Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25976

Назва: Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення
Інші назви: The formation and development of the complex of emergent qualities in the supply chain of industrial products on the market
Формирование и развитие комплекса эмерджентных качеств в цепи поставок на рынке товаров промышленного назначения
Автори: Фалович, Володимир Андрійович
Falovych, V.A.
Бібліографічний опис: Фалович В.А. Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення: дисертація на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Тернопіль: ТНТУ, 2018. 463 с.
Решетнікова І.Л. Відгук офіційного опонента на дисертацію Фаловича В.А. на тему: «Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Київ: КНЕУ, 2018. 10 с.
Мізюк Б.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Фаловича В.А. на тему: «Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Львів: ПВНЗ «ЛТЕУ», 2018. 13 с.
Стрій Л.О. Відгук офіційного опонента на дисертацію Фаловича В.А. на тему: «Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Одеса: ОНАЗ, 2018. 10 с.
Фалович В.А. Формування та розвиток комплексу емерджентних якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення: автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Тернопіль: ТНТУ, 2018. 43 с.
Дата публікації: 17-вер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий керівник: Крикавський, Євген Васильович
Члени комітету: Мізюк, Богдан Михайлович
Решетнікова, Ірина Леонідівна
Стрій, Любов Олексіївна
УДК: 658.7
001.895
Теми: відповідальний ланцюг поставок
товари промислового призначення
емерджентні якості
відповідальність
інноваційність
стандартоорієнтованість
стратегічна адаптивність
логістична реструктуризація
логістичні процеси
responsible supply chain
industrial goods
emergent, innovation
standard orientation
adaptability
logistic restructuring
logistic processes
ответственная цепь поставок
товары промышленного назначения
эмерджентные качества
инновационность
стандартоориентированость
адаптивность
логистическая реструктуризация
логистические процессы
Кількість сторінок: 463
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Досліджено еволюцію традиційного промислового підприємства і ланцюга поставок (ЛП) під кутом розвитку його емерджентних якостей, ідентифіковано засади адаптації промислового підприємства (виробника) до умов функціонування в ЛП, структуровані характерні ознаки розвитку ЛП в умовах глобалізації світової економіки, окреслено емерджентні якості ЛП. Ідентифіковано детермінанти емерджентних якостей ЛП, розвинуто методику реструктуризації ЛП, встановлено особливості реструктуризації міжнародних ЛП. Обґрунтовано засади процесного структурування ланцюгів поставок, досліджено верхню частину ЛП товарів промислового призначення, ідентифіковано процеси у внутрішній частині ЛП, досліджено дистрибуцію у функціонуванні нижньої частини ЛП. Встановлено чинники зниження опору та умови гармонізації транспортних процесів в ЛП, ідентифіковано аспекти гармонізації складських процесів в ЛП та підвищення рівня відповідального використання засобів логістичної інфраструктури. Обґрунтовано результативність розвитку емерджентних якостей як рівня логістичного обслуговування клієнтів, ідентифіковано потенціал емерджентності ланцюгів поставок у формуванні його відповідальності, обґрунтовано положення щодо гармонізації емерджентних якостей ЛП в концепції Індустрія 4.0.
The evolution of a traditional industrial enterprise as well as a supply chain has been studied from the perspective of the development of its emergent qualities; the principles of adaptation of the industrial enterprise (manufacturer) to the conditions of functioning within the supply chain (SC) have been identified; the characteristic features of the development of the SC in the conditions of globalization of the world economy have been structured, and the emergent qualities of the SC have been outlined. The content part of the supply chain definition has been subordinated and generalized. It has been established that the main factors that influence the direction and dynamics of changes in the field of logistics are the growing needs and requirements of the client that influence the supply chains management. The principal functional model of the supply chain management has been improved by introduction a cross-cutting coordination function, which helps to achieve the expected level of mutual harmonization of the respective systems of individual participants of the SC. The mechanism of the adaptation of production systems to the conditions of the functioning of the SC as its leading part has been substantiated: being based on the principles of downward hierarchy, this mechanism allows to achieve the necessary level of specialization by means of appropriate production units, worksites and workplaces restructuring and to identify the positions that are subject to outsourcing and insourcing. The determinants of the emergent qualities of the supply chain have been identified; the method of the supply chain restructuring has been developed, and the peculiarities of the international supply chains restructuring have been established. The obligatory determinants of the SC emergence in relation to its responsibility in the context of sustainable (balanced) development and its interpretation as a standard has been proved. The process of logistic restructuring of the supply chain as a means of its emergent properties acquiring has been substantiated. The use of logistic restructuring in the process of measurement according to the reference model SCOR and the GSCF model has been proved, which allows us to identify the centres (“bottlenecks”) liable for acquiring certain emergent qualities / properties and certain emergent potential by the supply chains. The principles of process structuring of the supply chains have been determined; the upper part of the SC of industrial goods has been investigated; the processes in the inner part of the SC has been identified, and the distribution in the functioning of the lower part of the SC has been investigated. The position on the classification of logistic processes in relation to their influence on the level of SC responsibility has been developed. The expediency of standardization of supply processes at the top of the SC to the SOP level and the necessity of the Kaizen system obligatory application for the participants of the SC is substantiated. The factors of resistance reduction and conditions of harmonization of transport processes in the SC have been established; the aspects of harmonization of warehouse processes in the SC and the increase of responsible use of means of logistic infrastructure have been identified. The regulation on the introduction of multimodal transportation technologies in the supply chain has been developed and thus, this phenomenon has been interpreted as a formation of one of its emergent qualities in acquiring the potential of environmental responsibility. It promotes the choice of SC participants, outsourcing organizations with a priority of environmental factors, harmonizing the goals of sustainable development. The model of identification of the influence of warehouse processes on the components of the emergent complex has been developed, which allows them to be interpreted as those that influence the quality of SC responsibility and standardization / unification. The regulation on markets segmentation regarding their suitability under favourable conditions of the internal and external environment to the formation of the qualities of environmental and social responsibility has been substantiated. Their implementation by using the matrix “technology responsibility x product responsibility” allows identifying the potential of the supply chains emergency regarding responsibility. The efficiency of the development of the emergent qualities as a level of logistic customer service has been confirmed, the potential of supply chains in the formation of its responsibility has been identified, and the position on harmonization of the emergent qualities of the SC in the concept of Industry 4.0 has been substantiated.
Исследована эволюция традиционного промышленного предприятия и цепей поставок (ЦП) под углом развития его эмерджентных качеств, идентифицированы основы адаптации промышленного предприятия (производителя) к условиям функционирования в ЦП, структурированы характерные признаки развития ЦП в условиях глобализации мировой экономики, определены эмерджентные качества ЦП. Идентифицированы детерминанты эмерджентных качеств цепи поставок, развита методика реструктуризации цепи поставок, установлены особенности реструктуризации международных ЦП. Обоснованы принципы процессного структурирования ЦП, исследована верхняя часть ЦП товаров промышленного назначения, идентифицированы процессы во внутренней части ЦП, исследована дистрибуция в функционировании нижней части ЦП. Установлены факторы снижения сопротивления и условия гармонизации транспортных процессов в ЛП, идентифицированы аспекты гармонизации складских процессов в ЦП и уровня ответственного использования средств логистической инфраструктуры. Обоснованна результативность развития эмерджентных качеств как уровня логистического обслуживания клиентов, идентифицирован потенциал эмерджентности ЦП в формировании его ответственности, обосновано положение о гармонизации эмерджентных качеств ЦП в концепции Индустрия 4.0.
