Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25930

Назва: Теоертико-методологічні засади сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-процесами: дисертація
Інші назви: Theoretical and methodological principles of sustainable development of machine-building enterprises on the basis of business process management
Теоретико-методологические основы устойчивого развития машиностроительных предприятий на основе управления бизнес-процессами
Автори: Мельник, Лілія Миколаївна
Melnyk, L.M.
Бібліографічний опис: Мельник Л.М. Теоертико-методологічні засади сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-процесами: дисертація на здобуття наук. ступеня д.е.н., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. Тернопіль: ТНТУ, 2018. - 508 с.
Мних О.Б. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Мельник Л.М. на тему «Теоретико-методологічні засади сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-процесами». Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. 11 с.
Стадник В.В. Відгук офіційного опонента на докторську дисертаційну роботу Мельник Л.М. на тему «Теоретико-методологічні засади сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-процесами». Хмельницький: ХНУ, 2018. 11 с.
Мельник Л.М. Теоретико-методологічні засади сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-процесами: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня д.е.н., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. Тернопіль: ТНТУ, 2018. - 42 с.
Melnyk L.M. Theoretical and methodological principles of sustainable development of machine-building enterprises on the basis of business process management. – Qualification research paper as manuscript. The thesis submitted for the Doctor’s degree in Economic Sciences, specialty 08.00.04 – Economics and Enterprise Management (by types of economic activity). – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Ternopil, 2018.
Мельник Л. Теоретико-методологические основы устойчивого развития машиностроительных предприятий на основе управления бизнес-процессами. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя Министерства образования и науки Украины. – Тернополь, 2018.
Лицур І.М. Відгук офіційного опонента на докторську дисертаційну роботу Мельник Л.М. на тему "Теоретико-методологічні засади сталого розвитку машинобудівних підприємств". Київ: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 2018. - 11 с.
Дата публікації: 19-сер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Рівень дисертації: докторська дисерація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Кирич, Наталія Богланівна
Члени комітету: Лицур, Ігор Миколайович
Мних, Ольга Богданівна
Стадник, Валентина Василівна
УДК: 303.34
658.51
005
Теми: сталий розвиток підприємства
гермінативний розвиток
бізнес-процеси
бізнес-індикатори
рівень досягнення сталого розвитку
система управління
мотиваційні детермінанти
мотиваційна модель
механізм забезпечення сталого розвитку
sustainable development of the enterprise
germinal development
business processes
business indicators
achievement level of sustainable development
management system
motivational model
and mechanism of sustainable development
устойчивое развитие предприятия
герминативное развитие
бизнес-процессы
бизнес-индикаторы
уровень достижения устойчивого развития
система управления
мотивационные детерминанты
мотивационная модель
механизм обеспечения устойчивого развития
Діапазон сторінок: 508
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У роботі запропоноване авторське розуміння дефініції «сталий розвиток підприємства» з позиції системно-інтегрованого підходу як процес постійних змін, при якому використання ресурсів, напрям інвестицій, науково-технічний розвиток, впровадження інновацій, вдосконалення персоналу та інституційні зміни узгоджені один з одним і спрямовані на підвищення рівня поточної діяльності і майбутнього потенціалу підприємства, задоволення його потреб та досягнення стратегічних цілей у гармонії з навколишнім природним середовищем. Для цього запропоновано використовувати поняття «гермінативний» розвиток (від лат., зародок, що здатний розвиватися; зародок, що здатний рости; зародок життєздатний, такий, що, проростаючи, дає красиві пагони і квіти, дозріваючи, дає корисні та багаті плоди. Систематизовано бізнес-процеси підприємства за такими видами: операційні (основні); підтримуючі (забезпечуючі та допоміжні), управлінські (загальнокорпоративні та бізнес-процеси розвитку). З метою аналізу й оцінювання рівня досягнення сталого розвитку машинобудівних підприємств у роботі сформовано матрицю бізнес-індикаторів сталого розвитку машинобудівного підприємства з виділенням груп бізнес-процесів верхнього рівня у розрізі складових сталого розвитку: економічної, соціальної та екологічної. Розроблено системно-інтегрований методичний підхід до оцінювання рівня досягнення сталого розвитку машинобудівних підприємств, в основу якого покладено ідею виокремлення трьох груп бізнес-процесів (операційні, підтримуючі й управлінські) у розрізі складових