Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25950

Назва: Термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля
Інші назви: Thermocouple based sensor
Автори: Кочан, Орест Володимирович
Kochan, O.
Приналежність: Науково-дослідний інститут Інтелектуальних комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету
Бібліографічний опис: Кочан О. В. Термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля / О. Кочан // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 102–108. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description: Kochan O. (2008) Termoelektrychnyi peretvoriuvach z kerovanym profilem temperaturnoho polia [Thermocouple based sensor]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 102-108 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 29-лют-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 536.531
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 102-108
Початкова сторінка: 102
Кінцева сторінка: 108
Короткий огляд (реферат): У статті проведено аналіз впливу набутої в процесі тривалої експлуатації термопар термоелектричної неоднорідності їх електродів на генеровану термопарами термо-е.р.с. Розроблено термоелектричний перетворювач, який, за рахунок додаткових підсистем регулювання температури, стабілізує профіль температурного поля вздовж електродів головної термопари. В такому термоелектричному перетворювачі похибка від термоелектричної неоднорідності електродів головної термопари не може себе проявити. Тому існуючі методи корекції дрейфу термопар під дією часу і температури експлуатації можуть забезпечити вищу точність вимірювання температури.
In this paper is analyzed influence of heterogeneity of thermocouple’s electrodes on generated e.m.f. for thermocouples which was under action of long operation time. There is developed thermocouple, which provide stabilization the temperature profile along electrodes of the main thermocouple using additional temperature control loops. The error of the main thermocouple caused by heterogeneity of own electrodes could not show itself in the developed sensor. Therefore implementation of existed methods of thermocouples drift, particularly caused by operation time and temperature, correction for developed thermocouple brings improvement precision of temperature measurement.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25950
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.fluke-test.com.au/netdaq.htm
http://www.thermo-electra.com
Перелік літератури: 1. Саченко А.А. Разработка методов повышения точности и создание систем прецизионного измерения температур в промышленных технологиях: Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.т.н. - Ленинград, ЛЭТИ, 1988.
2. Кочан Р.В. Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.т.н. по спеціальності 05.11.16. Львів, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ, 2005. - 16с.
3. http://www.fluke-test.com.au/netdaq.htm
4. http://www.thermo-electra.com
5. International standard IEC 584-2.
6. ГОСТ 3044-84. Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статистические характеристики преобразования, - М.: Изд-во стандартов, 1984.- 56 с.
7. Датчики для измерения температуры в промышленности / Г.В.Самсонов, А.И.Киц, О.А.Кюздени и др.- Киев.: Наукова думка, 1972.- 223 с.
8. Kortvelyessy L. Thermoelement Praxis.- Vulkan-Verlag, Essen, 1981. S.- 498.
9. Киренков И.И. Некоторые законы термоэлектрической неоднородности // Исследования в области температурных измерений: Сб.тр.- М.: ВНИИМ.-1976.-С.11-15.
10. Alf Hundves, Henz G. Buschfort. Self-calibrating temperature sensing probes and probes – indicator combination. United State Patent 3.499.340. 73-1, G01 -15/00.
11. Саченко А.А., Мильченко В.Ю., Кочан В.В. Измерение температуры датчиками со встроенными калибраторами. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 96 с.
12. Гришков А.Я., Сирота А.М. Влияние неоднородности термоэлектродов на показания термопар// Исследования сплавов для термопар. - М.: Металлургия, 1969. - С.107-115.
13. Тартаковский Д.Ф. Расчет погрешности термопары от термоэлектрической неоднородности ее электродов//Труды метролог. ин-тов СССР.-1969.-Вып.105(165).-С.107-114.
14. Павлов Б.П., Лижевская Л.И., Сермягина Л.П. Графический метод расчета погрешности термопар из-за неоднородности электродов // Измерительная техника.-1985.-N7.-С.43-45.
15. Мильченко В.Ю. Исследование методов и разработка средств поверки термоэлектрических преобразователей из неблагородных металлов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. по специальности 05.11.15 - М., ВНИИФТРИ, 1984. - 25с.
16. Чирка М.І. Підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами в нерівномірних теплових полях. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня к.т.н. по спеціальності 05.11.04 - Львів, Державний університет “Львівська політехніка”, 1997. – 16 с.
17. М.І.Чирка, Н.М.Васильків, Р.В.Кочан. Метод підвищення точності прогнозування нестабільності характеристик перетворення термоелектричних перетворювачів. // Вісник ТАНГ. Економіко-математичне моделювання. – 1999. – №6. – С.37-42.
18. Кочан О.В., Кочан Р.В. G01K 7/02. Термоелектричний перетворювач. Заявка на патент України № а 2007 01855, заявлено 22.02.2007.
19. Куинн Т. Температура.- М.: Мир, 1985. - 448 с.
20. Гордов А.Н. Основы пирометрии.- М.:Металлургия, 1971.- 447 с.
21. Рогельберг И.Л., Нужнов А.Г., Покровская Г.Н. и др. Стабильность термоэлектродвижущей силы термопар хромель-алюмель при нагреве на воздухе при температурах до 1200 C // Исследование сплавов джля термопар: Сб.тр. института Гипроцветметобработка.- М.: Металлургия, 1967. Т.11. Вип.24.- С.54-65.