Опис: Захист відбудеться 27 вересня 2018 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56. Автореферат розісланий 25 серпня 2018 року
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25976
Перелік літератури: 1. Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 1.1. Монографії: 1. Фалович В.А., 2018. Розвиток емерджентних властивостей ланцюга поставок інвестиційних товарів. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 266 с. (15,5 друк.арк.). 2. Фалович В.А., Савіна Н.Б., 2016. Детерминанты механизма государственного управления инвестициями в логистические системы.W: R. Barcik, R.Borowiecki i in. red. Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy: monografia . Kraków: wydawnictwo AGH. Rozd. 21, S. 283-292. (1,9 друк.арк., особистий внесок автора: 1,0 друк.арк., досліджено детермінанти розвитку ЛП ). 3. Фалович В.А., Бица В.Й., Фалович А.С., 2013. Економічне оцінювання та формування маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємств на ринку спеціалізованої промислової продукції. В: Р.М. Рогатинський, ред. Теорія і практика економіки та розвитку підприємництва в Україні: вибрані аспекти. Тернопіль: Астон, С. 377-401. (1,5 друк.арк., особистий внесок автора: 0,9 друк.арк., встановлено роль маркетингового підходу у сфері дистрибуції в ЛП). 4. Фалович В.А., Бица В.Й., 2015. Стратегічні аспекти розвитку конкурентних переваг на ланках ланцюга формування вартості машинобудівної продукції. В: Р.В.Федорович, ред.. Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи.. Тернопіль: Вид.-во ТНТУ імені І.Пулюя, С. 174- 194. (1,2 друк.арк., особистий внесок автора: 1 друк.арк., встановлено доцільність використання ланцюга вартості у ЛП ). 5. Фалович В.А., Крикавський Є.В., Васильців Н.М., 2015. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки (серія «Світ маркетингу і логістики. – Вип. 10), 252 с. (12,6 друк.арк., особистий внесок автора 7,7 друк.арк., доведено необхідність розвитку інноваційної властивості у ЛП). 6. Фалович В.А., 2014. Сучасні парадигми формування ланцюгів поставок промислової продукції. В: Р.В.Федорович, ред. Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України. Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, с. 101-130. (2,6 друк.арк.) 7. Фалович В.А. Інтерактивний вплив операційного управління ланцюгом поставок на тактичне планування його функціонування. В: Р.В.Федорович, ред. Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги. Тернопіль: Підручники і посібники, С. 183-196. (2,1 друк.арк.). 8. Фалович В.А., Піняк І.Л. Оптимізація тактичного плану ЛП машинобудівної продукції. В: Р.В.Федорович, ред. Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій. Тернопіль: ФОП Шпак В.Б., с. 215-233. (2,6 друк.арк., особистий внесок автора: 1,8 друк.арк., обґрунтована необхідність стратегічної адаптації ЛП до умов зовнішнього середовища). 9. Фалович В.А., Піняк І.Л., 2018. Логістика освітніх послуг: системний підхід. В: Р.В.Федорович, ред. Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльност. Тернопіль: ФОП Шпак В.Б., С. 153-162. (2,1 друк.арк, особистий внесок автора: 1,5 друк.арк., встановлено системні детермінанти розвитку ЛП в сфері освіти).