сталого розвитку (економічна, соціальна й екологічна). Систематизовано чинники впливу на процес забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств, що включає групи макро-, мезо- та мікросередовища. У дисертації доведено наявність взаємозалежності оцінки рівня досягнення сталого розвитку та стану ефективності функціонування бізнес-процесів машинобудівного підприємства на основі сформованої субматриці парних порівнянь, що складається із векторів пріоритетів матриці й відображає безпосередній зв’язок або вплив між бізнес-процесами і складовими сталого розвитку. Побудовано функціональну карту пріоритетів з удосконалення управління бізнес-процесами верхнього рівня машинобудівного підприємства у розрізі складових сталого розвитку. Розроблено модель удосконалення системи управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств в умовах переходу до сталого розвитку. Побудовано формалізовану економіко-математичну модель мотивації працівників, яка дозволяє враховувати міру впливу кожного показника на результуючу мотиваційну модель. Описано механізм впровадження системи екологічного менеджменту на машинобудівних підприємствах в умовах переходу до сталого розвитку. Розроблено блочно-алгоритмічний ланцюг забезпечення сталого (гермінативного) розвитку від глобального сприйняття проблеми суспільства до безпосередньо суб’єктів господарювання, включаючи машинобудівні підприємства, установи та організації на галузевому та регіональному рівнях.
In the paper is offered the author’s understanding of the definition of «sustainable development of the enterprise» from the position of the system-integrated approach as a process of constant change, in which the use of resources, the direction of investment, scientific and technological development, the introduction of innovation, staff development and institutional changes are coordinated with each other and aimed at increasing the level of current activity and future potential of the enterprise, meeting its needs and achieving strategic goals in harmony with the natural environment. For this purpose, it is suggested to use the word «hermetic» development (from the Latin, a germ, capable of development); germ, able to grow; the germ is viable, such that, sprouting, gives beautiful shoots and flowers, ripening, yielding useful and rich fruits. The business processes of the enterprise are systematized according to the following types: operational (main); supporting (providing and auxiliary), managerial (general corporate and business development processes). In order to analyze and evaluate the achievement level of sustainable development of machine-building enterprises, there was developed the matrix of business indicators of sustainable development of the machine-building enterprise with the allocation of groups of business processes of the upper level in the context of components of sustainable development: economic, social and environmental. There has been developed the system- integrated methodological approach to assess the achievement level of sustainable development of machine-building enterprises, which is based on the idea of distinguishing three groups of business processes (operating, supporting and managerial) in terms of components of sustainable development (economic, social and ecological). Also there have been systematized the factors influencing the process of ensuring the sustainable development of machine-building enterprises, which include groups of macro-, meso- and microenvironments. In the thesis was proved the presence of the interdependence of the estimation of the achievement level of sustainable development and the state of efficiency of business processes functioning of the machine-building enterprise on the basis of the formed submatrix of pair comparisons. The sub-matrix of paired comparisons consists of matrix priority vectors and reflects the direct link or impact between business processes and components of sustainable development. A functional map of priorities was developed for improving the management of business processes of the upper level of the machine- building enterprise in the context of components of sustainable development. There has been developed the model of improvement of the business process management system of machine-building enterprises in the conditions of transition to sustainable development. A formalized economic and mathematical model of employee motivation has been constructed. It allows taking into account the measure of the impact of each indicator on the resulting motivational model. There has been described the mechanism of ecological management system introduction at machine-building enterprises in the conditions of transition to sustainable development. There has been developed the block-algorithmic chain of ensuring sustainable (germinal) development from the global perception of the society’ problem to the business structures, including machine-building enterprises, institutions and organizations at the branch and regional levels.
