Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25916

Назва: Stabilization of LEDs thermal conditions by thermoelectric modules of cooling
Інші назви: Стабілізація теплового режиму світлодіодів термоелектричними модулями охолодження
Автори: Закордонець, Володимир Савич
Кутузова, Наталія Володимирівна
Zakordonets, Volodymyr
Kutuzova, Natalija
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Zakordonets V. Stabilization of LEDs thermal conditions by thermoelectric modules of cooling / Volodymyr Zakordonets, Natalija Kutuzova // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 90. — No 2. — P. 133–140. — (Instrument-making and information-measuring systems).
Bibliographic description: Zakordonets V., Kutuzova N. (2018) Stabilization of LEDs thermal conditions by thermoelectric modules of cooling. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 90, no 2, pp. 133-140.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (90), 2018
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (90), 2018
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 90
Дата публікації: 26-чер-2018
Дата подання: 16-кві-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.38
Теми: світлодіод
гетероперехід
тепловий режим
тепловий опір
термостабілізація
термоелектричний модуль охолодження
радіатор
LED
heterojunction
thermal conditions
thermal resistance
thermalstabilization
thermoelectric modules of cooling
radiator
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 133-140
Початкова сторінка: 133
Кінцева сторінка: 140
Короткий огляд (реферат): Для стабілізації теплового режиму LED запропоновано використовувати термоелектричні модулі охолодження (TCM). Термоелектрична система охолодження має ряд переваг у порівнянні з іншими системами, а саме: високу надійність і відсутність рухомих частин, компактність і невелику вагу, малу інерційність і безшумність роботи. Система охолодження працює за рахунок виникнення перепаду температур між гарячою і холодною поверхнями TCM. Побудовано теплову математичну модель термоелектричної системи охолодження. Розв’язано систему рівнянь, яка містить стаціонарне рівняння теплопровідності, рівняння термогенерації та рівняння генерації холоду. Розраховано температуру гетеропереходу LED залежно від його потужності, загального теплового опору системи охолодження, температури навколишнього середовища та холодопродуктивності TCM. Отримано аналітичні залежності температури гетеропереходу від струму живлення TCM різних потужностях LED та при різних значеннях теплового опору системи охолодження. При даній тепловій потужності LED та тепловому опорі системи охолодження знайдено оптимальну величину струму живлення TCM, при якому температура гетеропереходу LED досягає мінімуму. При струмах, близьких до оптимального, термоелектрична система охолодження дозволяє отримувати нижчі значення температури гетеропереходу ніж традиційна. Показано, що застосування TCM дає можливість зменшити температуру гетеропереходу LED до значень, нижчих температури навколишнього середовища. Це особливо актуально в умовах, коли температура середовища близька до критичної температури гетеропереходу. Показано, що ефективність використання TCM знижується при збільшенні потужності LED, температури навколишнього середовища й сумарного теплового опору системи охолодження. При аналізі ефективності роботи системи охолодження слід керуватися не лише параметрами TCM, а й параметрами всієї системи охолодження LED у цілому.
It is suggested to use the thermoelectric cooling modules (TCM) to stabilize the LED thermal mode. The thermoelectric cooling system has several advantages over other systems, such as: high reliability and absence of moving parts, compactness and low weight, low inertia and noiselessness of operation. The cooling system operates due to the temperature difference between the hot and cold TCM surfaces. The thermal mathematical model of the thermoelectric cooling system is constructed. The system of equations including the stationary heat conductivity equation, the thermogeneration equation, and the cold generating equation is solved. The temperature of the heterojunction of the LED is calculated, depending on its power, the total thermal resistance of the cooling system, the ambient temperature and the cold productivity of TCM. The analytical dependences of the temperature of the heterojunction on the current supply of TCM at various LEDs and at various values of the thermal resistance of the cooling system are obtained. With the given thermal power of LED and the thermal resistance of the cooling system, an optimal value of the TCM supply current is found, in which the temperature of the heterojunction of the LED reaches its minimum. At current value that is close to the optimal, the thermoelectric cooling system allows to achieve lower value of the temperature of the heterojunction in comparison with the traditional one. It has been shown that the use of TCM makes it possible to reduce the temperature of the heterojunction of the LED to the values that are lower than the ambient temperature. This is especially actual under the condition of the temperature of the medium is close to the critical temperature of the heterojunction. It has been shown that the efficiency of using the TCM decreases with the increasing of LED power, ambient temperature and total thermal resistance of the cooling system. When analyzing the efficiency of the cooling system, it should be guided not only by the parameters of the TCM, but also by the parameters of the entire LED cooling system as a whole.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25916
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-CMA1516.pdf
http://kryothermtec.com/ru/standard-single-stage-thermoelectric-coolers.html
Перелік літератури: 1. Никифоров, С. Температура в жизни и работе светодиодов. [Текст] / С. Никифоров // Компоненты и технологии. – 2005. – № 9. – С. 140 – 146.