1.2. Статті у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які включені до міжнародних науко метричних баз даних, та в наукових періодичних виданнях іноземних держав: 10. Фалович В.А., Крикавський Є.В., Похильченко О.А., 2014. Ланцюг поставок – ex adverso традиційного підприємства. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 12, С. 297-311. (2,8 друк.арк, особистий внесок автора: 1,2 друк.арк., доведено необхідність розвитку партнерських відносин в ЛП як умови формування емерджентних якостей в них). 11. Фалович В.А., Бурліцька О.П., 2011. Адаптування структури ЛП машинобудівної продукції до завдань його функціонування. Вісник Хмельницького національного університету, серія «Економічні науки», 4, 6, С.138-142. (2,3 друк.арк, особистий внесок автора: 1,9 друк.арк., розглянуто засади структурної реорганізації в ЛП). 12. Фалович В.А., 2013. Життєвий цикл технології RFID в ланцюзі поставок промислової продукції. Вісник Одеського національного університету. 18, 4/3, С.150 – 153. (1,3 друк.арк.). 13. Фалович В.А., 2013. Логістична концепція реструктуризації промислового підприємства. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 10, С. 399–403. (1,5 друк.арк.). 14. Фалович В.А., 2013. Нові виклики у розвитку ланцюгів поставок. Вісник Приазовського державного технічного університету. 25. С. 47-54. (1,2 друк.арк.). 15. Falovych V.A., 2014. Logistics concept of real estate value assessment. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика», 789, С. 159–165. (2,1 друк.арк.). 16. Фалович В.А., 2013. Система Kaizen: від робочого місця (5S) до ланцюга поставок (TFM). Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 778, С. 136-141. (1,6 друк.арк.). 17. Фалович В.А., 2014. Складське господарство в ланцюгу поставок: між витратами та корисністю. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика», 811, С. 438–445. (2,5 друк.арк.). 18. Фалович В.А., 2017. Структурування ланцюга поставок у контексті ідентифікації джерел формування емерджентних властивостей. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика», 863, С. 213–232. (2,9 друк.арк.). 19. Фалович В.А., Шпилик С.В., 2011. Побудова багатофакторної статистичної моделі залежності обсягу реалізованої продукції машинобудування. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка», 4 (24), С.174-180. (1,7 друк.арк., особистий внесок автора: 1,3 друк.арк., досліджено вплив макрофакторів на попит продукції машинобудування ). 20. Фалович В., Шпилик С., 2012. Екомаркетинг як інструмент поліпшення іміджу підприємства [Електронний ресурс]. Соціально-економічні проблеми і держава, 2 (7), С. 289-298. (1,9 друк.арк., особистий внесок автора: 1,1 друк.арк., встановлена необхідність впровадження екомаркетингу в діяльність промислового підприємства з метою формування відповідального ЛП). 21. Фалович В., Бица В., 2011. Прогнозування реалізації продукції машинобудівного підприємства (ТОВ «Шредер») на внутрішньому ринку освітлювального устаткування [Електронний ресурс] Соціально-економічні проблеми і держава, 2 (5). – Режим доступу до журн. :http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11fvyrou.pdf (1,9 друк.арк., особистий внесок автора: 1,4 друк.арк., досліджено діяльність підприємства з метою прогнозування розвитку ЛП). 22. Фалович В.А., Бица В.Й., 2011. Дослідження кон’юнктури попиту на машинобудівну продукцію. Науковий журнал «Галицький економічний вісник», 4(33), С.121-130. (1,7 друк.арк., особистий внесок автора: 1,3 друк.арк., досліджено тренди попиту на продукцію промислових підприємств України). 23. Фалович В.А., 2016. Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», 847, С. 170-177. (1,7 друк.арк.). 24. Фалович В.А., Крикавський Є.В., 2017. Дослідження верхньої частини ЛП промислової продукції. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права,. 17, С. 70-76. (1,7 друк.арк., особистий внесок автора: 1,3 друк.арк., встановлена важливість впливу сфери постачання на формування відповідального ЛП). 25. Фалович В.А., Бочко О.Ю., 2017. SWOT-аналіз Західного ринку молочної продукції. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна, .2(18), С. 16-21. (1,7 друк.арк., особистий внесок автора: 1,3 друк.арк., досліджено ринкові переваги відповідальних ЛП на конкретному ринку ). 26. Фалович В.А. 2015. Особливості формування збірних поставок в ланцюгах поставок. Технологический аудит и резервы производства, 1(5), С. 78-84. (2,2 друк.арк.). 27. Falovych V.A., 2016. Establishment of responsible supply chain: processes standardization. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2, С. 203-214. (2,1 друк.арк.). 28. Falovych V.A., Krykavskyy Ye. V., 2016. The principle of the extended responsibility in the formation of multimodal transportation attractiveness. Економічний часопис – ХХІ (Economic Annals – XXI), 159(5-6), С. 67-70. (1,9 друк.арк., особистий внесок автора: 1,4 друк.арк., встановлена ступінь впливу мультимодальних перевезень у відповідальних ЛП). 29. Фалович В.А., 2017. Реструктуризація ланцюга поставок у контексті розвитку його емерджентних властивостей. Бізнес-Інформ, 2, С. 196-202. (1,8 друк.арк.). 30. Фалович В.А., 2017. Використання засобів логістичної інфраструктури в ланцюгу поставок. Економіка та суспільство (Електронне наукове фахове видання), 10, С. 389-395. (1,5 друк.арк.). 31. Fałowicz W. A., Wasielewski М., 2017. Determinanty emergentnych właściwości łańcucha dostaw produktów inwestycyjnych. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania, XVIII, 3, II, S. 9 -23. (1,9 друк.арк., особистий внесок автора: 1,4 друк.арк., виокремлені основні емерджентні якості ЛП і встановлено ступінь впливу окремих процесів в ЛП на їх формування). 32. Fałowicz W. A., Wasielewski М., 2017. Elastyczność i adaptacyjność w relacjach z dostawcami w łańcuchu dostaw towarów inwestycyjnych. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, Lodź-Warszawa: Wydawnictwo Spolecznej Akademii Nauk, XVIII, 4, III, С. 115-127. (2,1 друк.арк., особистий внесок автора: 1,8 друк.арк., доведено взаємозв’язок емерджентної якості стратегічна адаптивність і еластичність процесів в ЛП). 33. Фалович В.А., 2018. Інвестування у відносини ланцюга поставок в концепції Індустрія 4.0. Електронний фаховий науково-практичний журнал Інфраструктура ринку, 15, С. 127-136. – Режим доступу до журн.: http://www.market-infr.od.ua/uk/archive (1,8 друк.арк.). 34. Фалович В.А., 2018. Розвиток емерджентних якостей ланцюга поставок інвестиційних товарів. Еономічний науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії», 28(2), С. 19-24. (1,9 друк.арк.). 35. Фалович В.А., Якимишин Л.Я., 2018. Інноваційність як засіб забезпечення розвитку емерджентних якостей в ланцюгах поставок інвестиційних товарів. Науковий журнал «Інтелект ХХІ», 3. С. 129-132. (1,7 друк.арк., особистий внесок автора: 1,2 друк.арк., доведено вплив інноваційності як емерджентної якості, яка зумовлює розвиток інших емерджентних якостей в ЛП). 36. Фалович В.А., Довгунь О. С., 2018. Комунікації підприємств в інтернеті: тренди і напрями розвитку. Вісник ОНУ. Серія "Економіка", 23, 1(66), С. 59-62. (1,8 друк.арк., особистий внесок автора: 1,0 друк.арк., обґрунтовано основні аспекти комунікації онлайн-маркетингу з клієнтами на ринку товарів промислового призначення).
