Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25957

Назва: Математичне моделювання розігрівання насипних пористих середовищ енергією мікрохвильового електромагнітного поля
Інші назви: Mathematical model operation of bulk porous materials’ heating-up by energy of a microwave electromagnetic field
Автори: Яковенко, В.
Yakovenko, V.
Приналежність: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: Яковенко В. Математичне моделювання розігрівання насипних пористих середовищ енергією мікрохвильового електромагнітного поля / В. Яковенко // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 141–146. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика).
Bibliographic description: Yakovenko V. (2008) Matematychne modeliuvannia rozihrivannia nasypnykh porystykh seredovyshch enerhiieiu mikrokhvylovoho elektromahnitnoho polia [Mathematical model operation of bulk porous materials’ heating-up by energy of a microwave electromagnetic field]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 141-146 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 4-бер-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 536.24
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 141-146
Початкова сторінка: 141
Кінцева сторінка: 146
Короткий огляд (реферат): Побудовано математичну модель процесу розігрівання в мікрохвильовому електромагнітному полі замерзлих при транспортуванні пористих матеріалів з урахуванням фазових перетворень. Розв’язок сформульованої задачі дозволяє визначити розподіл температур у твердій і рідкій фазах, закон руху границі фазового перетворення та робочу частоту електромагнітного поля.
The mathematical model of a frozen porous materials' warming process in microwave electromagnetic field is constructed. The solution of the formulated problem allows to determine ranges of temperatures in solid and fluid phases, the law of a motion of a boundary's phase changes and working frequency of an electromagnetic field.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25957
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Кожевников Н.Н., Попов В.И. Прогнозирование процессов промерзания в сыпучих материалах при железнодорожных перевозках. – Новосибирск: Наука, 1978. — 104 с.
2. Приходько А.А., Голуб В.Г., Бойко В.Н., Вильтовский А.В. Математическое моделирование и экспериментальное исследование размораживания пористых сред // Тепломассоообмен - ММФ-96. Тепломассообмен в капилярно-пористых телах. – Минск: АНК „ИТМО им. А.В. Лыкова" АНБ, 1996. – Т. VII. – С. 50 – 54.
3. Линник Ю.М. Основы разупрочнения мерзлых пород СВЧ - полями. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. – 212 с.
4. Лыков А.В. Тепломассообмен. Справочник. – М.: Энергия, 1971. – 560 с.
5. Пюшнер Г. Нагрев энергией сверхвысоких частот. Пер. с англ., М.: Энергия, 1968. – 175 с.
6. Яковенко В.О. Моделювання теплообміну при збудженні в матеріалі надвисокочастотного поля. Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 7. – С. 163 – 168.
7. Яковенко В.О. Моделювання надвисокочастотного нагрівання матеріалу в умовах перевидбиття плоскої електромагнітної хвилі // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 5/2007 (46), частина 1. – С. 55-57.
8. Яковенко В.О. Моделювання та оптимізація сушіння матеріалів у надвисокочастотних камерах // Вісник Академії митної служби України, №4 (36), 2007. - С.91 – 97.
References: 1. Kozhevnikov N.N., Popov V.I. Prohnozirovanie protsessov promerzaniia v sypuchikh materialakh pri zheleznodorozhnykh perevozkakh, Novosibirsk: Nauka, 1978, 104 p.
2. Prikhodko A.A., Holub V.H., Boiko V.N., Viltovskii A.V. Matematicheskoe modelirovanie i eksperimentalnoe issledovanie razmorazhivaniia poristykh sred, Teplomassooobmen - MMF-96. Teplomassoobmen v kapiliarno-poristykh telakh, Minsk: ANK "ITMO im. A.V. Lykova" ANB, 1996, T. VII, P. 50 – 54.
3. Linnik Iu.M. Osnovy razuprochneniia merzlykh porod SVCh - poliami, L., Izd-vo LHU, 1982, 212 p.
4. Lykov A.V. Teplomassoobmen. Spravochnik, M., Enerhiia, 1971, 560 p.
5. Piushner H. Nahrev enerhiei sverkhvysokikh chastot. transl. from English, M., Enerhiia, 1968, 175 p.
6. Yakovenko V.O. Modeliuvannia teploobminu pry zbudzhenni v materiali nadvysokochastotnoho polia. Metody rozviazuvannia prykladnykh zadach mekhaniky deformivnoho tverdoho tila, Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu, Dnipropetrovsk, 2006, Iss. 7, P. 163 – 168.
7. Yakovenko V.O. Modeliuvannia nadvysokochastotnoho nahrivannia materialu v umovakh perevydbyttia ploskoi elektromahnitnoi khvyli, Visnyk Kremenchutskoho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, Kremenchuk: KDPU, 2007, Iss. 5/2007 (46), chastyna 1, P. 55-57.
8. Yakovenko V.O. Modeliuvannia ta optymizatsiia sushinnia materialiv u nadvysokochastotnykh kamerakh, Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, No 4 (36), 2007, P.91 – 97.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.