Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25958

Назва: Оцінка ресурсу типових зварних ферм статистичними методами
Інші назви: Evaluation of standard welded framework resource by statistical methods
Автори: Шингера, Наталія Ярославівна
Щербак, Леонід Миколайович
Shynhera, N.
Scherbak, L.
Бібліографічний опис: Шингера Н. Я. Оцінка ресурсу типових зварних ферм статистичними методами / Н. Шингера, Л. Щербак // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 147–152. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика).
Bibliographic description: Shynhera N., Scherbak L. (2008) Otsinka resursu typovykh zvarnykh ferm statystychnymy metodamy [Evaluation of standard welded framework resource by statistical methods]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 147-152 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 24-кві-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 620.191.33
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 147-152
Початкова сторінка: 147
Кінцева сторінка: 152
Короткий огляд (реферат): Визначення фактичного ресурсу типових зварних ферм можливе лише після повного його вичерпування, тобто руйнування конструкції. Класичні методи розрахунку фактичного ресурсу зварних ферм є досить наближеними, оскільки не враховують всіх технологічних та експлуатаційних факторів. Такими методами визначають лише прогнозований нормативний ресурс. У статті розглядається статистичний підхід для визначення фактичного ресурсу зварних навантажених ферм. За основу взятий логарифмічно-нормальний закон щільності розподілу ймовірностей часових термінів експлуатації. Використавши аналітичні залежності для цього закону розподілу, побудовано криву живучості, на основі якої можна визначити ймовірність використання ресурсу в будь-який період експлуатації виробу. Отримані результати можна застосовувати як в інженерній практиці, так і в економічних розрахунках для визначення залишкової вартості зварних конструкцій.
It is only possible to determine the observed life of a standard welded framework when it is exhausted completely, in other words after the framework fracture. Classical approaches to calculation of welded framework observed life are quite approximate because they do not take into account every technological or operational factor. The methods can only be used to determine predicted rated resource. The author of the article has considered a statistical approach to determine the observed life of a loaded welded framework. The logarithmic-normal law of density of life distribution has been assumed as a basis. Having applied the analytic dependence to the distribution law the author has constructed a life curve that can help to determine probability of resource usage at any time of an article operation. The obtained results can be used both in engineering practice and in economic calculations to determine a framework residual value.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25958
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Металлические конструкции: Спец. курс/ Е.И.Беленя, Н.Н.Стрелецкий, Г.С.ведеников и др. – М.: Стройиздат, 1982. – 472 с
2. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1992. – 272 с., ил.
3. Баженов В.А., Дащенко О.Ф., Коломієць Л.В., Оробей В.Ф. Будівельна механіка. Спеціальний курс: Застосування методу граничних елементів: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 288с.
4. В.А.Баженов, Е.З.Криксунов, А.В.Перельмутер, О.В.Шишов. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматичного проектування: - К.: Каравела, 2004. – 360 с.
5. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений: справочное пособие. Под ред. Б. С. Касаткина. — К.: Наукова думка, 1981. – 420 с.
6. Постороение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным. Кашьяп Р.П., Рао А.П. Пер. с англ. –М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1993. – 384с.
7. Лейфер Л.А. Методы прогнозирования остаточного ресурса машин и их программное обеспечение – М.: Знание, 1988. — 60 с.
8. Лейфер Л.А., Разживина В.С., Вероятностное описание характеристик усталости на основе распределения Кептейна, в кн.: Точность и надежность механических систем. Исследование деградации машин. Рига, 1988. — С.73- 91
9. Болотин В.В., Прогнозирование ресурса машин и конструкций. – М,: Машиностроение, 1984. – 312 с.
10. Anston Marson, Robley Winfrey, Jean C.Hempstead. Engineering Valuation and Depreciation. Iowa Stae University Press, 1982.
11. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. — 10-е изд., доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. — 432 с.
12. Веников В. А. Теория подобия и моделирования. — М.: Высшая школа, 1976. — 479 с.
13. ГОСТ 27. 002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. Москва: Госстандарт СССР, 1989. – 48 с.
14. Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надежность машин, М., Изд – во «Высшая школа» 1988, - 238 с.
15. Надежность и эффективность в технике. Справочник в 10 томах. - М.: Машиностроение, 1987. – 351с.
References: 1. Metallicheskie konstruktsii: Spets. kurs/ E.I.Belenia, N.N.Streletskii, H.S.vedenikov and other – M., Stroiizdat, 1982, 472 s
2. Nikolaev H.A., Kurkin S.A., Vinokurov V.A. Svarnye konstruktsii. Prochnost svarnykh soedinenii i deformatsii konstruktsii: Ucheb. posobie, M., Vyssh. shkola, 1992, 272 p., il.
3. Bazhenov V.A., Dashchenko O.F., Kolomiiets L.V., Orobei V.F. Budivelna mekhanika. Spetsialnyi kurs: Zastosuvannia metodu hranychnykh elementiv: Navchalnyi posibnyk, Odesa: Astroprynt, 2001, 288p.
4. V.A.Bazhenov, E.Z.Kryksunov, A.V.Perelmuter, O.V.Shyshov. Informatyka. Informatsiini tekhnolohii v budivnytstvi. Systemy avtomatychnoho proektuvannia: - K., Karavela, 2004, 360 p.
5. Eksperimentalnye metody issledovaniia deformatsii i napriazhenii: spravochnoe posobie. ed. B. S. Kasatkina, K., Naukova dumka, 1981, 420 p.
6. Postoroenie dinamicheskikh stokhasticheskikh modelei po eksperimentalnym dannym. Kashiap R.P., Rao A.P. transl. from English –M., Nauka. Hlavnaia redaktsiia fiziko-matematicheskoi literatury, 1993, 384p.
7. Leifer L.A. Metody prohnozirovaniia ostatochnoho resursa mashin i ikh prohrammnoe obespechenie – M., Znanie, 1988, 60 p.
8. Leifer L.A., Razzhivina V.S., Veroiatnostnoe opisanie kharakteristik ustalosti na osnove raspredeleniia Kepteina, v kn., Tochnost i nadezhnost mekhanicheskikh sistem. Issledovanie dehradatsii mashin. Riha, 1988, P.73- 91
9. Bolotin V.V., Prohnozirovanie resursa mashin i konstruktsii, M,: Mashinostroenie, 1984, 312 p.
10. Anston Marson, Robley Winfrey, Jean C.Hempstead. Engineering Valuation and Depreciation. Iowa Stae University Press, 1982.
11. Sedov L. I. Metody podobiia i razmernosti v mekhanike, 10-e izd., dop, M., Nauka. Hl. red. fiz.-mat. lit., 1987, 432 p.
12. Venikov V. A. Teoriia podobiia i modelirovaniia, M., Vysshaia shkola, 1976, 479 p.
13. HOST 27. 002-89 Nadezhnost v tekhnike. Osnovnye poniatiia. Terminy i opredeleniia. Moskva: Hosstandart SSSR, 1989, 48 p.
14. Reshetov D.N., Ivanov A.S., Fadeev V.Z. Nadezhnost mashin, M., Izd – vo "Vysshaia shkola" 1988, 238 p.
15. Nadezhnost i effektivnost v tekhnike. Spravochnik v 10 tomakh, M., Mashinostroenie, 1987, 351p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.