Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25987
Назва: Ділова комунікація українською мовою
Автори: Назаревич, Леся Тарасівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Ділова комунікація українською мовою. Практичні завдання та методичні рекомендації для студентів, які навчаються за спеціальністю 125 – Кібербезпека / Укладач: Л. Т. Назаревич. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 116 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 651.5
Кількість сторінок: 116
Короткий огляд (реферат): Пропонований посібник укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни (навчальний курс складається з чотирьох модулів, які містять 16 тем). Він допоможе студентам систематично та ефективно готуватися до практичних занять, закріпити навички слововживання, удосконалити вміння коригувати синтаксичні конструкції відповідно до мовного стилю, розвинути комунікативні та аналітичні здібності, оволодіти важливими процедурами сучасних наукових досліджень, оформлювати літературні джерела, ознайомитися з принципами роботи електронних сучасних словників та онлайн-редагування. Для студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями грамотної ділової комунікації.
Опис: Практичні завдання та методичні рекомендації для студентів, які навчаються за спеціальністю 125 – Кібербезпека
Зміст: ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Навички усного спілкування … 5 ТЕМА 1. Міжкультурна комунікація як складова професійної діяльності працівників ІТ-компаній …5 ТЕМА 2. Усне спілкування … 11 ТЕМА 3 – 4. Форми ефективного обговорення професійних проблем … 16 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Публічний виступ та електронна комунікація … 23 ТЕМА 5 – 6. Мовно-комунікативні стратегії публічного виступу …23 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Оформлення професійних документів та звітів ... 37 ТЕМА 7. Документ як засіб писемного професійного спілкування … 37 ТЕМА 8 – 9. Документація з кадрово-контрактних питань. Оформлення резюме: практичні рекомендації … 43 ТЕМА 10 – 11. Синтаксичні засоби мови. Службове листування. Формальні та неформальні засоби зв’язку … 51 ТЕМА 12. WEB-сторінки. Блоги. WIKI-статті …58 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. Морфологічні та синтаксичні особливості професійного мовлення …64 ТЕМА 13. Самобутні риси професійної риторики і стилю письма … 64 ТЕМА 14. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів … 70 ТЕМА 15 – 16. Науковий стиль і його засоби в професійному спілкуванні … 80 План аналізу тексту … 86 Алгоритмічний припис до складання наукової доповіді (монологу) … 98 Алгоритмічний припис до реферування кількох наукових джерел …98 Алгоритмічний припис до підготовки та написання наукової статті …101 Іспит: програма підготовки …102 Самостійна робота студента …104 Розподіл балів, які отримують студенти …105 Додаткові завдання пошукового характеру …106 Література до курсу … 111 основна …111 додаткова … 112 словники …113 інтернет-ресурси …114
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25987
Власник авторського права: © Назаревич Л. Т., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: Основна 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – К. : Каравела, 2008. 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К., 1997. 3. Висоцька О. Є. Комунікація як основа соціальних перетворень (у контексті становлення постмодерного суспільства) : [моногр.] / О. Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – 316 с. 4. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник. – К. : Арій, 2009. 5. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навчальний посібник. – Вінниця : Нова книга, 2003. 6. Шевчук С. В. Ділове мовлення : Модульний курс : підручник. – К. : Арій, 2009. 7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підручник. – К. : Арій, 2009. 8. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення : навчальний посібник. – К. : Арій, 2009. 9. Шевчук С. В., Лобода Т. М. Практикум з української мови: Модульний курс : Навч. посіб. – К. : Алєрта, 2009. 10. Бибик С. П., Михно І. Л., Пустовіт Л. О., Сюта Г. М. Універсальний довідник- практикум з ділових паперів. – К. : Довіра, 1999. – С. 55, С. 68. 11. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. – К. : АСК, 2000. – С. 65–68. 12. Український правопис / АН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови – 4-те вид., випр. й доп. – К. : Наук, думка, 1993. – 240 с 13. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К., 2000. 14. Зубенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К., 2002. 15. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001. 16. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К., 2000. 17. Зубенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К., 2002. 18. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001. 19. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. 