Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25953

Назва: Методи дослідження системних характеристик моделей бази даних
Інші назви: Methods of researches of descriptions of systems of models of database
Автори: Шаряк, В.
Sharyak, V.
Приналежність: Івано-Франківський інститут менеджменту і економіки ,,Галицька академія”
Бібліографічний опис: Шаряк В. Методи дослідження системних характеристик моделей бази даних / В. Шаряк // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 116–121. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description: Sharyak V. (2008) Metody doslidzhennia systemnykh kharakterystyk modelei bazy danykh [Methods of researches of descriptions of systems of models of database]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 116-121 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 5-бер-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 681.3.07
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 116-121
Початкова сторінка: 116
Кінцева сторінка: 121
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто типи бази даних, проведено дослідження системних характеристик моделей: ієрархічної, мережевої, реляційної, лінійно -рекурентної, об’єктно- орієнтованої, об’єктно –реляційної та напівструктурованої бази даних. Визначено оцінку та зменшення надлишковості, яка розрахована на основі критерію емерджентності (інтелектуальності в залежності від числа зв’язків та числа елементів бази даних. Визначено критерії ефективності на основі емерджентності, надлишковості, швидкості пошуку даних і методи оптимізації й підвищення ефективності бази даних і на перспективи розвиткy архітектури бази даних.
The types of database are considered in the article, researches of descriptions of the systems of models: of hierarchical, network, relational, linearly-recurrent, object–orinted, object –relational, semistructured database. An estimation and diminishing of it is surplus is certain expected on the basis of criterion of emeergency ( to intellectuality) in dependence of numbers of connetions and numbers of elements of database. The criteria of efficiency are certain on the basis of emergency, to surplus, speeds of retrieval of data and methods of optimization and increase of efficiency of database and prospect of development of architecture database.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25953
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. В.В.Шаряк, Я.М.Николайчук. Системні характеристики баз даних та перспективні напрямки їх розвитку.// Моделювання та інформаційні технології. -Київ. ІЕД НАН України.№1(1), 2007.-С.38-44.
2. Шаряк В.В., Николайчук Я.М. Теоретико-числові базиси та їх застосування при організації бази даних // Оптико-електронні інформаційноенергетичні технології.-ВНТУ.Вінниця.№2(12), 2006. - С.59-66.
3. Шаряк В. Архітектура і кодування баз даних на основі теоретико-числових базисів. //Вісник. ТДТУ.- Тернопіль, №1, (3) 2007.- С.17-23.
4. Дж. Мартин. Введение в организацию баз данных. -М.:Мир,1980. -662 с.
5. Гарсиа-Молина и другие. Системи баз данных. -М.: Вильямс , 2004. –1088с.
6. Пасічник В.В.,Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. -К.: Видавнича група BHV, 2006. -384c.
References: 1. V.V.Shariak, Ya.M.Nykolaichuk. Systemni kharakterystyky baz danykh ta perspektyvni napriamky yikh rozvytku.// Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii. -Kyiv. IED NAN Ukrainy.No 1(1), 2007.-P.38-44.
2. Shariak V.V., Nykolaichuk Ya.M. Teoretyko-chyslovi bazysy ta yikh zastosuvannia pry orhanizatsii bazy danykh, Optyko-elektronni informatsiinoenerhetychni tekhnolohii.-VNTU.Vinnytsia.No 2(12), 2006, P.59-66.
3. Shariak V. Arkhitektura i koduvannia baz danykh na osnovi teoretyko-chyslovykh bazysiv. //Visnyk. TDTU, Ternopil, No 1, (3) 2007, P.17-23.
4. Dzh. Martin. Vvedenie v orhanizatsiiu baz dannykh. -M.:Mir,1980. -662 p.
5. Harsia-Molina i druhie. Sistemi baz dannykh. -M., Viliams , 2004. –1088p.
6. Pasichnyk V.V.,Reznichenko V.A. Orhanizatsiia baz danykh ta znan. -K., Vydavnycha hrupa BHV, 2006. -384c.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.