Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26152
Title: Обґрунтування математичної моделі об’єкту дослідження в фізико-технічних науках як вислід системного аналізу його зокрема в разі енергоактивного об’єкта з регульованим активатором
Authors: Драґан, Ярослав Петрович
Никитюк, Вячеслав Вячеславович
Паляниця, Юрій Богданович
Affiliation: ТНТУ імені І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Драґан Я.П. Обґрунтування математичної моделі об’єкту дослідження в фізико-технічних науках як вислід системного аналізу його зокрема в разі енергоактивного об’єкта з регульованим активатором / Я.П. Драґан, В.В. Никитюк, Ю.Б. Паляниця // Znanstvena misel in Slovenia: journal. – Ljubljana. – 2018. – №19.
Issue Date: 2018
Date of entry: 30-Nov-2018
Publisher: Znanstvena misel journal
Place of the edition/event: Словенія
Keywords: data, signals, information, communication, measurement, decision making
Series/Report no.: 19;
Abstract: Наведено підсумок системного аналізу обґрунтування математичної моделі в межах концепції ланок тріади: модель-алгоритм-програми (чи процесорна) реалізація та врахування фізичного механізму форму- вання первинних даних. Це показує потребу системного аналізу ситуації на всіх етапах. The result of system analysis for mathematical model grounding in term of all the links of “model-algorithm program (or processor) realization” and taking into account the physical mechanism of initial data formation in this case are given. This shows the necessity of system analysis on each stage of investigation.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26152
ISBN: 3124-1123
URL for reference material: http://www.znanstvena-journal.com/wp-content/uploads/2018/07/Znanstvena-misel-journal-%E2%84%9619-Vol-1.pdf
References (Ukraine): Список використаної літератури 1. Čapla V. Kdto je otcem kybernetiky? // Halo- sobota, - 1968, №11, s.5 2. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: ИИЛ, 1963. – 830с. 3. Бриллюэн Л. Наука и теория информации. – М: ГИФМЛ, 1965. – 402с. 4. Вернадський В. Наукова думка як планетне явища // В.І. Вернадський. Вибрані праці – К.: Нау- кова думка, 2005. – 300с. – с. 100-265. 5. Глушков В. М. Кибернетика, вычислитель- ная техника, информатика. Избр. труды в 3 т. Т1. Математические вопросы кибернетики. – К.: Нау- кова думка (редакция физики и кибернетики), 1990, 264с. 6. Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики – М.: Мир, 1998 – 703с. 7. Клир Дж. Системология. Автоматизация ре- шений системных задач. - М.: Мир Радио и связь, 1994.- 544с. 8. Драґан Я.П. Системний аналіз принципів по- будови математичних моделей і онтологія типізації їх як підстави розвитку освітнього потенціалу // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенці- алу в державотворчому процесі – Івано-Фран- ківськ: вид-во <<ЛІК>>2011.-с.70-75. 9. Драґан Я.П., Сікора Л.С., Яворський Б.І. Си- стемно-сигнальна концепція і моделі квантової те- орії // Вісник Держ. Ун-ту “Львівська політехніка” Фізика. Львів. 1999.- с. 187-189. 10. Драґан Я., Медиковський М., Шаховська Н. Системний аналіз і проблема простору даних в ін- формаційних технологіях // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Наи. Ун-ту “Львів- ська політехніка”, 2011, №719, с. 146-152. 11. Драґан Я.П. Енерґетична теорія лінійних моделей стохастичних сиґналів : монографія. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біо-тех- нічних систем, 1997. – ХVІ+333 с. 12. Драґан Я.П., Сікора Л.С., Яворський Б.І. Системний аналіз стану та обґрунтування основ те- орії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний субстрат, фізичне тлумачення / Мо- нографія-Львів: НВФ “Українські технології”. 2014.-240с. 13. Dragan Ya.P. Energy concept of non- stationary stochastic signals: representations, transformations, statistical estimations // Proc. Latviàn signal processing conf. Apr. 24-26, 1990, - Riga: Zinatne, 1990. - P.32-36. 14. Драґан Я.П., Никитюк В.В. Процедура ви- значення стану технологічного, стоматологічного процесу як енергоактивного об’єкту // Матеріали II всеукраїнської науково-технічної конференції “Те- оретичні та практичні аспекти радіотехніки і прила- добудування ”. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – С. 76-78. 15. Драґан Я., Никитюк В., Хвостівська Л. Ма- тематична модель фотоелектричного сигналу полі- меризації стоматологічного матеріалу у вигляді ім- пульсного періодичного корельованого випадко- вого процесу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 771. – С. 146-149. 16. Драґан Я.П. Енергетично-сигнальна конце- пція визначення стану технологічного стоматологі-Znanstvena misel journal №19/2018 47 чного процесу як енергоактивного об’єкта / Дра- ґан Я.П., Никитюк В.В., Паляниця Ю.Б. // Вісник Національного університету «Львівська політех- ніка». – Львів: Видавництво Львівської політех- ніки, 2015. – № 826. – С. 368-372. 17. Nykytyuk V.V. Mathematical model of electric zond-signal for determination of the state of the resistant dental process as a energy active object / Nykytyuk V. V. // The international scientific journal (DSJ). – Danish : 2018. – № 10/2018, Vol.1. – С. 48- 54. 18. Драґан Я.П. Системний аналіз статистич- ного оцінювання станів стохастичної вібраційної системи і принципу шунтування / Я.П. Драґан, Ю.І. Грицюк, Ю.Б. Паляниця // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-техніч- них праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 25.10. – C.255-259.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15) 1-2, 42-47, 68 — копия.pdf779,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools