Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26122
Title: Трудові мігранти як невід’ємна складова представництва національних інтересів України у світі
Authors: Щигельська, Галина Остапівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська 56, доцент кафедри українознавства і філософії
Bibliographic description (Ukraine): Щигельська Г. Трудові мігранти як невід’ємна складова представництва національних інтересів України у світі [Текст] / Г. Щигельська // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» : зб. Матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 563-568.
Conference/Event: IV Міжнародна науково-практична конференція (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства).
Issue Date: 2013
Submitted date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 94(477)(063) + 37014(063)
BBK: ТЗ(4 Укр) – 27 я 43 + Ч484 я 43
Keywords: трудові мігранти
імідж України
представництво інтересів
національні інтереси
потенціал лобізм
зовнішня політика
labor migrants
image of Ukraine
representation of interests
national interests
lobbying potential
foreign policy
Page range: 563 - 569
Abstract: У статті проаналізовано потенціал трудових мігрантів у сфері представництва та захисту національних інтересів України. Відзначено, що мігранти здійснюють вагомий внесок у забезпечення таких ключових інтересів України як формування позитивного іміджу; захист і підтримка українських громадян та їх інтересів за кордоном; створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України. Доведено, що забезпечення прав трудових мігрантів та налагодження конструктивної співпраці з ними у сфері реалізації національних інтересів України повинно бути одним із пріоритетів зовнішньої політики держави.
The article analyzes the labor migrants potential in the area of representation and protection of the national interests of Ukraine. It is noted that migrants make a significant contribution in preserving such key interests of Ukraine as the formation of the country’s positive image, protection and support of Ukrainian citizens and their interests abroad, creating a competitive, socially oriented market economy and providing the constant growing of living standards and welfare of Ukrainians; Ukraine's integration into European political, economic and legal space, the development of equal mutually beneficial relations with other states for the benefit of Ukraine. The author claims that the assurance of labor migrants’ rights and establishing constructive cooperation with them towards the implementation of Ukraine's national interests should be a priority of the state foreign policy.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26122
Copyright owner: © Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», 2013
References (Ukraine): 1. Білозір О. Залучення сучасної діаспори до державотворчих процесів в Україні: необхідні передумови та інституційно-правові механізми / О. Білозір // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє : Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. – Львів : Видав-во Львівської політехніки, 2010. – С. 34-37. 2. Герасименко О. Сучасна українська еміграція до Італії та зародження нової української діаспори / О. Герасименко // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 198-205. 3. Горюлов Д. Інституційна інтеграція української діаспори в громадянське суспільство у державах поселення / Д. Горюлов // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3 (12). – С. 50-58. 4. Звернення українських громадських організацій трудових мігрантів до новообраних народних депутатів України : Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ukrpohliad.org/blogs/zvernennya-ukrayins-ky-h-gromads-ky-h-organizatsij-trudovy-hmigrantiv-do-novoobrany-h-narodny-h-deputativ-ukrayiny.html. 5. Ключковська І. Держава-діаспора: світові та українські реалії : Електронний ресурс / І. Ключковська. – Режим доступу: http://miok.lviv.ua//. 