2. Гонин, М. Спасительная прохлада, или теплоотвод для мощных светодиодных матриц. [Текст] / М. Гонин // Новости электроники+светотехника. – 2013. – № 2.
3. Полищук, А.А. Обеспечение теплового режима светодиодных ламп при разработке светотехнических устройств. [Текст] / А.А Полищук // Современная электроника. – 2006. – № 3. – С. 42 – 45.
4. Староверов, К. Системы охлаждения для светодиодов. [Текст] / К. Староверов // Новости электроники. – 2008. – № 17. – С. 21 – 23.
5. Лотар, Ноэль. Охлаждение и регулирование температурных режимов светодиодов. [Текст] / Ноэль Лотар // Полупроводниковая светотехника. – 2010. – № 3. – С. 13 – 15.
6. Zakordonets, V. Theoretical analysis of thermal conditions and ways of led temperature stabilization [Text] / Volodymyr Zakordonets, Natalija Kutuzova // Вісник ТНТУ. – Т. : ТНТУ, 2016. – № 4 (84). – С. 105 – 112.
7. Беляев, Н.М. Методы теории теплопроводности. Ч.1. [Текст] / Н.М. Беляев, А.А. Рядно. – M. : Высш. школа, 1982. – 327 с.
8. Анатычук, Л.И. Термоелементы и термоэлектрические устройства. [Текст] / Анатычук Л.И. – Киев : Наукова думка, 1979. – 768 с.
9. Булат, Л.П. Термоэлектрические охлаждающие устройства. [Текст] / Л.П. Булат, Е.В. Бузин. – СПб.: СПбГУНиПТ, 2001. – 41 с.
10.Шостаковский, П. Современные решения термоэлектрического охлаждения. [Текст] / П. Шостаковский // Компоненты и технологии. – 2009. – № 12. – С. 40 – 46.
11. http://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-CMA1516.pdf.
12. http://kryothermtec.com/ru/standard-single-stage-thermoelectric-coolers.html.
References: 1. Nikiforov S. Temperatura v zhizni i rabote svetodiodov. S. Nikiforov, Komponenty i texnologii, 2005, no.9, p. 140 – 146 [In Russian].
2. Gonin M. Spasitel'naya proxlada, ili teplootvod dlya moshhnyx svetodiodnyx matric. M. Gonin, Novosti e'lektroniki+svetotexnika, 2013, no. 2 [In Russian].
3. Polishhuk A.A. Obespechenie teplovogo rezhima svetodiodnyx lamp pri razrabotke svetotexnicheskix ustrojstv. A.A Polishhuk, Sovremennaya e'lektronika, 2006, no. 3, p. 42 – 45 [In Russian].
4. Staroverov K. Sistemy oxlazhdeniya dlya svetodiodov. K. Staroverov, Novosti e'lektroniki, 2008, no. 17, p. 21 – 23 [In Russian].
5. Lotar Noe'l'. Oxlazhdenie i regulirovanie temperaturnyx rezhimov svetodiodov, Lotar Noe'l', Poluprovodnikovaya svetotexnika, 2010, no. 3, p. 13 – 15 [In Russian].
6. Zakordonets V. Theoretical analysis of thermal conditions and ways of led temperature stabilization. Volodymyr Zakordonets, Natalija Kutuzova. Visnik TNTU. T. : TNTU, 2016, no. 4 (84), p. 105 – 112.
7. Belyaev N.M. Metody teorii teploprovodnosti. Ch.1. N.M. Belyaev, A.A. Ryadno, M.: Vyssh. shk., 1982. 327 p. [In Russian].
8. Anatychuk L.I. Termoelementy i termoe'lektricheskie ustrojstva. Kiev : Naukova dumka, 1979. 768 p. [In Russian].
9. Bulat L.P., Buzin E.V. Termoe'lektricheskie oxlazhdayushhie ustrojstva. SPb. : SPbGUNiPT, 2001. 41 p. [In Russian].
10. Shostakovskij P. Sovremennye resheniya termoe'lektricheskogo oxlazhdeniya. P. Shostakovskij, Komponenty i texnologii, 2009, no. 12, p. 40 – 46 [In Russian].
11. http://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-CMA1516.pdf.
12. http://kryothermtec.com/ru/standard-single-stage-thermoelectric-coolers.html.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2018, № 2 (90)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.