2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 37. Фалович В.А., 2013. Засади канбан у логістиці виробництва промислового підприємства. В: Міністерство освіти і науки України, Материалы международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность и инновации: проблемы науки и практики». Харків, 14-15 листопада. С. 34 -39. 38. Фалович В.А. 2013. Глобалізація у розвитку ланцюгів поставок транснаціональних корпорацій. Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 квітня 2013 р.) . Донецьк: ЛАНДОН-XXI. С. 92–94. 39. Фалович В.А. 2014. До питання кластеризації підприємств TSL–сектора регіону. Тези доповідей Х Міжн. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту», Вид. НУ «Львівська політехніка», Львів, С. 382-384. 40. Фалович В.А., Руда М.В. Ланцюги поставок в процесах глобалізаціЇ. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 13 травня 2014 р. «Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю». Львів: Видавництво Львівської політехніки. С. 92. 41. Фалович В.А., 2013. Логістична концепція формування конкурентоспроможного підприємства. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: матеріали ІІІ міжнародної науково–практичної конференції (19-20 вересня 2013 р.). Львів: «АртДрук». С. 249-250. 42. Фалович В.А., Крикавський Є.В., 2015. Перспектива ринку мультимодальних перевезень в Україні. Тези доповідей Х Міжн. наук. -практ. конф. «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» 3-5 грудня 2015р. Хмельницький: Вид. Хмельницького національного університету. С. 181-183. 43. Фалович В.А., 2012. Практичні аспекти впровадження інструментів Кайзен на промислових підприємствах. Тези ІХ міжвузівської інтернет-конференції молодих науковців «Наукові обрії». Львів: ЛУБП. С. 232-234. 44. Фалович В.А., 2014. Реструктуризація у формуванні ланцюга вартості. Тези доповідей V Міжн. наук. -практ. конф. «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками». 22 -23 травня 2014 р. Львів: Вид. Львівської політехніки. С. 235-236. 45. Фалович В.А., 2015. Синергія в ланцюгу вартості – складське господарство. Тези ХІV Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ЛУБП. С. 167-169. 46. Фалович В.А., Патора В., 2015. Теорія обмежень і реалізація концепції LEAN в ланцюгах поставок. Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наук. -практ. конф. «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології». 16 жовтня 2015 р. Вид. Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця. С. 799-804. 47. Фалович В.А., 2013. Тренди розвитку ланцюгів поставок в автомобільній промисловості. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практиках: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 травня 2013 р.). Луцьк: Вежа-Друк, 2013. С. 130-133. 48. Фалович В.А. 2015. Формування збірних поставок в ланцюгах поставок: досвід Польщі. Міжнародна наук.- практ. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (26 – 27 березня 2015 р.) . Харків. С. 121- 123. 49. Фалович В.А., Крикавський Є.В. 2013. Dао toyota – гарантія успіху промислового підприємства. Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції (10-12 жовтня 2013 р.). – Львів-Славське. Національний університет «Львівська політехніка, Інститут економіки і менеджменту, кафедра менеджменту перосоналу та адміністрування. Львів:»Брест Друк». С. 90-94. 50. Fałowicz W.А., Cyran J., 2014. Znaczenie segmentacji rynku według kryterium korzyści. Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доп. ІХ міжнар. наук. -практ. конференції, 4-6 груд. 2014 р., м. Хмельницький. Хмельницький: ХНУ. С. 67-69. 51. Фалович В.А., Бурліцька О.П., 2012. Мотиваційні маркетингові дослідження: методика розробки списку пошукових завдань. Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference “Moderni vymozenosti vedy (27.01. 2012- 05.02.2012). Dli 3. Ekonomicke vedy: Praga. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 96 stran. P. 38-44. 52. Фалович В.А., 2011. Особливості застосування логістичних стратегій при конструюванні ланцюга поставок. Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Форум молодих економістів кібернетиків (06-08 жовтня 2011 р.) «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». Тернопіль: ТНТУ. С.270- 272. 53. Фалович В.А., 2011. До питання формування ефективних ланцюгів поставок. Матеріали XV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя (м. Тернопіль, 14-15 грудня 2011 р.). Тернопіль. С.262. 54. Фалович В.А., 2012. Стратегічне пристосування структури ланцюга поставок до характеристики продуктів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах» (м. Мукачево, 17-18 лютого 2012 р.). Мукачівський державний університет. С. 56- 58. 