Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25933

Назва: Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємств
Інші назви: Development of corporate social responsibility of enterprises
Развитие корпоративной социальной ответственности предприятий
Автори: Лагута, Ярослав Миколайович
Laguta, Ya. M.
Приналежність: Житомир: ЖДТУ
Бібліографічний опис: Лагута Я.М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємств: дисертація на здобуття наук. ступ. к.е.н., спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Житомир: ЖДТУ, 2018. – 312 с.
Гончар О.І. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертаційну роботу Лагути Я.М. на тему "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємств". Хмельницький: ХНУ, 2018. – 11 с.
Череп А.В. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертаційну роботу Лагути Я.М. на тему «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємств». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 14 с.
Лагута Я.М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємств: автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. к.е.н., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. Тернопіль: ТНТУ, 2018. - 26 с.
Дата публікації: сер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий керівник: Тарасюк, Галина Миколаївна
Члени комітету: Череп, Алла Василівна
Гончар, Ольга Іванівна
УДК: 65.014.1
621
338.26
Теми: корпоративна соціальна відповідальність
підприємство
стейкхолдери
розвиток
соціальна діяльність
сталий розвиток
ділова репутація
стандарти КСВ
практики КСВ
система управління
corporate social responsibility
enterprise
stakeholders
development
social activity
sustainable development
business reputation
CSR standards
CSR practices
management system
корпоративная социальная ответственность
предприятие
стейкхолдеры
социальная деятельность
развитие
устойчивое развитие
деловая репутация
стандарты КСО
практики КСО
система управления
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, основні завдання, визначені об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих автором результатів, наведено відомості про їх апробацію. Запропоновано механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю (далі КСВ), який є системним процесом, базується на застосуванні основних функцій менеджменту до КСВ: планування, організації, мотивації та контролю, включає такі основні етапи: формування цілей корпоративної соціальної діяльності, організаційно-плановий, етап реалізації, етап формування та оприлюднення результатів корпоративної соціальної діяльності (далі КСД), охоплює всі рівні управління, реалізується в основних бізнес-процесах та сприяє комплексному впровадженню принципів КСВ в діяльність підприємства. Удосконалено теоретико-методичний підхід до визначення рівня розвитку КСВ підприємства залежно від життєвого циклу підприємства та здійснюваних КСВ-заходів, зокрема запропоновано п’ять рівнів розвитку: перший (базовий рівень відповідальності за законодавчо встановленими зобов’язаннями), другий (додатково до першого рівня активна благодійна та/або спонсорська діяльність), третій рівень (високий рівень відповідальності підприємства перед внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами, в тому числі за зобов’язаннями понад законодавчо встановленими), четвертий рівень (рівень стратегічної направленості КСВ та соціальних інвестицій), п’ятий рівень (рівень ефекту синергізму КСВ). Удосконалено методичний підхід до проведення експрес-оцінки КСВ підприємства в частині формування системи якісних та кількісних показників, що на відміну від існуючих додатково включає запропоновані автором показники: фінансової стійкості підприємства та показники відповідальності перед акціонерами та власниками, показники інноваційної активності та якості продукції, показники антикорупційної діяльності, показники енергозбереження. Запропоновано удосконалену методику визначення інтегрального показника ефективності КСВ, який розраховується з використання системи якісних та кількісних параметрів оцінки КСВ, які на відміну від існуючих враховують показники внутрішньої та зовнішньої форми КСВ. Значення інтегрального показника дає можливість визначити рівень розвитку КСВ підприємства. У першому розділі «Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності підприємств» досліджено генезис та становлення концепції, виділено шість етапів еволюції концепції КСВ. Визначено, що корпоративна соціальна відповідальність повинна розвиватись на основі «ядра» з врахуванням альтернативних концепцій як наукова концепція та практична діяльність і бути тісно пов’язаною з інституційною теорією, теоріями права, менеджменту, економічними теоріями, соціальними та екологічними теоріями та практичними діями задля задоволення всіх заінтересованих сторін, так званих стейкхолдерів. До основних принципів КСВ віднесено такі: добровільності, відповідальності, системності, інтегрованості, прозорості, комплексності, повноти, підзвітності, інноваційності, важливості та реальності тощо. Запропоноване авторське визначення сутності поняття «корпоративна соціальна відповідальність підприємства». З позицій структурного підходу до концепції КСВ, визначено, що соціальна діяльність компанії повинна включати такі структурні компоненти: соціальне сприйняття, соціальна відповідальність, соціальне реагування, соціальне зобов’язання. Досліджено взаємозв’язок цих основних компонентів КСВ підприємства. Відповідно до стейкхолдерської теорії КСВ в контексті її розвитку, автором проведене групування стейкхолдерів підприємства за визначеними ознаками. Визначені характеристики інтересів основних груп заінтересованих осіб в контексті стійкого розвитку. Згруповані основні ініціативні документи міжнародного рівня та стандартів в сфері КСВ, наведена їх характеристика, проведений аналіз існуючих зарубіжних моделей КСВ та визначені особливості їх адаптації в практику діяльності українських підприємств. Визначено взаємозв’язок основних документів та стандартів по КСВ. Проведений аналіз основних документів в сфері КСВ на внутрішньокорпоративному рівні. Визначені основні напрями та форми реалізації КСВ підприємств. Обґрунтовано взаємозв’язок КСВ із етапами життєвого циклу підприємства та визначено п’ять рівнів розвитку КСВ підприємства. У другому розділі «Оцінка рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств» проведено аналіз основних показників харчової промисловості України, визначено тенденції розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, проведена оцінка КСВ-практик підприємств та визначений вплив КСВ на ділову репутацію підприємств. Проведено аналіз різних методів та методик оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємств. Визначено проблеми, які гальмують реалізацію принципів КСВ на підприємствах. Доведено необхідність розробки стратегії соціально відповідальних заходів та її інтеграція в стратегію розвитку підприємства є обов’язковою. Удосконалена система показників для проведення експрес-оцінки КСВ. Авторський доробок передбачає групування показників за складовими: економічна, соціальна, екологічна. Кожна із цих складових має свої групи показників. За результатами оцінки сформовано рейтинг підприємств Житомирської області у сфері КСВ за визначеними показниками. Встановлено, що взаємозв’язок інформативних показників експрес-оцінки КСВ підприємства на проміжних етапах та показників нефінансового звіту є важливим в управлінні КСВ діяльністю підприємств. За кожним показником стандартного елементу звітності GRI G4 закріплено показники експрес-оцінки КСВ підприємства. Запропонована система комплаєнс-критеріїв, яка дозволить оцінити підприємства з позицій належності його до підприємств за статусом «соціально відповідальна компанія». Проведене опитування керівників 18 підприємств харчової промисловості, що дозволило зробити висновки про реальний стан справ в сфері КСВ та визначити існуючі проблеми та фактори, які стримують розвиток КСВ на підприємствах. Доведено, що рівень розвитку КСВ підприємства має вплив на його ділову репутацію. Визначено загальні вагові коефіцієнти впливу ключових параметрів на ділову репутацію підприємств харчової промисловості. У третьому розділі «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємств» отримані наукові результати, які спрямовані на розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Доведено, що управління корпоративною соціальною відповідальністю повинне бути системним процесом, та інтегруватись в систему управління підприємством. Запропоновано ієрархічну схему інтеграції управління КСВ в систему управління підприємством. Запропоновано механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства, який представлений у вигляді певної послідовності дій, впровадження інструментів інтеграції принципів КСВ в бізнес-процеси підприємства. Визначені напрями організації КСВ в системі корпоративного управління, базові елементи організації КСВ підприємства, процедури, інституції, взаємозв’язок та комунікації між основними елементами. Розроблені напрямки аналізу і оцінки управління корпоративною соціальною відповідальністю. Удосконалено поняття стейкхолдерської вартості. Запропоновано напрями аналізу, які будуть характеризувати рівень КСВ підприємства за групами стейкхолдерів: політики підприємства щодо своїх працівників, ділової репутації компанії у споживачів, політики підприємства щодо ділових партнерів, політики підприємства щодо акціонерів (власників) і інвесторів, політики підприємства щодо держави і суспільства. Щоб оцінити соціальні інвестиції, здійснювані підприємством, запропоновано використовувати кількісні і якісні індекси соціальних інвестицій. В контексті кількісних індексів запропоновано їх розширити та визначати додатково показник – показник ефективності соціальних інвестицій за доданою вартістю. Для комплексної оцінки ефективності КСВ підприємства запропоновано використовувати інтегральний показник ефективності корпоративної соціальної діяльності. Методика удосконалена через використання системи якісних та кількісних показників, які запропоновані автором через визначення коефіцієнту якісних параметрів ефективності КСВ та коефіцієнту кількісних параметрів ефективності КСВ. Визначені значення інтегрального показника ефективності корпоративної соціальної діяльності за рівнями розвитку КСВ. Дана методика апробована на підприємствах Житомирської області. Доведено важливість розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Визначено основні п’ять етапів розвитку ДПП як системного процесу, визначені інтереси заінтересованих сторін-учасників. Розглянутий зарубіжний досвід реалізації проектів ДПП та проаналізована можливість його адаптації в Україні. Висновки є обґрунтованими та коротко представляють основні результати дослідження. Одержані в дисертації результати в сукупності вирішують науково-практичне завдання, яке полягає в обґрунтуванні нових та поглибленні існуючих теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств.
In the thesis have been substantiated new and advanced existing theoretical and methodological provisions and practical recommendations for the development of corporate social responsibility of enterprises (CSR). The evolutionary stages of formation and development of the CSR concept and the essence of CSR are defined . There has been improved the theoretical and methodical approach to determining the development level of CSR of the enterprise depending on its life cycle and implemented CSR-measures. In the paper have been also developed: the existing standards and initiatives in the sphere of CSR; proposals on their implementation and improvement; the possibilities of adaptation of foreign models of CSR to the Ukrainian practice. Other scientific research results are as follows: have been improved the methodical approach to conducting an express CSR evaluation of the enterprise and the CSR management mechanism; has been improved the method for determining the integral indicator of CSR efficiency, which is calculated using the system of qualitative and quantitative parameters of CSR assessment, which, in contrast to existing ones, takes into account the internal and external forms of CSR. The value of the integral indicator makes it possible to determine the level of CSR development of the enterprise. The thesis highlights the importance of developing public-private partnership in Ukraine.
В работе обоснованы новые и усовершенствованы существующие теоретико-методические положения и практические рекомендации по развитию корпоративной социальной ответственности (КСО) предприятий. Определены эволюционные этапы становления и развития концепции КСО, определена сущность КСО. Предложен механизм управления корпоративной социальной ответственностью, который является процессом, он базируется на применении основных функций менеджмента в КСО: планирования, организации, мотивации и контроля, включает следующие основные этапы: формирование целей корпоративной социальной деятельности, организационно-плановый этап реализации этап формирования и обнародования результатов КСД, охватывает все уровни управления, реализуется в основных бизнес-процессах и способствует комплексному внедрению принципов КСО в деятельность предприятия. Усовершенствован теоретико-методический подход к определению уровня развития КСО предприятия в зависимости от жизненного цикла предприятия и осуществляемых КСО-мероприятий, в частности предложено пять уровней развития: первый (базовый уровень ответственности с законодательно установленными обязательствами), второй (дополнительно к первому уровню активная благотворительная и / или спонсорская деятельность), третий уровень (высокий уровень ответственности предприятия перед внутренними и внешними стейкхолдерами, в том числе по обязательствам свыше законодательно установленных, четвертый уровень (уровень стратегической направленности КСО и социальных инвестиций), пятый уровень (уровень эффекта синергизма КСО). Усовершенствован методический подход к проведению экспресс-оценки КСО предприятия в части формирования системы качественных и количественных показателей, в отличие от существующих дополнительно включает предложенные автором показатели: финансовой устойчивости предприятия и показатели ответственности перед акционерами и владельцами, показатели инновационной активности и качества показатели антикоррупционной деятельности, показатели энергосбережения. Усовершенствована методика определения интегрального показателя эффективности КСО, который рассчитывается с использованием системы качественных и количественных параметров оценки КСО, которые в отличие от существующих учитывают показатели внутренней и внешней формы КСО. Значение интегрального показателя дает возможность определить уровень развития КСО предприятия.
