Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26129
Назва: Машини та обладнання для тваринництва навчально-методичний посібник до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Машини сільськогосподарського виробництва»
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Тарас Анатолійович
Цьонь, Ганна Богданівна
Бібліографічний опис: Х 76 Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до лабораторних робіт / Н. І. Хомик, Т.А. Довбуш, Г Б. Цьонь. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – 100 с.
Дата публікації: жов-2018
Дата подання: жов-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
УДК: 631.22(075)
ББК: 40.715
Теми: Тваринницька ферма
споруди
подрібнювач
кормодробарка
доїльний апарат
автонапувалка
Кількість сторінок: 100
Короткий огляд (реферат): Посібник розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Машини сільськогосподарського виробництва». Мета даного посібника – надати методичну допомогу студентам при виконанні лабораторних робіт, поглибити, розширити та закріпити набуті студентами знання при вивченні лекційного матеріалу. У посібнику у короткій формі викладено мету, порядок виконання, зміст звіту типових лабораторних робіт, які охоплюють весь матеріал, поданий до вивчення у лекційному курсі та на практичних заняттях з врахуванням необхідності самостійної роботи студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт.
Зміст: стр. 1. Лабораторна робота № 1 Загальна будова тваринницьких і птахівничих ферм і комплексів………………………………… 5 2. Лабораторна робота № 2 Види тваринницьких споруд та внутрішнє планування приміщень для утримання тварин і птиці……………………... 7 3. Лабораторна робота № 3 Машини для подрібнення грубих кормів……………………... 9 4. Лабораторна робота № 4 Машини для подрібнення концентрованих кормів…………... 12 5. Лабораторна робота № 5 Машини для подрібнення коренеплодів………………………. 17 6. Лабораторна робота № 6 Механізація виймання силосу з траншей………………...…… 20 7. Лабораторна робота № 7 Механізація закладання та виймання сінажу з башт…………. 23 8. Лабораторна робота № 8 Механізація приготування трав’яного борошна……………… 26 9. Лабораторна робота № 9 Обладнання для гранулювання трав’яного борошна та комбікормів…………………………………………………... 32 10. Лабораторна робота № 10 Машини для приготування кормових сумішей………………. 35 11. Лабораторна робота № 11 Мобільні роздавачі кормів……………………………………... 39 12. Лабораторна робота № 12 Стаціонарні кормороздавачі…………………………………… 44 13. Лабораторна робота № 13 Механізація видалення гною………………………………….. 48 14. Лабораторна робота № 14 Обладнання для обігріву і вентиляції тваринницьких приміщень……………………………………... 52 15. Лабораторна робота № 15 Механізація водопостачання тваринницьких ферм і комплексів та розподілення води……………………... 56 16. Лабораторна робота № 16 Машини та обладнання для напування тварин і птиці…………………………………………………… 58 17. Лабораторна робота № 17 Доїльний апарат «Волга»……………………………………… 61 18. Лабораторна робота № 18 Двохтактні, універсальні та спеціалізовані доїльні апарати… 64 19. Лабораторна робота № 19 Доїльні апарати для доїння у відро (бідони) (АД-100Б, ДАС-2В, АИД-1)……………………………………. 67 20. Лабораторна робота № 20 Доїльна установка АДМ-8А……………………………………. 70 21. Лабораторна робота № 21 Доїльні апарати для доїння в спеціальних станках…………... 73 22. Лабораторна робота № 22 Обладнання для охолодження молока і молочних продуктів.. 77 23. Лабораторна робота № 23 Молочні сепаратори та очисники молока……………………... 81 24. Лабораторна робота № 24 Машини для пастеризації молока і молочних продуктів. Регенеративні теплообмінники……………………………….. 85 25. Лабораторна робота № 25 Механізація стриження овець…………………..……………... 89 Вимоги до оформлення звітів з лабораторних робіт ………….. 92 Перелік використаних та рекомендованих літературних джерел……………………………………………….. 97
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26129
Власник авторського права: Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б.
