Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25959

Назва: Методологія прогнозування соціально-економічних процесів методами фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі
Інші назви: Methodology of socio-economic processes prognostication by crystals fractal growth in fuzzy potential field methods
Автори: Виклюк, Ярослав Ігорович
Vyklyuk, Ya.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Виклюк Я. І. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів методами фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі / Я. Виклюк // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 153–162. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика).
Bibliographic description: Vyklyuk Ya. (2008) Metodolohiia prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnykh protsesiv metodamy fraktalnoho rostu krystaliv u nechitkomu potentsialnomu poli [Methodology of socio-economic processes prognostication by crystals fractal growth in fuzzy potential field methods]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 153-162 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 17-бер-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 004.942
004.891.2
004.825
004.021
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 153-162
Початкова сторінка: 153
Кінцева сторінка: 162
Короткий огляд (реферат): Запропоновано методологію аплікації методів фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі атрактивності для прогнозування соціально-економічних процесів. Розглянуто методику побудови нечіткого потенціального поля привабливості. Запропоновано методику модифікації та інтеграції класичних методів фрактального росту: дифузно обмеженої агрегації та «випадкового дощу» з теорією молекулярної динаміки. Запропонована методологія була апробована при прогнозуванні геометричної структури населених пунктів. Отримані структури добре корелюють з експериментальними даними, отриманими за допомогою сучасних ГІС технологій.
Application methodology of crystals fractal growth in attractiveness fuzzy potential field methods is offered for prognostication socio-economic processes. The method of the attractiveness fuzzy potential fieldconstruction is considered. The methodology of modification and integration of classic fractal growth methods: diffusely limited agregation and “Randomized rain” with the theory of molecular dynamics is offered. The offered methodology was approved at prognostication of geometrical structure of settlements. Structures got in the research correlate well with experimental information got by modern GIS technologies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25959
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. А.Н. Крючков, С.В.Абламейко, Г.П.Апарин, Л.Н.Соболь Создание тематических карт на основе данных дистанционного зондирования и цифровых карт // Штучний Інтелект, 2006. – №2. – С.328-331.
2. Фракталы в физике Труды VI международного симпозиума по фракталам в физике Под.ред Л.Пьетронеро. - М.: Мир, 1988. – 670с.
3. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие / А.П. Дурович. – 3-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2003. – 496 с.
4. Р.Кроновер Фракталы и хаос в динамических системах. – М.:Техносфера, 2006. – 488с.
5. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія. – К.:КНТЕУ, 2006. – 537с.
6. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH // СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.
7. Петренко В.Р, Кашуба С.В. Нечітка модель аналізу ефективності бізнес-процесів підприємства // Складні системи і процеси, 2006. – №2. – С.18-26.
8. Tsung-Yu Chou, Mei-Chyi Chen, Chia-Lun Hsu. A fuzzy multi-criteria decision model for international tourist hotels location selection // International Journal of Hospitality Management. In Press.
9. Shengquan Ma, Jing Feng, Huhua Cao. Fuzzy model of regional economic competitiveness in GIS spatial analysis: Case study of Gansu,Western China // Fuzzy Optim Decis Making, 2006.– #5, p.99–111.
10. Виклюк Я.І. Побудова fuzzy-моделі для визначення рекреаційного потенціалу єврорегіону „Верхній прут” // Вестник НТУ "ХПИ". Сборник научных трудов. Тематический выпуск "Системный анализ, управление и информационные технологии". - Харьков: НТУ "ХПИ", 2007. - №41. – С. 193-201.
11. Кифяк В.Ф., Виклюк Я.І., Кифяк О.В. Визначення оптимальних рекреаційно-туристичних зон в умовах транскордонного співробітництва // Формування ринкових відносин в Україні, 2007. – №1 (68). – С.132-136.
12. A. Mari Carmen Perez-Martin, Jose. J. Jimenez-Rodriguez, Jose. Carlos Jimenez-Saez Shallow boron dopant on silicon An MD study // Applied Surface Science, 2004.– #234, – p. 228–233.