В работе предложено авторское понимание дефиниции «устойчивое развитие предприятия» с позиции системно-интегрированного подхода как процесс постоянных изменений, при котором использование ресурсов, направление инвестиций, научно-техническое развитие, внедрение инноваций, совершенствование персонала и институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на повышение уровня текущей деятельности и будущего потенциала предприятия, удовлетворение его потребностей и достижения стратегических целей в гармонии с окружающей средой. Для этого предложено использовать слово «герминативное» развитие (от лат. зародыш способен развиваться), зародыш способен расти; зародыш жизнеспособен, такой, что, прорастая, дает красивые побеги и цветы, созревая, дает полезные и богатые плоды. Систематизированы бизнес-процессы предприятия по следующим видам: операционные (основные) поддерживающие (обеспечивающие и вспомогательные), управленческие (общекорпоративные и бизнес-процессы развития). С целью анализа и оценки уровня достижения устойчивого развития машиностроительных предприятий в работе сформировано матрицу бизнес - индикаторов устойчивого развития машиностроительного предприятия с выделением групп бизнес-процессов верхнего уровня в разрезе составляющих устойчивого развития: экономической, социальной и экологической. Разработан системно-интегрированный методический подход к оценке уровня достижения устойчивого развития машиностроительных предприятий, в основу которого положена идея выделения трех групп бизнес-процессов (операционные, поддерживающие и управленческие) в разрезе составляющих устойчивого развития (экономическая, социальная и экологическая). Систематизированы факторы влияния на процесс обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий, включая группы макро-, мезо- и микросреды. В диссертации доказано наличие взаимозависимости оценки уровня достижения устойчивого развития и состояния эффективности функционирования бизнес-процессов машиностроительного предприятия на основе сформированной субматрицы парных сравнений, состоящая из векторов приоритетов матрицы и отражает непосредственную связь или влияние между бизнес-процессами и составляющими устойчивого развития. Построено функциональную карту приоритетов по совершенствованию управления бизнес-процессами верхнего уровня машиностроительного предприятия в разрезе составляющих устойчивого развития. Разработана модель совершенствования системы управления бизнес- процессами машиностроительных предприятий в условиях перехода к устойчивому развитию. Построено формализованную экономико-математическую модель мотивации работников, которая позволяет учитывать степень влияния каждого показателя на результирующую мотивационную модель. Описан механизм внедрения системы экологического менеджмента на машиностроительных предприятиях в условиях перехода к устойчивому развитию. Разработано блочно-алгоритмическую цепь обеспечения устойчивого (герминативного) развития от глобального восприятия проблемы общества к непосредственно субъектов хозяйствования, включая машиностроительные предприятия, учреждения и организации на отраслевом и региональном уровнях. Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, герминативное
Опис: Захист дисертації відбудеться 29 серпня 2018 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50 зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25930
Перелік літератури: 1. Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 1.1. Монографії: 1. Мельник Л.М. Забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика: монографія. Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2018. 367 с. (15,2 друк.арк.) 2. Мельник Л.М. Стратегія розвитку адміністративного району (Концептуальні засади організації соціально-економічного розвитку адміністративного району в контексті формування добровільних об’єднань територіальних громад Лановеччини): колективна монографія / За заг.ред. Андрушківа Б.М. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. 456 с. (6,01 друк.арк., особистий внесок автора: 1,05 друк.арк., розробка механізму реалізації концепції сталого розвитку машинобудівних підприємств). 3. Мельник Л.М. Екологічний вектор модернізації економіки та освіти – європейський контент сталого розвитку регіонів: колективна монографія / [Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Малюта Л.Я., Мельник Л.М., Погайдак О.Б. та ін.]; за заг. ред. Н.Г. Метеленко. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 458 с. (25,3 друк.арк., особистий внесок автора: 2,57 друк.арк., розроблено організаційно- економічний механізм забезпечення сталого розвитку держави та перспективи нової регіональної політики в умовах вступу України до ЄС). 4. Мельник Л.М. Інноваційні засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація ресурсовикористання в соціогуманітарному комплексі України: колективна монографія / [Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Мельник Л.М., Погайдак О.Б. та ін.]; За ред. Б.М. Андрушківа. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. 804 с. (46,73 друк.арк., особистий внесок автора: 4,3 друк.арк., висвітлено особливості застосування важелів економічної та моральної зацікавленості раціонального ресурсовикористання в умовах економічних реформ). 5. Мельник Л.М. Метод аналізування рівня виробничого потенціалу підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку // Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах міжнародної інтеграції: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. Житомир: ЖДТУ, 2016. 448 с. С. 430-435. (0,26 друк.арк.). 6. Мельник Л.М. Особливості адаптації вітчизняного законодавства до умов та вимог функціонування європейських суб’єктів господарювання (Інноваційно- правові колізії розвитку національної економіки): колективна монографія / За заг.ред. Андрушківа Б.М. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. 344 с. (20,00 друк.арк., особистий внесок автора: 1,2 друк.арк., описано організаційно - правові засади ресурсокористування в умовах державної нестабільності (екологічні контексти)). 7. Мельник Л.М. Наш завтрашній день. Пошук шляхів управління розвитком області: колективна монографія / За заг. ред. проф. Андрушківа Б.М. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 196 с. (11,39 друк.арк., особистий внесок автора: 1,8 друк.арк., описано характеристику економіки Тернопільської області на фоні показників економічного розвитку України). 8. Мельник Л.М. Повний регіональний господарський розрахунок – шлях підвищення ефективності територіальної одиниці, забезпечення її сталого розвитку: колективна монографія / [Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Мельник Л.М., Погайдак О.Б. та ін.]; За ред. Б.М. Андрушківа. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. 680 с. (39,5 друк.арк., особистий внесок автора: 6,9 друк.арк., висвітлено сутність категорії господарської та фінансової стабільності функціонування підприємств в умовах госпрозрахунку у контексті сталого розвитку України). 9. Мельник Л.М. Інноваційні засади формування концепції комплексної науково- технічної програми: «Нова економіка Тернопільської області». (Ресурсономічний контекст): колективна монографія / за заг. ред. Б.М. Андрушківа. Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2014. 208 с. (10,1 друк.арк., особистий внесок автора: 1,3 друк.арк., висвітлено результати діагностики стану машинобудівних підприємств Тернопільської області з метою виявлення основних проблем забезпечення сталого розвитку). 10. Мельник Л.М. Наративи з проблем формування інституційних засад формування Економічної Конституції України: колективна монографія / [Б.М. Андрушків, О.О. Бендасюк, І.І. Бендерська, Р.П. Шерстюк та ін.]; за заг. ред. Б.М. Андрушківа. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. 552 с. (32,09 друк.арк., особистий внесок автора: 5,8 друк.арк., висвітлено характеристику причин деградації економіки та українського суспільства).
1.2. Статті у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, та в наукових періодичних виданнях іноземних держав: 11. Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Шерстюк Р.П., Співак С.М., Погайдак О.Б., Кирич Н.Б. Гермінативний розвиток – альтернатива сталості (Алгоритм формування організаційних підходів до забезпечення гермінативного розвитку суспільства) // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2017. No 26 (15). С. 37-48. (1,03 друк.арк., особистий внесок автора: 0,63 друк.арк., розроблено багатокомпонентну ґенезу – блочно-алгоритмічний ланцюг забезпечення сталого (гермінативного) розвитку). 12. Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б. Роль освіти в організації використання європейських підходів до забезпечення сталого розвитку економіки у постконфліктний період // Вісник економічної науки України. 2016. No1(30). С. 3 -6. (0,61 друк.арк., особистий внесок автора: 0,18 друк.арк. , описано роль освіти на розвиток соціальної складової сталого розвитку національної економіки). 13. Мельник Л.М., Малюта Л.Я. Сучасні організаційні форми суб’єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. No 2 (51), т. 2. С. 75-87. (0,79 друк.арк., особистий внесок автора: 0,48 друк.арк., розкрито роль сучасних організаційних форм суб’єктів господарювання в умовах переходу до сталого розвитку). 14. Мельник Л.М., Андрушків Б.М. Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2015. No1(47), т.1. С. 69-75. (0,47 друк.арк., особистий внесок автора: 0,28 друк.арк., висвітлено еволюцію підходів до вирішення питань екологічної безпеки господарської діяльності на рівні підприємства). 15. Мельник Л.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б. Сталий розвиток суб’єктів господарювання: сутність та чинники впливу (європейські акценти) // Вісник економічної науки України. 2015. No2(29). C. 151-155. (0,57 друк.арк., особистий внесок автора: 0,28 друк.арк., сформовано систему чинників впливу на сталий розвиток підприємства). 16. Мельник Л.М., Малюта Л.Я., Погайдак О.Б. Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок // Вісник ЖДТУ. 2015. No 2(72). Серія: Економічні науки. С. 139-144. (0,83 друк.арк., особистий внесок автора: 0,34 друк.арк., висвітлено роль інновацій у процесі реалізації концепції сталого розвитку). 17. Мельник Л., Малюта Л., Погайдак О. Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства // Галицький економічний вісник. Тернопіль: ТНТУ, 2014. Том 44. No 1. С. 21-29. (0,67 друк.арк., особистий внесок автора: 0,24 друк.арк., досліджено залежність рівня економічної безпеки від рівня екологічної безпеки підприємств). 18. Мельник Л.М. Перспективи та напрями екологізації машинобудівного підприємства у контексті сталого розвитку // Збірник наукових праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля «Економіка. Менеджмент. Підприємництво». 2014. No26(ІІ). С. 60-67. (0,59 друк.арк.). 19. Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б. Інноваційно- технологічне реформування машинобудівних підприємств – основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти) // Держава та регіони. 2014. Серія: Економіка та підприємництво. No2 (77). С. 4 -12. (0,69 друк.арк., особистий внесок автора: 0,19 друк.арк., обґрунтовано необхідність інноваційно-технологічного реформування підприємств як одного з напрямів забезпечення сталого розвитку). 20. Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Тарасюк Г.М. Земля як стратегічний продукт, об’єкт оренди та можливий еквівалент обміну в умовах застосування інноваційно-логістичних підходів може посилити економічні позиції України в ЄС // Науковий вісник Житомирського державного технологічного університету. 2014. No4(66). Серія: Економічні науки. С. 132-145. (0,83 друк.арк., особистий внесок автора: 0,26 друк.арк., висунуто ідею про те, що стан користування землею як природним ресурсом висвітлює загальнонаціональні проблеми природокористування). 21. Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б. Семіотика визначення економічної стратегії підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства в умовах трансформаційного суспільства // Вісник економічної науки України. 2013. No1(23). С. 3-7. (0,72 друк.арк., особистий внесок автора: 0,25 друк.арк., запропоновано механізм забезпечення господарсько-фінансової стабільності підприємства). 22. Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Стойко І.І. Інноваційні механізми посилення відповідальності за результати фінансово- економічної діяльності підприємства // Вісник економічної науки України. 2013. No2(24). С. 3 -6. (0,64 друк.арк., особистий внесок автора: 0,27 друк.арк., обґрунтовано необхідність посилення відповідальності за результати діяльності підприємств). 23. Melnyk L., Sorokivska O., Mosiy O. Environmentally responsible business: the introduction of the European experience in Ukraine // Journal of International Business Studies, No.9 (2), December 2017, VOLUME 48, pp. 1539-1547. (0,74 друк.арк., особистий внесок автора: 0,42 друк.арк., досліджено проблеми екологічно відповідального бізнесу в Україні). 24. * Мельник Л. Забезпечення розвитку виробничого потенціалу підприємства в умовах переходу до сталого розвитку [Електронний ресурс] // Соціально-економічні проблеми і держава. 2017. Вип. 2 (17). С. 94-103. Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mlmdsr.pdf. (0,65 друк.арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), WorldCat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar (США)). 25. *Мельник Л.М. Розроблення системно-інтегрованого методичного підходу до оцінювання рівня досягнення сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі бізнес-індикаторів // Вісник Одеського національного університету. «Економіка». 2017. Том 22, Випуск 11 (64). С. 136-141. (0,64 друк.арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США), Index Copernicus (Польща), Ulrich’s Periodicals Directory; Research Bible). 26. *Мельник Л.М. Діагностика сучасного стану машинобудівної галузі України у контексті переходу до сталого розвитку // Інноваційна економіка. 2016. No3-4. С. 10-15. (0,8 друк.арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)). 27. *Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Погайдак О.Б. Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава (Євроінтеграційні аспекти) // Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1 (No 2). С. 6 -17. (0,78 друк.арк., особистий внесок автора: 0,44 друк.арк., розроблено матрицю узгодження інтересів та мотивів зацікавлених сторін у реалізації концепції сталого розвитку на рівні підприємства). (Міжнародна представленість та індексація журналу: WorldCat, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index (Росія), CiteFactor). 28. *Мельник Л., Андрушків Б., Шерстюк Р. Методологічний підхід до забезпечення сталого розвитку машинобудівного підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] // Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 2(15). С. 125-138. Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16abmnse_002.pdf. (0,96 друк.арк., особистий внесок автора: 0,54 друк.арк., розроблено алгоритм формування методології забезпечення сталого розвитку підприємства) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), WorldCat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar (США)). 29. *Мельник Л.М. Реалізація концепції сталого розвитку: місце та роль підприємства // Журнал «Схід». 2015. No 8 (140). С. 31-36. (0,68 друк.арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: CrossRef, UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK (Канада), GA (Німеччина), EBSKO (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 30. *Мельник Л.М., Андрушків Б.М. Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. Вип. 2(12), Т. 1. С. 91-97. (0,52 друк.арк., особистий внесок автора: 0,37 друк.арк., сформовано систему бізнес-процесів підприємства) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), WorldCat). 31. *Мельник Л., Малюта Л. Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством [Електронний ресурс] // Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 2 (9). С. 178-187. Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlmzup.pdf. (0,75 друк.арк, особистий внесок автора: 0,52 друк.арк., описано основні інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), WorldCat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar (США)).
2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 32. Мельник Л.М. Утилізація відходів як один із шляхів екологізації виробництва // Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка «Інноваційний розвиток: стратегічний погляд у майбутнє» (Тернопіль, 07 квітня 2017 р.) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. С. 39-40. (0,12 друк.арк.). 33. Мельник Л.М., Максимов І.Є. Впровадження інновацій як чинник забезпечення сталого розвитку машинобудівного підприємства // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. молодих учених та студентів [том 1, 2, 3], (Тернопіль, 16-17 листопада 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ТНТУ, 2017. 226 с. Том 3. С. 196. (0,09 друк.арк., особистий внесок автора: 0,06 друк.арк., висвітлено роль інновацій у контексті переходу до сталого розвитку). 