Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25944

Назва: Удосконалений комбінований робочий орган для викопування коренеплодів
Інші назви: Improved combined working organ for excavation of root crops
Автори: Барановський, В.
Паньків, Марія Романівна
Рамш, Василь Юрійович
Baranovsky, V.
Pankiv, M.
Ramsch, V.
Приналежність: Національний аграрний університет; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету
Бібліографічний опис: Барановський В. Удосконалений комбінований робочий орган для викопування коренеплодів / В. Барановський, М. Паньків, В. Рамш // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 61–73. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Baranovsky V., Pankiv M., Ramsch V. (2008) Udoskonalenyi kombinovanyi robochyi orhan dlia vykopuvannia koreneplodiv [Improved combined working organ for excavation of root crops]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 61-73 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 11-лют-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 631.356.2
Кількість сторінок: 13
Діапазон сторінок: 61-73
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 73
Короткий огляд (реферат): У статті наведено загальний аналіз конструктивно-компонувальних схем викопуючих робочих органів, які призначені для викопування коренеплодів, і основні положення функціонування технологічних процесів копачів, які найбільш широко застосовуються в сучасних коренезбиральних машинах. Вказано основні недоліки процесу викопування та наведено тенденції покращення і підвищення експлуатаційно-технологічних показників роботи коренезбиральних машин шляхом удосконалення та застосування адаптивного робочого органу комбінованого типу.
The global analysis of design-layout charts of digging up workers of organs, which are intended for excavation of root crops substantive provisions of functioning of technological processes of to dig which are most widely used in modern root crop machines, is resulted in the article. The basic lacks of process of excavation are indicated and resulted the tendencies of improvement and increase of operating-technological indexes of work of root crop machines by the improvement and application of adaptive worker of organ of the combined type.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25944
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз / Л.В. Погорелый, М.В. Татьянко. – К.: Феникс, 2004. – 232 с.
2. Барановський В.М., Паньків М.Р. Конструктивно-технологічні принципи адаптованого застосування коренезбиральних машин // Зб. наук. праць 1-ої міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин”. - ТДТУ, 2004. – С. 192-198.
3. Żdarsky I. Biologiche a fyzikalne mechanicke vlastnosti cukrovky z hlediska mechanizace sklirne. – Zemëdelska technika, 1964. – № 11. – S. 657-672.
4. Погорілий Л.В., Волянський М.С., Фомічов А.М. Агробіологічні і фізико-механічні властивості кормових буряків як основа для розробки процесу збирання // Вісник сільськогосподарської науки. – № 1. – С. 64-69.
5. Погорілий М.Л. Технологічні і технічні аспекти вдосконалення бурякозбиральної техніки // Техніка АПК. – 2000. - № 1. – С. 14-18.
6. Погорілий М.Л. Підвищення експлуатаційно-технологічних характеристик бурякозбиральних машин та формування зональних комплексів // Техніка АПК. – 1998. – № 3. – С. 16-17.
7. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Синій С.В., Булгаков В.М., Рогатинський Р.М., Павельчак О.Б. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Луцьк: ЛДТУ, 1999. –168 с.
8. Погорілий М.Л. Підвищення динамічної активності і технологічної ефективності копачів бурякозбиральних машин // Зб. наук. праць НАУ. – Т. 8. – К., 2000. – С. 56-66.
9. Булгаков В.М., Лінник М.К., Гурченко О.П. Розрахунок основних параметрів технологічного процесу збирання буряків // Зб. наук. праць НАУ „Механізація сільськогосподарського виробництва”. – Том VI „Теорія і розрахунок сільськогосподарських машин”. – Київ: НАУ, 1999. – С. 220-225.
10.Патент № 7359, Україна, МКІ A 01D 25/04. Пристрій для викопування коренеплодів / Гурченко О.П., Барановський В., Завгородній А.Ф., Булгаков В.М. – Опубл. Бюл. № 3. – 1995. – 3 с.
References: 1. Sveklouborochnye mashiny: istoriia, konstruktsiia, teoriia, prohnoz, L.V. Pohorelyi, M.V. Tatianko, K., Feniks, 2004, 232 p.
2. Baranovskyi V.M., Pankiv M.R. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptovanoho zastosuvannia korenezbyralnykh mashyn, Zb. nauk. prats 1-oi mizhn. nauk.-prakt. konf. "Dynamika, mitsnist i nadiinist silskohospodarskykh mashyn", TDTU, 2004, P. 192-198.
3. Żdarsky I. Biologiche a fyzikalne mechanicke vlastnosti cukrovky z hlediska mechanizace sklirne, Zemëdelska technika, 1964, No 11, S. 657-672.
4. Pohorilyi L.V., Volianskyi M.S., Fomichov A.M. Ahrobiolohichni i fizyko-mekhanichni vlastyvosti kormovykh buriakiv yak osnova dlia rozrobky protsesu zbyrannia, Visnyk silskohospodarskoi nauky, No 1, P. 64-69.
5. Pohorilyi M.L. Tekhnolohichni i tekhnichni aspekty vdoskonalennia buriakozbyralnoi tekhniky, Tekhnika APK, 2000, No 1, P. 14-18.
6. Pohorilyi M.L. Pidvyshchennia ekspluatatsiino-tekhnolohichnykh kharakterystyk buriakozbyralnykh mashyn ta formuvannia zonalnykh kompleksiv, Tekhnika APK, 1998, No 3, P. 16-17.
7. Hevko R.B., Tkachenko I.H., Synii S.V., Bulhakov V.M., Rohatynskyi R.M., Pavelchak O.B. Napriamky vdoskonalennia buriakozbyralnoi tekhniky, Lutsk: LDTU, 1999. –168 p.
8. Pohorilyi M.L. Pidvyshchennia dynamichnoi aktyvnosti i tekhnolohichnoi efektyvnosti kopachiv buriakozbyralnykh mashyn, Zb. nauk. prats NAU, V. 8, K., 2000, P. 56-66.
9. Bulhakov V.M., Linnyk M.K., Hurchenko O.P. Rozrakhunok osnovnykh parametriv tekhnolohichnoho protsesu zbyrannia buriakiv, Zb. nauk. prats NAU "Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva", Tom VI "Teoriia i rozrakhunok silskohospodarskykh mashyn", Kyiv: NAU, 1999, P. 220-225.
10.Patent No 7359, Ukraine, MKI A 01D 25/04. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv, Hurchenko O.P., Baranovskyi V., Zavhorodnii A.F., Bulhakov V.M, Publ. Bull. No 3, 1995, 3 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.