Опис: Захист дисертації відбудеться 29 серпня 2018 р. о 13 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зала засідань.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25933
Власник авторського права: © Лагута Ярослав Миколайович, 2018
Перелік літератури: 1.1. Монографії: 1. Лагута Я.М. Корпоративна соціальна відповідальність: поняття та генезис // Управління підприємствами в умовах трансформації економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. Житомир: ЖДТУ, 2015. 468 с. С. 349-357. (0,6 друк. арк). 2. Лагута Я.М. Стандарти та ініціативи корпоративної соціальної відповідальності // Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах міжнародної інтеграції: колективна монографія / Під заг. ред. проф. Тарасюк Г.М. Житомир: ЖДТУ, 2016. 448 с. С. 406-415. (0,6 друк. арк). 1.2. Статі у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, та в наукових періодичних виданнях іноземних держав: 3. Лагута Я.М., Ковальчук О.А. Удосконалення системи обслуговування споживачів підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2015. No4 (74). С. 130-138. (0,6 друк. арк., особистий внесок автора 0,4 друк. арк., розкрито основні завдання соціальної політики в частині адаптації соціальної сфери до ринкових умов господарювання, визначено основні особливості формування системи сервісного обслуговування та удосконалення організації праці персоналу в контексті КСВ). 4. Лагута Я.М. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність підприємств: основні теоретичні та практичні аспекти // Електронний фаховий журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Випуск 3 (08), 2017. 372 с. С. 153-157. Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017 /29.pdf. (0,35 друк. арк). 5. Лагута Я.М., Михайленко Н.В. Стан та перспективи розвитку ринку органічної продукції в контексті соціальної відповідальності бізнесу // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2017 р. Випуск 18. 220 с. С. 79-82. (0,3 друк. арк., особистий внесок автора 0,2 друк. арк., визначено проблеми, які вимагають вирішення для успішного функціонування ринку органічної продукції, розглянуті основні міжнародні стандарти якості продукції, визначена роль якості продукції в підвищенні соціальної відповідальності підприємства. 6. Лагута Я.М. Корпоративна соціальна відповідальність як один із ключових інструментів успішного ведення бізнесу // Збірка наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». Харків: ХНАДУ, 2016. No4(15). 104 с. С. 57-62. (0,45 друк. арк) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 7. Тарасюк Г.М. Лагута Я.М. Організаційні аспекти планування корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Хмельницького національного університету. м. Хмельницький, 2017 р. Випуск No4(250). 286 с. С. 35-38. (0,35 друк. арк., особистий внесок автора 0,2 друк. арк., запропоновані основні етапи корпоративної соціальної відповідальності, інституційне забезпечення та основні інструменти планування) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 8. Лагута Я.М. Стейкхолдерський підхід в корпоративній соціальній відповідальності компанії // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2017 р. 174 с. С.130-133. (0,25 друк. арк) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 9. Лагута Я.М. Методичні підходи до експрес-оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємства // Науковий журнал «Молодий вчений». No12 (52) грудень 2017 р. С. 694-698. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/52/. (0,35 друк. арк) (Міжнародна представленість та індексація журналу: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus (Польща)).