22. А.А. Саченко, К.М. Обелевская, Л.В. Заничковская, В.А. Кочан. Устройство для измерения температуры. А.с. № 352152 СССР.
23. Саченко А.А., Твердый Е.Я. Совершенствование методов измерения температуры. - К.:Технiка, 1983. - 104 с.
24. О. Кочан, Н. Васильків, Р. Кочан, В. Яскілка. Оцінка максимальної похибки неоднорідних термопар // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - №1, 2007. - С.122-129
References: 1. Sachenko A.A. Razrabotka metodov povysheniia tochnosti i sozdanie sistem pretsizionnoho izmereniia temperatur v promyshlennykh tekhnolohiiakh: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni d.t.n, Leninhrad, LETI, 1988.
2. Kochan R.V. Vdoskonalennia komponentiv pretsyziinykh rozpodilenykh informatsiino-vymiriuvalnykh system. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia k.t.n. po spetsialnosti 05.11.16. Lviv, Fizyko-mekhanichnyi instytut im. H. V. Karpenka NANU, 2005, 16p.
3. http://www.fluke-test.com.au/netdaq.htm
4. http://www.thermo-electra.com
5. International standard IEC 584-2.
6. HOST 3044-84. Preobrazovateli termoelektricheskie. Nominalnye statisticheskie kharakteristiki preobrazovaniia, M., Izd-vo standartov, 1984, 56 p.
7. Datchiki dlia izmereniia temperatury v promyshlennosti, H.V.Samsonov, A.I.Kits, O.A.Kiuzdeni and other- Kiev., Naukova dumka, 1972, 223 p.
8. Kortvelyessy L. Thermoelement Praxis, Vulkan-Verlag, Essen, 1981. S, 498.
9. Kirenkov I.I. Nekotorye zakony termoelektricheskoi neodnorodnosti, Issledovaniia v oblasti temperaturnykh izmerenii: Sb.tr, M., VNIIM.-1976.-P.11-15.
10. Alf Hundves, Henz G. Buschfort. Self-calibrating temperature sensing probes and probes – indicator combination. United State Patent 3.499.340. 73-1, G01 -15/00.
11. Sachenko A.A., Milchenko V.Iu., Kochan V.V. Izmerenie temperatury datchikami so vstroennymi kalibratorami, M., Enerhoatomizdat, 1986, 96 p.
12. Hrishkov A.Ia., Sirota A.M. Vliianie neodnorodnosti termoelektrodov na pokazaniia termopar// Issledovaniia splavov dlia termopar, M., Metallurhiia, 1969, P.107-115.
13. Tartakovskii D.F. Raschet pohreshnosti termopary ot termoelektricheskoi neodnorodnosti ee elektrodov//Trudy metroloh. in-tov SSSR.-1969.-Iss.105(165).-P.107-114.
14. Pavlov B.P., Lizhevskaia L.I., Sermiahina L.P. Hraficheskii metod rascheta pohreshnosti termopar iz-za neodnorodnosti elektrodov, Izmeritelnaia tekhnika.-1985.-N7.-P.43-45.
15. Milchenko V.Iu. Issledovanie metodov i razrabotka sredstv poverki termoelektricheskikh preobrazovatelei iz neblahorodnykh metallov. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni k.t.n. po spetsialnosti 05.11.15 - M., VNIIFTRI, 1984, 25p.
16. Chyrka M.I. Pidvyshchennia tochnosti vymiriuvannia temperatury termoelektrychnymy peretvoriuvachamy v nerivnomirnykh teplovykh poliakh. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia vchenoho stupenia k.t.n. po spetsialnosti 05.11.04 - Lviv, Derzhavnyi universytet "Lvivska politekhnika", 1997, 16 p.
17. M.I.Chyrka, N.M.Vasylkiv, R.V.Kochan. Metod pidvyshchennia tochnosti prohnozuvannia nestabilnosti kharakterystyk peretvorennia termoelektrychnykh peretvoriuvachiv., Visnyk TANH. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia, 1999, No 6, P.37-42.
18. Kochan O.V., Kochan R.V. G01K 7/02. Termoelektrychnyi peretvoriuvach. Zaiavka na patent Ukrainy № a 2007 01855, zaiavleno 22.02.2007.
19. Kuinn T. Temperatura, M., Mir, 1985, 448 p.
20. Hordov A.N. Osnovy pirometrii, M.:Metallurhiia, 1971, 447 p.
21. Rohelberh I.L., Nuzhnov A.H., Pokrovskaia H.N. and other Stabilnost termoelektrodvizhushchei sily termopar khromel-aliumel pri nahreve na vozdukhe pri temperaturakh do 1200 C, Issledovanie splavov dzhlia termopar: Sb.tr. instituta Hiprotsvetmetobrabotka, M., Metallurhiia, 1967. V.11. Iss.24, P.54-65.
22. A.A. Sachenko, K.M. Obelevskaia, L.V. Zanichkovskaia, V.A. Kochan. Ustroistvo dlia izmereniia temperatury. A.s. No 352152 SSSR.
23. Sachenko A.A., Tverdyi E.Ia. Sovershenstvovanie metodov izmereniia temperatury, K.:Tekhnika, 1983, 104 p.
24. O. Kochan, N. Vasylkiv, R. Kochan, V. Yaskilka. Otsinka maksymalnoi pokhybky neodnoridnykh termopar, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, No 1, 2007, P.122-129
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.