Перелік літератури: 1. Алешкин В.Р., Рощин П.М. Мехнизация животноводства. – М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с. 2. Белянчиков Н.Н., Белехов И.П., Кожевников Г.Н., Турчиев А.К. Механизация технологических процессов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 400 с. 3. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства. – М.: Колос, 1983. – 360 с. 4. Брагинец Н.В., Палишкин Д.А. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. – М.: Колос, 1984. – 191 с. 5. Бєлєхов І.П., Лєсников В.О. Механізація і автоматизація тваринницьких ферм і комплексів. – К.: Освіта, 1993. – 240 с. 6. Брагинец Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. – М.: Колос, 1978. – 192 с. 7. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3 томах, том 3. – М.: Колос, 1965. – 384 с. 8. Дегтерев Г.П. Справочник по машинам и оборудованию для животноводства. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с. 9. Завражнов А.И., Николаев Д.И. Механизация приготовления и хранения кормов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 336 с. 10. 3емсков В.И., Ковальчук В.Д. Механизация приготовления кормов на фермах. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1976. 11. Егорченков М.И., Шамов Н.Г. Кормоцехи животноводческих ферм. – М.: Колос, 1983. – 175 с. 12. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 13. Ицкович Г.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Машиностроение, 1970. –560 с. 14. Клебан А.С. Коромприготувальні машини. – К.: Урожай, 1974. – 88 с. 15. Кормановский Л.П. Механизация животноводства и кормопроизводства на малой ферме. – М.: Агропромиздат, 1989. – 207 с. 16. Короткевич В.А. Механизация свиноводческих ферм и комплексов. – Мн.: Уроджай, 1979. – 127 с. 17. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. – М.: Агропромиздат, 1987. –303 с. 18. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Справочник: В 2 т. – М.: Росагропромиздат, 1987 – 1988. – Т1. – 287с.; 1988. – Т2. – 286 с. 19. Куров Ю.А., Сєрий Г.П. Механізація приготування кормів для птиці. – К.: Урожай, 1970. – 177 с. 20. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін..; За ред. О.В. Нанки. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356 с. 21. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Нанка О.В., Полупанов В.М. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. – Том 1. – Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. – 225 с. 22. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. – Том 2. – Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. – 279 с. 23. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. Ленинградское отделение, 1978. – 560с. 24. Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 640 с. 25. Мельников СВ., Калюга В.В., Хазанов Е.Е. и др. Справочник по механизации животноводства. – Л.: Колос, 1983. – 336 с. 26. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Хомик Н.І., Рибак Т.І., Довбуш А.Д. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2005. – 56 с. 27. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Сташків М.Я. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2006. – 112 с. 28. Механізація виробництва продукції тваринництва. – Ревенко І.І., Кукта Г.М., Манько В.М., Роговий В.Д., Шабельник Б.І., Сиротюк В.М., Дацишин О.В. /За ред. Ревенка І.І. – К.: Урожай, 1994. – 264 с. 29. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві. /За ред. О.С. Марченка. – К.: Урожай, 1995. 30. Механизация приготовления кормов. Справочник. Под общ. ред. Сыроватка В.И. – М.: Агропромиздат, 1985. – 368 с. 31. Мжельский Н.И., Смирнов А.И. Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов. – М.: Колос, 1984. – 336 с. 32. Муллаянов Р.Г., Цой Л.М. Техническое обслуживание машин и оборудования животноводческих ферм. – М.: Колос, 1979. – 207 с. 33. Новиков Г.И. Комплексная механизация в промышленном свиноводстве. – М.: Колос, 1973. 34. Носов М.С. Механізація робіт на тваринницьких фермах: Навч. посібник /Пер. з рос. І.І. Гогуля. – К.: Вища шк., 1994. – 367 с. 35. Омельченко А.А., Куцын Л.М. Кормораздаюшие устройства. – М.: Машиностроение, 1971. – 207 с. 36. Омельченко О.О., Ткач В.Д. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів. – К.: Урожай, 1982. – 270 с. 37. Погорелый Л.В., Ясенецкий В.А., Мечта Н.П. Испытание техники для животноводства и кормоприготовления. – К.: УСХА, 1981. – 392 с. 38. Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва /За ред. I.I. Ревенка. – К.: Урожай, 1994. – 228 с. 39. Потапов Г.П. Транспортеры в животноводстве. – М.: Агропромиздат, 1987. – 95 с. 40. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.П. Скорик, О.І. Фісяченко. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2004. – 275 с. 41. Проектування машин і обладнання для механізації тваринництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.090215) машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання. – М.С. Шведик. – Луцьк: ЛДТУ, 2004. – 110 с. 42. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва. /За ред. Скорика О.П., Полупанова В.М. (авт. Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба В.І. та інші) Харків ХНТУСГ, 2009. – 429с. 43. Райков В.И. Планировка и застройка животноводческих ферм. – К.: Урожай, 1989. – 220 с. 44. Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва. Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча, 2004. – 200с. 45. Смирнов И.И. Механизация животноводческих ферм. – М.: Гос. н.-т. изд-во маш. лит., 1959. – 359 с. 46. Справочник по единой системе конструкторской документации / Под. ред. А.Ф. Раба. – К.: Прапор, 1988. – 255 с. 47. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /І.Г. Бойко, В.Г Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. І.Г. Бойко. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2002. – 216с. 48. Техника для малых ферм и семейного подряда в животноводстве. Каталог. – М.: Агропромиздат, 1989. – 96 с. 49. Троянов М.М. Механізація технологічних процесів у тваринництві. – Харків: Прапор, 1993. – 140 с. 50. Эксплуатация технологического оборудования ферм и комплексов / Под ред. Мельникова С.В. – М.: Агропромиздат, 1986. – 36 с. 51. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 1 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 52. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 2 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 53. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. – 124 с. 54. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до курсового проекту. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. – 84 с. 55. Шабельник Б.П., Троянов М.М., Бойко І.Г. та ін. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /За ред. Бойка І.Г. – Харків, 2002. – 216 с. 56. Шпаков Л.И. Водоснабжение, канализация и вентиляция на животноводческих фермах /Л.И. Шпаков, В.В. Юнаш. – М.: Агропромиздат, 1987. – 218 с.
Тип вмісту : Handbook
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2018_MOT_Laboratorni_novi.pdf2,18 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
MOT_labu_tutylka.pdf384,57 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора