верстатів/ Кобельник В.Р, Крупа В.В., Тимошенко Н.М. // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня — 02 листопада 2018 року: тези допов. – Краматорськ: ДДМА, 2018. —С. 78-80
Issue Date: 31-Oct-2018
Submitted date: Sep-2018
Publisher: Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія
Country (code): UA
UDC: 621(063)
BBK: М38
Keywords: метод ітерацій
дослідження
точність подач
верстат
Abstract: Встановлено фактори, що впливають на точність подач на токарних вертатах. На основі теорії малої вибірки за методом ітерацій запропоновано методику та залежності для визначення характеристик розсіювання величини подач
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26329
Copyright owner: ДДМА, Кобельник В.Р., Крупа В.В., Тимошенко Н.М.
References (Ukraine): Крупа В. В. Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких циліндричних отворів: дис. канд. техн. наук, спец. 05.03.01 / Крупа Володимир Васильович – Тернопіль, 2015. – 185 с.
Кобельник В. Р. Методика дослідження кінематичної точності механізму подач вертикально-свердлильних верстатів на прикладі верстата моделі 2Н118 [Текст] / В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий // Процеси механічної обробки в машинобудуванні: зб. наук. праць. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – Вип. 8. – С. 99 – 108.
Вплив випадковості подачі на висоту мікронерівностей поверхні при її точінні або розточуванні [Текст] / [П. Кривий, Н. Тимошенко, М. Шарик, В. Крупа] // Львів: Машинознавство. – 2013. – №9-10 (195-196). – С. 76-83
Кривий П.Д. Статистичне оцінювання міцності пресових з’єднань приводних роликових ланцюгів закордонних фірм на основі теорії малих вибірок [Текст] / П.Кривий, Н.Тимошенко, В.Коломієць, Р.Чорний // Вісник ТНТУ. — Тернопіль: ТНТУ, 2013. — Том 70. — № 2. — С. 121 — 129.
Гаскаров Д. В. Малая выборка [Текст] / Д. В. Гаскаров, В. И. Шаповалов – М.: Статистика, 1978. – 260 с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей о математической статистике: Учеб. пособие для вузов [Текст] / В.Е. Гмурман – 9-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2003. – 479с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobelnyk1.pdfТези доповідей1,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools