Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25942

Назва: Дослідження шорсткості поверхні при магнітно-абразивній обробці деталей з магнітом’яких сплавів
Інші назви: Research of surface roughness at magnetically-abrasive treatment of details made of magnetically soft alloys
Автори: Гавриш, Анатолій Павлович
Мельник, О.
Gavrysh, A.
Melnyk, E.
Приналежність: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Бібліографічний опис: Гавриш А. П. Дослідження шорсткості поверхні при магнітно-абразивній обробці деталей з магнітом’яких сплавів / А. Гавриш, О. Мельник // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 50–54. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Gavrysh A., Melnyk E. (2008) Doslidzhennia shorstkosti poverkhni pry mahnitno-abrazyvnii obrobtsi detalei z mahnitomiakykh splaviv [Research of surface roughness at magnetically-abrasive treatment of details made of magnetically soft alloys]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 50-54 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 14-бер-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.923.04
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 50-54
Початкова сторінка: 50
Кінцева сторінка: 54
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто результати експериментальних досліджень з вивчення параметрів шорсткості оброблюваної поверхні магнітно–абразивним методом. Запропоновано рекомендації з вибору основних технологічних параметрів оброблення цим методом для отримання заданих кресленням параметрів шорсткості поверхні.
The results of experimental researches the purpose of which was to learn the parameters of roughness of the processed surface are considered in the article of magnito-abrasive method. As a result of processing of experimental data recommendations were offered, on the choice of basic technological parameters of treatment this method for the receipt of by a draft preset the parameter of roughness of surface.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25942
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Гавриш А.П., Мельничук П.П. Технологія обробки магнітних матеріалів: Навчально-довідниковий посібник для студентів спеціальностей 7.090202 «Технологія машинобудування» 7.090203 «Металорізальні верстати та системи».- Житомир:ЖДТУ, 2004. - 484с.
2. Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія та практика з програмним забезпечення. Київ: «Вища школа» НТУУ «КПІ», 2000. - 408с.
3. Свойства порошков металлов, тугоплавких соединений и спеченных материалов. Информационный справочник. -К.: Наукова думка, 1978. - 184 с.
4. Патент. Спосіб виготовлення композиційного магнітно-абразивного порошку B24D3/34 МПК (2006) B24D 3/34, Поліщук Володимир Сидорович.
5. Parametric study of magnetic abrasive finishing process. Dhirendra K. Singh, V. K. Jain, and V.Raghuram Mechanical Engineering Department, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur 208016,India Accepted 10 October 2003. Available online 12 April 2004.
References: 1. Havrysh A.P., Melnychuk P.P. Tekhnolohiia obrobky mahnitnykh materialiv: Navchalno-dovidnykovyi posibnyk dlia studentiv spetsialnostei 7.090202 "Tekhnolohiia mashynobuduvannia" 7.090203 "Metalorizalni verstaty ta systemy", Zhytomyr:ZhDTU, 2004, 484p.
2. Dushynskyi V. V. Osnovy naukovykh doslidzhen. Teoriia ta praktyka z prohramnym zabezpechennia. Kyiv: "Vyshcha shkola" NTUU "KPI", 2000, 408p.
3. Svoistva poroshkov metallov, tuhoplavkikh soedinenii i spechennykh materialov. Informatsionnyi spravochnik. -K., Naukova dumka, 1978, 184 p.
4. Patent. Sposib vyhotovlennia kompozytsiinoho mahnitno-abrazyvnoho poroshku B24D3/34 MPK (2006) B24D 3/34, Polishchuk Volodymyr Sydorovych.
5. Parametric study of magnetic abrasive finishing process. Dhirendra K. Singh, V. K. Jain, and V.Raghuram Mechanical Engineering Department, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur 208016,India Accepted 10 October 2003. Available online 12 April 2004.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.