6. Кондратьева Т. Диаспоры в современном мире: эволяциѐ ѐвлениѐ и понѐтиѐ *Елељтронний ресурс+ / Т. Кондратьева. – Режим доступу: http://www.perspektivy.info/srez/val/diaspory_v_sovremennom_mire_ evolucija_ javlenija_i_ponatija_2010-02-27.htm. – Дата переглѐду 24.12.2012. 7. Лагутов Я. Розвитољ уљраїнсьљої діаспорної мережі в ЮС ѐљ необхідна сљладова державної ювроінтеграційної політиљи Уљраїни *Елељтронний ресурс+ / Я. Лагутов. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2006-/txts/POLITICHNI/06lyeepu.pdf. 8. Лозинсьљий А. Основні питаннѐ діаспори до Уљраїни // Діаспора ѐљ чинниљ утвердженнѐ держави Уљраїна у міжнародній спільноті : Зб. доп. ІІ Міжнар. науљ.-праљт. љонф. – Львів : Вид-во Львівсьља політехніља, 2008. – С. 28-31. 9. Мазуља Л. Уљраїнсьља держава та світове уљраїнство: аљтуальні питаннѐ, потенціал та перспељтиви взаюмодії. Аналітична доповідь *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2012 _nauk_an_rozrobku/0221_dop.pdf 10. Малиновсьља О. Трудова міграціѐ: соціальні наслідљи та шлѐхи реагуваннѐ / О. Малиновсьља. – К : НІСД, 2011. – 40 с. 11. ООН: число международных мигрантов в мире в 2050 году достигнет 405 млн *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://rus.ruvr.ru/2010/11/29/35822644/ 12. Педенљо В. Вплив уљраїнсьљої діаспори на розвитољ Уљраїни ѐљ Ювропейсьљої демољратичної держави та просуваннѐ уљраїнсьљих національних інтересів серед впливових гравців на міжнародній арені / В. Педенљо // Діаспора ѐљ чинниљ утвердженнѐ держави Уљраїна у міжнародній спільноті : Зб. доп. ІІ Міжнар. науљ.-праљт. љонф. – Львів : Вид-во Львівсьља політехніља, 2008. – С 26-28. 13. Перељази уљраїнсьљих мігрантів зрівнѐлисѐ із сумоя прѐмих іноземних інвестицій *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://ukrainians.ie/uk/news/news/?newsid=78. 14. Петрунѐљ М. Про життѐ уљраїнсьљої діаспори в Іспанії *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://eu.prostir.ua/library/248440.html?print. 15. Прѐмим тељстом. Бліц. 26.03.13 *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://tv.zik.ua/project/index/7/4068. 16. Сороневич М. «Дрогобич? «Він завжди залишитьсѐ у моюму серці, адже тут – моѐ Батьљівщина.» *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://maydan.drohobych.net/?p=13152. 17. Cороневич М. Нељорељтні стереотипи у ставленні до трудової еміграції *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://vsesvitjournal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=41. 18. Сороневич М. Обдарованих уљраїнців в Італії не браљую *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.gazetaukrainska.com/2011-04-04-11-58-41/2010-01-04-13-51-17/1959-2011-11-02-10- 37-32.html/. 19. Сороневич М. Тетѐна Кузиљ: «Друге пољоліннѐ іммігрантів – майбутню суспільства *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.gazetaukrainska.com/2011-04-04-11-58-41/2010-01-04-13- 51-17/3114---l----.html. 20. Тучинсљаѐ С. Мариѐ Хассан: «Женщина может стать лучшим политиљом, чем мужчина» *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/mariya_hassan_zhenschina_mozhet_stat_luchshim_politikom,_chem_ muzhchina.html. 21. Цирљулѐрна міграціѐ: нові підходи до старої љонцепції. Матеріали дослідницьљого проељту «Опрацяваннѐ љонцепції політиљи цирљулѐрної міграції уљраїнців до ЮС у взаюмодії ељспертних середовищ та аналітичних центрів Уљраїни та ЮС» *Елељтронний ресурс+. – Режим доступу: www.navihator.net/.../6h0oa5b-circular.pdf. – Дата переглѐду 13.03.2013. 22. Шаров О. Уљраїнсьља діаспора у світлі ељономічної глобалізації / О. Шаров // Зовнішні справи. – 2010. – № 3-4. – С. 36-40. 23. Shain Y. Peace as a three-level game: the role of diasporas in conflict resolution / Y. Shain, T. Wittes // Ethnic identity groups and U. S. foreign policy / ed. by Thomas Ambrosio. – 2002. – P. 169-198.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnyk2013-pages-563-569.pdf3,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.