55. Фалович В.А., 2012. Проблеми екології як інтегральна частина бізнес- стратегії. Матеріали ІІ науково-практичної конференції "Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки" (м. Тернопіль, 18 квітня 2012 року). Тернопіль: ТНТУ. С. 106 - 108. 56. Фалович В.А., Бица В.Й., 2012. Управління ризиками у процесі переміщення товарів у ланцюгах поставок. Матеріали VI міжнародної науково- практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу», 27-29 вересня 2012. Суми: «ДД «Папірус». С. 264-266. 57. Фалович В., Івасюк А., 2014. Проблеми адаптації процесу формування ланцюгів поставок до структурних особливостей галузей промисловості. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки», 21 -22 травня 2014 р. Тернопіль: ТНТУ. – С. 122-124. 58. Фалович В.А., 2014. Аналіз сучасних наукових публікацій щодо трактування авторами логістичного ланцюга поставок. Матеріали IV Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі». Тернопіль: ТНТУ. С. 136-137. 59. Фалович В.А., Хаврачев В.В., 2014. Дослідження середовища функціонування банківської установи. Матеріали IV Регіональної науково- практичної конференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі». Тернопіль: ТНТУ. С. 128-129. 60. Фалович В.А., Стрияк А.В., 2014. Аналіз впливу мотиваційних факторів на купівлю товару. Матеріали IV Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі». Тернопіль: ТНТУ. С. 124 -125. 61. Фалович В. А., 2015. Сучасні підходи до процесу управління запасами в інтегрованих ланцюгах поставок. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги“, 8-10 жовтня 2015 р. Тернопіль: ТНТУ. С. 87-91. 62. Фалович В.А., 2016. Оптимізаційні рішення в управлінні контейнерами. Тези доповідей ХІ Міжн. наук. практ. конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту (Львів 3-5 листопада 2016 р.). С. 300-301. 63. Фалович В.А., Крикавський Є.В., 2017. Екологічність як одна із емерджентних властивостей відповідального ЛП інвестиційних товарів. Матеріали доповідей міжнародної наук. -практ. конференції «Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.). Ужгород: Видавничий дім «Гельветика». 2017. С.116–118. 64. Фалович В.А., 2017. Логістичні процеси під кутом створення цінності для споживача. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. Матеріали VІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. Тернопіль 28 квітня, ТНТУ. С.42 -43. 65. Фалович В.А., 2017. Визначення змісту поняття «Ланцюг поставок». Соціально-економічні аспекти розвитку економіки. – Матеріали міжнародної науково- практичної конференції студентів і молодих учених. – Тернопіль 27-28 квітня, ТНТУ. С. 68-70. 66. Фалович В.А., Савина Н.Б. Детерминанты механизма государственного управления инвестициями в логистические системы. VIII Międzynarodowej konferencji naukowej „współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem”. Szczyrk 11-13. VI. 2015. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 67. Фалович В.А., Крикавський Є.В., 2017. Соціальна відповідальність як одна із детермінант емерджентних властивостей ланцюга поставок. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Ліга-Прес. С. 62-64.
3. Інші публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації: 68. Фалович В.А., Бица І.Й., 2012. Актуалізація плану функціонування ЛП в умовах управління ризиком. В: С.М. Ілляшенка, ред. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», с. 221 -236. 69. Фалович В.А., Фалович А.С., 2012. Планування переміщення матеріалів і товарів в ланцюгу поставок продукції промислового призначення. В.: Р.В.Федорович, ред. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково- технічному середовищі: колективна монографія. Тернопіль: Астон, с. 146-169.
Тип вмісту : Dissertation
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dis_Falovych.pdfдисертація9,1 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dis_Falovych.djvu12,62 MBDjVuПереглянути/відкрити
Dis_Falovych__COVER.png200,36 kBimage/pngПереглянути/відкрити
Vidhuk_oponenta_Reshetnikova.pdfРешетнікова І.Л. (відгук офіційного опонента)11,29 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidhuk_oponenta_Miziuk.pdfМізюк Б.М. (відгук офіційного опонента)11,45 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidhuk_oponenta_Strii.pdfСтрій Л.О. (відгук офіційного опонента)9,07 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Falovych_V_A.pdfавтореферат дисертації846 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Falovych_V_A.djvu560,37 kBDjVuПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.