13. Gustavo J. Sibona, Sascha Schreiber, Ronald H.W. Hoppe, Bernd Stritzker, Adrian Revnic Numerical simulation of the production processes of layered materials // Materials Science in Semiconductor Processing, 2003. – #6, – p.71–76.
14. Won Ha Moon, Ho Jung Hwang Atomistic study of elastic constants and thermodynamic properties of cubic boron nitride // Materials Science and Engineering, 2003. – # B103, – p.253–257.
15. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: Пер. с англ.: В 2-х ч. – М.:Мир,1990. – Ч.1. – 349 с.
16. Каплан И.Г. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий. – М.:Наука, 1982. - 311с.
17. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.:Видавнича група BHV, 2005. – 352с.
References: 1. A.N. Kriuchkov, S.V.Ablameiko, H.P.Aparin, L.N.Sobol Sozdanie tematicheskikh kart na osnove dannykh distantsionnoho zondirovaniia i tsifrovykh kart, Shtuchnii Intelekt, 2006, No 2, P.328-331.
2. Fraktaly v fizike Trudy VI mezhdunarodnoho simpoziuma po fraktalam v fizike Pod.red L.Petronero, M., Mir, 1988, 670p.
3. Marketinh v turizme: Ucheb. posobie, A.P. Durovich, 3-e izd., stereotip, Mn., Novoe znanie, 2003, 496 p.
4. R.Kronover Fraktaly i khaos v dinamicheskikh sistemakh, M.:Tekhnosfera, 2006, 488p.
5. Tkachenko T.I. Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monograph, K.:KNTEU, 2006, 537p.
6. Leonenkov A.V. Nechetkoe modelirovanie v srede MATLAB i fuzzyTECH, SPb., BKhV-Peterburh, 2005, 736 p.
7. Petrenko V.R, Kashuba S.V. Nechitka model analizu efektyvnosti biznes-protsesiv pidpryiemstva, Skladni systemy i protsesy, 2006, No 2, P.18-26.
8. Tsung-Yu Chou, Mei-Chyi Chen, Chia-Lun Hsu. A fuzzy multi-criteria decision model for international tourist hotels location selection, International Journal of Hospitality Management. In Press.
9. Shengquan Ma, Jing Feng, Huhua Cao. Fuzzy model of regional economic competitiveness in GIS spatial analysis: Case study of Gansu,Western China, Fuzzy Optim Decis Making, 2006, #5, p.99–111.
10. Vykliuk Ya.I. Pobudova fuzzy-modeli dlia vyznachennia rekreatsiinoho potentsialu yevrorehionu "Verkhnii prut", Vestnyk NTU "KhPY". Sbornyk nauchnykh trudov. Tematycheskyi vypusk "Systemnyi analyz, upravlenye y ynformatsyonnye tekhnolohyy", Kharkov: NTU "KhPY", 2007, No 41, P. 193-201.
11. Kyfiak V.F., Vykliuk Ya.I., Kyfiak O.V. Vyznachennia optymalnykh rekreatsiino-turystychnykh zon v umovakh transkordonnoho spivrobitnytstva, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 2007, No 1 (68), P.132-136.
12. A. Mari Carmen Perez-Martin, Jose. J. Jimenez-Rodriguez, Jose. Carlos Jimenez-Saez Shallow boron dopant on silicon An MD study, Applied Surface Science, 2004, #234, p. 228–233.
13. Gustavo J. Sibona, Sascha Schreiber, Ronald H.W. Hoppe, Bernd Stritzker, Adrian Revnic Numerical simulation of the production processes of layered materials, Materials Science in Semiconductor Processing, 2003, #6, p.71–76.
14. Won Ha Moon, Ho Jung Hwang Atomistic study of elastic constants and thermodynamic properties of cubic boron nitride, Materials Science and Engineering, 2003, # B103, p.253–257.
15. Huld Kh., Tobochnik Ia. Kompiuternoe modelirovanie v fizike: transl. from English: V 2-kh ch, M.:Mir,1990, Ch.1, 349 p.
16. Kaplan I.H. Vvedenie v teoriiu mezhmolekuliarnykh vzaimodeistvii, M.:Nauka, 1982, 311p.
17. Tomashevskii V.M. Modeliuvannia sistem, K.:Vidavnicha hrupa BHV, 2005, 352p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.