20. Большая книга по этикету. – Москва АСТ, Минск Харвест, 2002. 21. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К., 2000. 22. Зубенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К., 2002. 23. Каган М. Мир общения: проблемы междусубъектных отношений. – М., 1988. 24. Кан-Калик В. Культура делового общения. – Грозный, 1988. 25. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и влиять на людей: Пер. с англ. – М., 1989. 26. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992. 27. Колтунова М. Язык и деловое общение. Нормы, риторика, этикет. – М., 2000. 28. Див. Європейська хартія 1992 р. регіональних або міноритарних мов. 29. Антоненко-Давидович Б.. Як ми говоримо. – К. : ВД «КМ Аcademia», 1994. – 254 с. 30. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник – довідник з культури української мови. – Львів, 1996. – 386 с. 31. Матимемо те, що зробимо. До питання формування мовної культури // Дивослово. – 2001. – № 9. – С. 2–3. 32. Мацько Любов. Українська мова в кінці ХХ ст. (Зміни в лексиці) // Дивослово. – 2000. – № 4. – С. 15–20. 33. Поліщук Ярослав. Металінгвістичний феномен суржику // Українська мова та література. – 2003. – № 24. – С. 3–12. 34. Сербенська Олександра, Волощак Марія. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К. : ВЦ «Просвіта», 2001. – 204 с. 35. Одинцова Г. Цікаве мовознавство в початковій школі : посібник для вчителя початкових класів / Г. Одинцова, Я. Кодлюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 208 с.
Додаткова 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. 2. Культура фахового мовлення : навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2005. 3. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007. 4. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови : підручник. – К. : Вища школа, 2003. 5. Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство : підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Львів : Світ, 1994. 6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навчальний посібник. – К. : Знання, 2006. 7. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів. – Львів : Світ, 2008. 8. Українська мова: Енциклопедія. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. 9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К. : Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.113 10. Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навчальний посібник. – К. : «Академвидав», 2004. 11. Шевчук С. В., Кабиш О. О., Клименко І. В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування : навчальний посібник. – К. : Арій, 2008. Словники 12. Ганич Д. І., Олійник С. І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – К., 1990. 13. Ганич Д. І., Олійник С. І. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985. 14. Головащук І. С. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989. 15. Головащук І. С. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001. 16. Головащук І. С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К., 2001. 17. Головащук І. С. Словник наголосів. – К., 2000. 18. Головащук І. С. Українське літературне слововживання : словник-довідник. – К., 1995. 19. Єрмоленко С. Я. Новий російсько-українській словник-довідник. – К., 1999. 20. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Видавництво «Українська книга», 2004. 21. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – Львів : БаК, 2006. 22. Олійник О., Сидоренко М. М. Російсько-український словник наукової термінології. – К., 1994. 23. Олійник О., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. – К., 1991. 24. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І. С. – К., 1994. 25. Орфоепічний словник української мови. – К., 1995. 26. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А. А. – К., 1996. 27. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. – К., 1993. 28. Словник іншомовний слів. / За ред. О. Мельничука. – К., 1985. 29. Словник скорочень української мови. – К., 1982. 30. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С. Я. – К., 1989. 31. Словник української мови : У 11 т. – К., 1971–1981. 32. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К. : Знання, 2006. 33. Словник-довідник труднощів української мови. – К., 1992. 34. Тараненко А. А., Брицын В. М. Русско-украинский словарь для деловых людей. – К., 1992. 35. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 36. Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В. М. Русанівського – К. : Довіра, 2006. 37. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско- украинский словарь деловой речи. – К. : Вища школа, 2008.
Інтернет-ресурси 38. www.litopys.org.ua 39. www.mova.info 40. www.novamova.com.ua 41. www.pereklad.kiev.ua 42. www.pravopys.net 43. www.r2u.org.ua 44. www.rozum.org.ua
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2018_Методичні-рекомендації_ost.pdf2,01 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора