Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25945

Назва: Аналіз кінематики верстата з двокоординатним механізмом паралельної структури „Біпод”
Інші назви: Kinematical analysis of machine tool with two coordinate mechanism of parallel structure “bipode
Автори: Кириченко, Андрій Миколайович
Ленченко, Л.
Заїка, С.
Kirichenko, A.
Lenchenko, L.
Zaika, S.
Приналежність: Кіровоградський національний технічний університет
Бібліографічний опис: Кириченко А. М. Аналіз кінематики верстата з двокоординатним механізмом паралельної структури „Біпод” / А. Кириченко, Л. Ленченко, С. Заїка // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 74–79. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Kirichenko A., Lenchenko L., Zaika S. (2008) Analiz kinematyky verstata z dvokoordynatnym mekhanizmom paralelnoi struktury "Bipod" [Kinematical analysis of machine tool with two coordinate mechanism of parallel structure “bipode]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 74-79 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 25-кві-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 62-231
621.9.04
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 74-79
Початкова сторінка: 74
Кінцева сторінка: 79
Короткий огляд (реферат): Наведено запропоновану комбіновану структуру верстата на основі двокоординатного механізму паралельної структури. Виведено кінематичні залежності для механізму паралельної структури типу „біпод”, на основі яких розраховано переміщення приводів при виконанні кругових та лінійних траєкторій робочим органом верстата з інструментальним шпинделем.
The offered combined structure of machine-tool is resulted on the basis of two coordinate mechanism of parallel structure. Kinematics dependences are shown out for the mechanism of parallel structure of type of „bipod” on the basis of which moving of occasions is expected at implementation of circular and linear trajectories by the working organ of machine-tool with instrumental spindel.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25945
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Потапов В.А. Станки с параллельной кинематикой на выставке ЕМО-2001: концепции, реальность и перспективы // Приводная техника. – 2002. – № 2. – С. 50-57.
2. Обрабатывающее оборудование нового поколения / Под ред. В.Л. Афонина. – М.: Машиностро¬ение, 2001. – 256 с.
3. Кириченко А.М., Козаченко Ю.А. Аналіз компоновок верстатного обладнання з комбінованою кінематикою // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Вип. 16. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – С. 162-169.
4. Крижанівський В.А., Кузнєцов Ю.М., Валявський І.А., Скляров Р.А. Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: Навчальний посібник для ВНЗ. – Кіровоград: ІМЕКС, 2004. – 449 с.
5. Решетов Д.Н., Портман В.Т. Точность металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1986. – 336 с.
References: 1. Potapov V.A. Stanki s parallelnoi kinematikoi na vystavke EMO-2001: kontseptsii, realnost i perspektivy, Privodnaia tekhnika, 2002, No 2, P. 50-57.
2. Obrabatyvaiushchee oborudovanie novoho pokoleniia, ed. V.L. Afonina, M., Mashinostro¬enie, 2001, 256 p.
3. Kyrychenko A.M., Kozachenko Yu.A. Analiz komponovok verstatnoho obladnannia z kombinovanoiu kinematykoiu, Zbirnyk naukovykh prats Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia, Iss. 16, Kirovohrad: KNTU, 2005, P. 162-169.
4. Kryzhanivskyi V.A., Kuznietsov Yu.M., Valiavskyi I.A., Skliarov R.A. Tekhnolohichne obladnannia z paralelnoiu kinematykoiu: Navchalnyi posibnyk dlia VNZ, Kirovohrad: IMEKS, 2004, 449 p.
5. Reshetov D.N., Portman V.T. Tochnost metallorezhushchikh stankov, M., Mashinostroenie, 1986, 336 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.