34. Мельник Л.М. Мотивація машинобудівних підприємств у впровадженні концепції сталого розвитку у практику // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 р.). Х.: ХНАДУ, 2016. Т. 3. 297 с. С. 207-209. (0,13 друк.арк.). 35. Мельник Л.М., Бельзецький В.М. Обґрунтування наявності взаємозв’язку між системою екологічного управління та системою управління якістю продукції // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17-18 листопада 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ТНТУ, 2016. 342 с. С. 293. (0,09 друк.арк., особистий внесок автора: 0,05 друк.арк., доведено взаємовплив системи управління якістю на систему екологічного управління). 36. Мельник Л.М. Концептуальні засади моделі удосконалення системи управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств в умовах переходу до сталого розвитку // Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, (м. Тернопіль, 18-19 травня 2016 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль: ТНТУ, 2016. 332 с. С. 254-255. (0,15 друк.арк.). 37. Мельник Л.М., Андрушків Б.М. Концептуальні положення оцінювання рівня досягнення сталого розвитку підприємства // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми та перспективи сталого розвитку підприємства та регіонів України», (Дніпропетровськ, 12 травня 2016 р.) / Дніпропетровський гуманітарний університет. Дніпропетровськ: ДГУ, 2016. С. 122-124. (0,13 друк.арк., особистий внесок автора: 0,09 друк.арк., сформульовано вигоди різних зацікавлених сторін у реалізації даної концепції на рівні підприємства). 38. Мельник Л.М. Послідовність впровадження концепції сталого розвитку на рівні машинобудівного підприємства // Збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації», (Ніжин, 14-15 квітня 2016 р.): у 3-х ч. Ч.2. / Ніжинський агротехнічний інститут. Ніжин: НАТІ, 2016. 418 с. С. 228-230. (0,18 друк.арк.). 39. Мельник Л., Кровіцький С. Мотиви впровадження системи екологічного управління для виробничого підприємства у контексті сталого розвитку // Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича «Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку», (Тернопіль, 25 березня 2016 р.) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. С. 78-79. (0,14 друк.арк., особистий внесок автора: 0,08 друк.арк., визначено ключові мотиви підприємства для вжиття заходів сталого розвитку). 40. Melnyk L., Strutynska I. The importance of EU experience in the promotion of environmentally responsible business for Ukraine // Materials of XII International Research and Practical Conference «Science and civilization – 2016» (Sheffield, UK, 30 January – 07 February 2016) / Science and Education Ltd, 2016. pp. 50-52. (0,16 друк.арк., особистий внесок автора: 0,09 друк.арк., доведено необхідність імплементації європейського досвіду у реалізації концепції сталого розвитку). 41. Мельник Л.М., Струтинська І.В. Інновації як прерогатива сталого розвитку сучасних бізнес-структур // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» (Klaipeda, Lithuania, January 29, 2016) / Klaipeda University. Klaipeda: Klaipeda University, 2016. 348 p. P. 91-94. (0,21 друк.арк., особистий внесок автора: 0,11 друк.арк., запропоновано гіпотезу про впровадження інновації як основи забезпечення сталого розвитку). 42. Мельник Л.М. Шляхи досягнення сталого розвитку суспільства: теоретико- прикладні аспекти // Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність – український вибір», (Київ, 28 січня 2016 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Київ: КНУ ІМВ, 2016. 140 с. С. 121 -123. (0,19 друк.арк.). 43. Мельник Л.М., Топорницька О.М. Функції і завдання системи управління операційними бізнес-процесами виробничого підприємства // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25-26 листопада 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ТНТУ, 2015. 277. С. 213- 214. (0,14 друк.арк., особистий внесок автора: 0,07 друк.арк., побудовано процес управління операційними бізнес-процесами виробничого підприємства). 44. Мельник Л.М., Зелена А.П. Важливість іноземних інвестицій в розвитку національної економіки країни та підприємства // Матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції. В 2 т. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р.), 2015. Т. 2. 195 с. С. 20-21. (0,21 друк.арк., особистий внесок автора: 0,12 друк.арк., обґрунтовано необхідність іноземних інвестицій з метою переходу до сталого розвитку). 45. Мельник Л.М. Екологія і бізнес: різноспрямований характер економічних та екологічних інтересів господарюючих суб’єктів // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (Кривий Ріг, травень 2015 р.) / Редкол.: Л.