2. Опубліковані праці апробаційного характеру 10. Лагута Я.М. Корпоративна соціальна відповідальність як активний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, (17-19 грудня 2015 року). Житомир: ЖДТУ, 2015. 228 с. С. 25-27. (0,15 друк. арк). 11. Лагута Я.М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємств в сучасних умовах // Матеріали ХІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А., (м. Київ, 26-27 травня 2016 р.) К.: НУХТ, 2016. 226 с. С. 25-27. (0,15 друк. арк). 12. Лагута Я.М. Корпоративна соціальна відповідальність в забезпеченні сталого розвитку організації в умовах глобалізації // Виробничий менеджмент: історія і сьогодення: матеріали круглого столу з нагоди 100-річчя виходу праці Анрі Файоля «Загальне в промислове управління» (1916 р.), 25 листопада 2016 р., м. Київ. К., 2016. 150 с. С. 65-66. Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24152/1/ (0,1 друк. арк). 13. Лагута Я.М. Сутність та особливості корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні сталого розвитку підприємств // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. І Міжнар. науково-практ. on-line конф., (м. Житомир, 14-16 грудня 2016 р.). Житомир: ЖДТУ, 2016. 235 с. С. 36-38. Режим доступу: http://km.blog.ztu.edu.ua/files/2016/12/zbirnyk-tez-2016.pdf. (0,15 друк. арк). 14. Скопенко Н.С., Лагута Я.М. Соціальна відповідальність та етика при прийнятті стратегічних рішень // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Житомир, 20-22 квітня 2017 р.). Житомир: ЖДТУ, 2017. 235 с. С. 53-55. Режим доступу: http://km.blog.ztu.edu.ua/files/2016/12/zbirnyk-tez-2016.pdf. (0,15 друк. арк, особисто автора 0,10 друк. арк., визначена роль КСВ при прийнятті управлінських рішень). 15. Лагута Я.М. Проблеми впровадження принципів внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності підприємств // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Полтава, 11-12 травня 2017 р.). Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. 373 с. С. 56-58. (0,15 друк. арк). 16. Лагута Я.М. Роль соціально-відповідального маркетингу в розвитку продуктового ринку // Маркетингове забезпечення продовольчого ринку: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Полтава, 28 квітня 2017 р.). Полтава: ПДАА, 2017. 179 с. С. 81-82 (0,1 друк. арк). 17. Лагута Я.М. Розвиток зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності компаній // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 19-20 травня 2017 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. У 2-х частинах. Ч. 1. 128 с. С. 91-94. (0,15 друк. арк). 18. Лагута Я.М. Деякі підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідальності в умовах сталого розвитку // Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 9 листопада 2017 р.). К., 2017. 311 с. С. 63-64. Режим доступу: http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u282/materiali_konferenciyi_20171109_ev.pdf. (0,15 друк. арк). 19. Лагута Я.М., Скопенко Н.С. Основні етапи формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної on-line конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, (м. Житомир, 21-23 грудня 2017 року). Житомир: ЖДТУ, 2017. 319 с. С. 40-42. Режим доступу: http://km.blog.ztu.edu.ua/files/2016/12/zbirnyk-tez-2016.pdf. (0,15 друк. арк., особисто автору належить 0,1друк. арк., визначені основні етапи формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств).
Тип вмісту : Dissertation
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
disser_Laguta.pdfдисертація73,62 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
disser_Laguta__COVER.png98,26 kBimage/pngПереглянути/відкрити
Gonchar_vidhuk oponenta.pdfГончар О.І. Відгук офіційного опонента10,28 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Cherep_vidhuk oponenta.pdfЧереп А.В. Відгук офіційного опонента7,91 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
avtoreferat_Laguta_JA_M.pdf661,54 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
avtoreferat_Laguta_JA_M.pdfавтореферат661,54 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.