Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25911

Назва: Technological conditions of diffusive boride coating formation on silicon carbide and molybdenum disilicide
Інші назви: Технологічні умови формування дифузійного боридного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену
Автори: Ковбашин, Василь Іванович
Бочар, Ігор Йосипович
Kovbashyn, Vasiliy
Bochar, Igor
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil,Ukraine
Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Kovbashyn V. Technological conditions of diffusive boride coating formation on silicon carbide and molybdenum disilicide / Vasiliy Kovbashyn, Igor Bochar // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 90. — No 2. — P. 87–91. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description: Kovbashyn V., Bochar I. (2018) Technological conditions of diffusive boride coating formation on silicon carbide and molybdenum disilicide. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 90, no 2, pp. 87-91.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (90), 2018
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (90), 2018
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 90
Дата публікації: 26-чер-2018
Дата подання: 11-кві-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.762
Теми: карбід кремнію
дисиліцид молібдену
керамічні матеріали
захисне покриття
silicon carbide
molybdenum disilicide
ceramic materials
protective coating
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 87-91
Початкова сторінка: 87
Кінцева сторінка: 91
Короткий огляд (реферат): Описано основні напрями формування дифузійного боридного покриття на реакційно-спеченому карбіді кремнію та дисиліциді молібдену. Досліджено та проаналізовано технологічні умови борування неметалевих керамічних матеріалів залежно від концентрації аморфного бору в порошковій суміші. Встановлено, що підвищити швидкість процесу насичення карбіду кремнію та дисиліциду молібдену бором можна шляхом введення активуючих добавок фторидів натрію й алюмінію. На основі проведених досліджень запропоновано оптимальні умови вибору концентрації активуючих добавок, які забезпечують високу швидкість насичення й покращують експлуатаційні параметри виробів. Також встановлено, що для інтенсифікації процесу борування реакційно-спечених керамічних матеріалів у насичувальне середовище необхідно вводити активуючу добавку гідрид титану. Якісне оцінювання швидкості утворення боридної фази на реакційно-спеченій кераміці залежить від активності бору на фазовій межі. Термодинамічна активність бору при температурі насичення велика, що забезпечує високу швидкість борування зразків кераміки та утворення товстого шару гексабориду кремнію на поверхні матеріалу. Дифузійне насичення металів і сплавів у водневих середовищах забезпечує високу швидкість насичення та добру якість оброблюваної поверхні. Результати проведених досліджень показали, що насичувальна здатність боридної суміші істотно зростає при введенні в неї фтористого натрію та гідриду титану. Встановлено, що найкраща насичувальна здатність боридної суміші досягається при використанні 3 % фтористого натрію і 7% гідриду титану, про що свідчать величини питомого приросту маси зразків реакційно-спеченого карбіду кремнію та дисиліциду молібдену.
Basic directions of the diffusive boride coating formation on reaction-sintered silicon carbide and molybdenum disilicide are described. Technological conditions of non-metal ceramic materials boriding depending on the consideration of the amorphous boron concentration in the powder mixture are investigated and analyzed. It is determined that it is possible to speed up the rate of saturation process of the silicon carbide and molybdenum disilicide with boron by introducing sodium and aluminum fluorides as activating agents. Based on the carried out researches, optimal conditions for choosing the concentration of activating agents providing high saturation speed and improve operational parameters of the products are offered. It is also defined that to stimulate the process of boriding reaction-sintered ceramic materials, titanium hydride should be introduced into the saturated environment as the activating agent. Diffusion saturation of metals and alloys in hydrogen environment provides high saturation rate and good quality of the treated surface. The results of the carried out investigations prove that the saturation ability of the boride mixture increases significantly by introducing sodium fluoride and titanium hydride into it.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25911
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Ковбашин, В.І. Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів [Текст] / В.І. Ковбашин, І.Й. Бочар // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль. – 2015. – № 2 (78). – С. 130 – 138.
2. Способ обработки карбидокремниевых нагревателей [Текст] / Ю.В. Дзядыкевич, П.С. Кислый, И.И. Бочар // Открытия. Изобретения. – 1991. – № 44. – С. 286.
3. Hepworth, M.A. Processing, Properties and Applications of Structural Silicon Carbides [Text] / M.A. Hepworth // Brit. Ceram. Proc. – 2001. – № 46. – Р. 113 – 125.
4. Ковбашин, В.І. Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену [Текст] / В.І. Ковбашин, І.Й. Бочар // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль. – 2014. – № 3 (75). – С. 127 – 131.
5. Kovbashyn, V. Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molybdenum disilicide based materials [Text] / V. Kovbashyn, I. Bochar // Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 1727-7108. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : В-во ТНТУ. – № 2 (82), 2016. – С. 49 – 55.
6. Kovbashyn, V. The study of technologies to improve physical-mechanical and chemical properties of reaction sintered ceramic materials on the basis of silicon carbide [Text] / V. Kovbashyn, I. Bochar // Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 1727-7108. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : В-во ТНТУ. –№ 2 (86), 2017. – С. 14 – 20.
References: 1. Kovbashyn V.I., Bochar I.Y. Vplyv tekhnolohiyi sylikoboruvannya keramichnykh materialiv na vlastyvosti zakhysnykh pokryttiv, Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ternopil', vol.78, no. 2, 2015. P. 130 – 138 [In Ukrainian].
2. Dzyadykevich Yu.V., Kislyj P.S., Bochar I.Y. Sposob obrabotki karbidokremnievyh nagrevatelej, Otkrytiya. Izobreteniya, no. 44, 1991. P. 286 [In Russian].
3. Hepworth M.A. Processing, Properties and Applications of Structural Silicon Carbides, Brit. Ceram. Proc., no 46, 2001. Р.113 – 125.
4. Kovbashyn V.I., Bochar I.Y. Tekhnolohichni osoblyvosti formuvannya sylitsydnoho pokryttya na karbidi kremniyu ta dysylitsydi molibdenu, Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, Ternopil'. Vol. 75, no. 3, 2014. P. 127 – 131 [In Ukrainian].
5. Kovbashyn V.I., Bochar I.Y. Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molybdenum disilicide based materials, Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, Ternopil'. Vol. 82, no. 2, 2016. P. 49 – 551 [In Ukrainian].
6. Kovbashyn V.I., Bochar I.Y. Tekhnolohichni osoblyvosti formuvannya sylitsydnoho pokryttya na karbidi kremniyu ta dysylitsydi molibdenu, Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, Ternopil'. Vol. 86, no. 2, 2017. P. 14 – 20. [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2018, № 2 (90)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.