М. Варава (гол. ред.) та ін. Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. 136 с. С. 110-111. (0,13 друк.арк.). 46. Мельник Л.М. Екологізація діяльності підприємства: зменшення технічного навантаження на навколишнє середовище // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. присвяченої 55- річчю заснування ТНТУ та 170-річчю з дня народження І. Пулюя, (Тернопіль, 19- 20 травня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ТНТУ, 2015. 308. С. 254-255. (0,14 друк.арк.). 47. Мельник Л.М. Формування концепції превентивно-проактивної моделі екологізації машинобудівного підприємства // Збірник тез Міжнародної науково- практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки», (Харків, 01-28 лютого 2015 р.). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ, 2015. 182 с. С. 154-156. (0,11 друк.арк.). 48. Мельник Л. Сертифікація як інструмент екологічного управління // Інноваційні аспекти ресурсовикористання: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича, (Тернопіль, 27 березня 2015 р.) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ТНТУ, 2015. 134 с. – 44 с. (0,09 друк.арк.). 49. Мельник Л.М. Сутність та необхідність екологізації сучасної техніки та технознань як важлива умова досягнення сталого розвитку підприємства // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 19-20 листопада 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ТНТУ, 2014. С. 331. (0,09 друк.арк.). 50. Мельник Л.М. Ефективне підприємство як квінтесенція сталого розвитку суспільства // Матеріали XVIII наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, (Тернопіль, 29-30 жовтня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. Тернопіль: ТНТУ, 2014. С. 222. (0,08 друк.арк.).
3. Інші публікації, які додатково відображають результати дисертації: 51. Мельник Л.М. Синергія держави і машинобудівних підприємств для інноваційного розвитку галузі // Комбіновано-інноваційні підходи до формування організаційного механізму управління чинниками ефективної діяльності підприємства в умовах економічних ризиків (Інституціальні адаптивно - трансформаційні акценти Європейської інтеграції): колективна монографія / Бойко О.Б., Мельник Л.М., Паляниця В.А., Погайдак О.Б., Шерстюк Р.П.; За заг.ред. Кирич Н.Б. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. 408 с. С. 283-299. (1,4 друк.арк.). 52. Мельник Л.М. Інфраструктура з підтримки бізнесу та інновацій // Інноваційна політика: навч. посібник. Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Дудкін П.Д., Малюта Л.Я. та ін.; за ред. Б.М. Андрушківа. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012. 484 с. С. 274-299. (3,8 друк.арк.). 53. Мельник Л.М., Андрушків Б.М. Прикладні аспекти ринку інновацій: навч. посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 102 с. (5,27 друк.арк., особистий внесок автора: 3,7 друк.арк., описано сутність і значення малих інноваційних підприємств у контексті переходу до сталого розвитку, особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств). 54. Мельник Л.М. Концепція економічного порятунку України // Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні: колективна монографія / [Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Владимир О.М., Мариненко Н.Ю., Мельник Л.М., Малюта Л.Я. та ін.]. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. 232 с. С. 168-170. (0,41 друк.арк.). 55. Мельник Л.М., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Стойко І.І. Свідоцтво про авторське право на твір «Блочно-алгоритмічний ланцюг формування організаційних підходів до забезпечення гермінативного розвитку суспільства (Багатокомпонентна ґенеза реалізації концепції сталості в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні)», дата реєстрації 17.01.2018, No75989.
Тип вмісту : Dissertation
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Mnyh_vidhuk oponenta.pdfМних О.Б. Відгук офіційного опонента6,96 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Stadnyk_vidhuk oponenta.pdfСтадник В.В. Відгук офіційного опонента8,13 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
avtoreferat_Melnyk_L_M_.djvu690,05 kBDjVuПереглянути/відкрити
avtoreferat_Melnyk_L_M_.pdfавтореферат844,38 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Lutsur_vidhuk.pdfЛицур І.М. Відгук офіційного опонента10,91 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
diser_Melnyk.pdfдисертація8,18 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
diser_Melnyk__COVER.png197,93 kBimage/pngПереглянути/відкрити
diser_Melnyk.djvu7,8 MBDjVuПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.