Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25960

Назва: Метод аналізу електроретиносигналу для ранньої діагностики стану сітківки ока людини
Інші назви: The method of analysis of electroretinosignal is for early diagnostics of the state of retina of eye of man
Автори: Хвостівський, Микола Орестович
Khvostivsky, M.
Бібліографічний опис: Хвостівський М. О. Метод аналізу електроретиносигналу для ранньої діагностики стану сітківки ока людини / М. Хвостівський // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 162–168. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика).
Bibliographic description: Khvostivsky M. (2008) Metod analizu elektroretynosyhnalu dlia rannoi diahnostyky stanu sitkivky oka liudyny [The method of analysis of electroretinosignal is for early diagnostics of the state of retina of eye of man]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 162-168 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 11-кві-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.391
538.56
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 162-168
Початкова сторінка: 162
Кінцева сторінка: 168
Короткий огляд (реферат): Розроблено метод аналізу електроретиносигналу сітківки ока людини на базі математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, який на відміну від відомих дає змогу оцінити стан зорового аналізатора, зокрема його сітківку, на ранній стадії її захворювання. Установлено, що отримані спектральні компоненти є характеристиками інформативних ознак електроретиносигналу і відповідають функціональному стану сітківки ока людини
The method of analysis of electroretinosignal retina of eye of man is developed on the base of mathematical model as the periodically correlated casual process which unlike known enables to estimate the state of visual analyzer, in particular his retina, on the early stage of its disease. Set, that spectral components are got are descriptions of informing signs of electroretinosignal and answer the functional state of retina of eye of man.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25960
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Юзьків А.В., Яворський Б.І. Математичне моделювання електроретинографічних сигналів // Вісник ТДТУ, том 2, 1997. – С.39-45.
2. Мацюк О.В. Система для діагностики захворювань зорового аналізатора: Автореф. дис.канд.техн.наук: 05.11.16 / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2001. – 17 c.
3. Паламар М.І. Комп’ютерні вимірювальні системи для дослідження біопотенціалів зорового аналізатора: Автореф. дис...канд.техн.наук: 05.11.05 / Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – Львів, 1998. – 17 c.
4. Драґан Я.П., Осухівська Г.М., Хвостівський М.О. Обґрунтування математичної моделі електроретинографічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу // Комп’ютерні технології друкарства. – Львів: УАД. – 2007. № 18. – С. 129-138.
5. Хвостівський М.О. Математична модель електроретинографічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу // Матеріали Одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім.І.Пулюя (Тернопіль, 16-17 травня 2007 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – С. 15.
6. Драган Я. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів: – Львів, Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем, 1997. –ХVІ+333с.
7. Хвостівський М.О., Гевко О.В., Шадріна Г.М. Імітаційна модель електроретиносигналу на основі періодично корельованого випадкового процесу // Вісник Тернопільського державного технічного університету – Тернопіль: ТДТУ ім. І.Пулюя, – 2007. №4. – С. 157-164.
References: 1. Yuzkiv A.V., Yavorskyi B.I. Matematychne modeliuvannia elektroretynohrafichnykh syhnaliv, Visnyk TDTU, V. 2, 1997, P.39-45.
2. Matsiuk O.V. Systema dlia diahnostyky zakhvoriuvan zorovoho analizatora: Avtoref. dys.kand.tekhn.nauk: 05.11.16, Nats. aviats. un-t, Kyiv, 2001, 17 c.
3. Palamar M.I. Kompiuterni vymiriuvalni systemy dlia doslidzhennia biopotentsialiv zorovoho analizatora: Avtoref. dys...kand.tekhn.nauk: 05.11.05, Nats. un-t "Lvivska politekhnika", Lviv, 1998, 17 c.
4. Dragan Ya.P., Osukhivska H.M., Khvostivskyi M.O. Obgruntuvannia matematychnoi modeli elektroretynohrafichnoho syhnalu u vyhliadi periodychno korelovanoho vypadkovoho protsesu, Kompiuterni tekhnolohii drukarstva, Lviv: UAD, 2007. No 18, P. 129-138.
5. Khvostivskyi M.O. Matematychna model elektroretynohrafichnoho syhnalu u vyhliadi periodychno korelovanoho vypadkovoho protsesu, Materialy Odynadtsiatoi naukovoi konferentsii Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu im.I.Puliuia (Ternopil, 16-17 travnia 2007 y.), Ternopil: TDTU, 2007, P. 15.
6. Drahan Ya. Enerhetychna teoriia liniinykh modelei stokhastychnykh syhnaliv: – Lviv, Tsentr stratehichnykh doslidzhen eko-bio-tekhnichnykh system, 1997. –KhVI+333p.
7. Khvostivskyi M.O., Hevko O.V., Shadrina H.M. Imitatsiina model elektroretynosyhnalu na osnovi periodychno korelovanoho vypadkovoho protsesu, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu – Ternopil: TDTU im. I.Puliuia, 2007. No 4, P. 157-164.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.