Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25972

Назва: Дослідження процесу утворення та відведення стружки з зони різання при глибокому свердлінні інструментом з міжлезовим адаптивним зв’язком
Інші назви: Research of process of education and taking of shaving from cutting area at deep boring by drill with edgeadaptive connection
Автори: Луців, Ігор Володимирович
Брощак, І.
Lutsiv, I.
Broshchak, I.
Бібліографічний опис: Луців І. В. Дослідження процесу утворення та відведення стружки з зони різання при глибокому свердлінні інструментом з міжлезовим адаптивним зв’язком / І. Луців, І. Брощак // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 43–49. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Lutsiv I., Broshchak I. (2008) Doslidzhennia protsesu utvorennia ta vidvedennia struzhky z zony rizannia pry hlybokomu sverdlinni instrumentom z mizhlezovym adaptyvnym zviazkom [Research of process of education and taking of shaving from cutting area at deep boring by drill with edgeadaptive connection]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 43-49 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 28-бер-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.9
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 43-49
Початкова сторінка: 43
Кінцева сторінка: 49
Короткий огляд (реферат): Наведено конструкцію і принцип роботи свердла з міжлезовим гідравлічним зв’язком. Подано основні результати дослідження процесу утворення та відведення стружки з зони різання при обробці глибоких отворів інструментом з міжлезовим гідравлічним зв’язком. Наведено залежності величини вмісту фракцій стружки і її кумулятивної характеристики від подачі та швидкості різання.
A construction and principle of work of drill with edges hydraulic connection is resulted. The basic results of shaving education and taking research with drilling by adaptive drill are given. Dependences of size of maintenance of factions of shaving are resulted and it cumulative description from a serve and cutting speed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25972
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Дечко Э.М. Сверление глубоких отверстий в сталях.- Минск.: Вышейшая школа, 1979.-232 с.
2. Лавров Н.К. Завивание и дробление стружки в процессе резания. - М.: Машиностроение. - 1971. - 214с.
3. Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки металлов. - М.: Машиностроение , 1981. - 279 с.
4. Деклараційний патент України №51937А, МПК В23В51/06. Інструмент для свердління глибоких отворів / Луців І.В., Брощак І.І. - №2001107135; Заявл. 22.10.2001; Опубл. 16.12.2002, Бюл.№12. - 3 с.
5. Шатин В.П., Денисов П.С. Режущий и вспомогательный инструмент. Справочник. Изд. 2-е, переработ. и доп. - М.: Машиностроение, 1968. – 425 с.
6. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 3-х т. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1979.
7. Жилис В.И. Конструкции специальных спиральных сверл, применяемых в СССР. В сб. материалов Всесоюзного совещания по спиральным сверлам. - М.: НИИМАШ , 1966. - С. 22-25.
8. Жилис В.И. Современные конструкции спиральных сверл. Материалы всесоюзной научно-технической конференции. - Вильнюс , РИНТИП Лит.ССР, 1966 , С. 85-90
References: 1. Dechko E.M. Sverlenie hlubokikh otverstii v staliakh, Minsk., Vysheishaia shkola, 1979.-232 p.
2. Lavrov N.K. Zavivanie i droblenie struzhki v protsesse rezaniia, M., Mashinostroenie, 1971, 214p.
3. Reznikov A.N. Teplofizika protsessov mekhanicheskoi obrabotki metallov, M., Mashinostroenie , 1981, 279 p.
4. Deklaratsiinyi patent Ukrainy No 51937A, MPK V23V51/06. Instrument dlia sverdlinnia hlybokykh otvoriv, Lutsiv I.V., Broshchak I.I, No 2001107135; Decl. 22.10.2001; Publ. 16.12.2002, Bull.No 12, 3 p.
5. Shatin V.P., Denisov P.S. Rezhushchii i vspomohatelnyi instrument. Spravochnik. Izd. 2-e, pererabot. i dop, M., Mashinostroenie, 1968, 425 p.
6. Anurev V.I. Spravochnik konstruktora – mashinostroitelia: V 3-kh V. 5-e izd., pererab. i dop, M., Mashinostroenie, 1979.
7. Zhilis V.I. Konstruktsii spetsialnykh spiralnykh sverl, primeniaemykh v SSSR. V sb. materialov Vsesoiuznoho soveshchaniia po spiralnym sverlam, M., NIIMASh , 1966, P. 22-25.
8. Zhilis V.I. Sovremennye konstruktsii spiralnykh sverl. Materialy vsesoiuznoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii, Vilnius , RINTIP Lit.SSR, 1966 , P. 85-90
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.