Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25904
Назва: Консолідація українських політичних сил в рамках Всеукраїнського національного конгресу (1933–1935)
Інші назви: КОНСОЛИДАЦИЯ УКРАИНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В РАМКАХ ВСЕУКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА (1933–1935)
CONSOLIDATION OF UKRAINIAN POLITICAL FORCES UNDER THE ALL-UKRAINIAN NATIONAL CONGRESS (1933-1935)
Автори: Потіха, Оксана Богданівна
Приналежність: ТНТУ ім.І.Пулюя, вул.Руська, 56, Тернопіль
Бібліографічний опис: Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Серія. Історія. Вип. 38. – Одеса: Екологія, 2018. – 276 с.
Bibliographic description: INTELLECTUALS AND STATE POWER. Collected Works. History series. Iss. 38. - Odesa, 2018. - 276 p.
Журнал/збірник: Інтелігенція і влада
Дата публікації: сер-2018
Дата подання: 9-лют-2018
Видавництво: Одеса: "Екологія"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Одеса
Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-6302-9394
УДК: УДК 94 (477) «1933/1935»
Теми: Історія України міжвоєнного періоду
Всеукраїнський національний конгрес; консолідація; українські політичні партії; українська нація; Західна Україна; Наддніпрянська Україна; радянська влада; репресії
Діапазон сторінок: 170-183
Серія/номер: Випуск 38;
Короткий огляд (реферат): У статті на основі архівних матеріалів і тогочасної преси висвітлено особливості об’єднавчого процесу західноукраїнських і наддніпрянських національних політичних партій у підготовці та організації Всеукраїнського національного конгресу на знак протесту проти більшовицької політики в Наддніпрянській Україні. Охарактеризовано причини, що спонукали до згуртування українських національних сил, простежено основні етапи підготовки та організації Конгресу, проаналізовано платформу консолідації українців різних політичних напрямків та значення ідеї скликання Всеукраїнського національного конгресу для української нації. Заходи радянської влади щодо українців за Збручем – релігійна політика, масові репресії, колективізація і Голодомор, – підштовхнули до взаємного зближення і підтримки східних та західних українців. Консолідаційні тенденції в середовищі національних партій увінчалися частковим успіхом – конференцією у Львові семи українських політичних організацій, які виступили за відновлення соборної самостійної Української держави. Організація Конгресу була уповільнена і припинена, але співпраця різних українських політичних сил в краї і за кордоном сприяла мобілізації всіх українців на захист корінних інтересів нації.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25904
ISSN: 2311–4932
Власник авторського права: Потіха Оксана Богданівна, 2018
Перелік літератури: 1. Кугутяк М. В. Історія української націонал-демократії (1918–1929). Т.1. – К. – Івано-Франківськ: Плай, 2002.– 536 с. 2. Кугутяк М. В. Українське національно-демократичне об’єднання: активізація діяльності, посилення громадсько-політичних впливів (1928-1930 рр.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ. – 1999. – №3. – С. 24-34. 3. Соляр І. Я. Українське національно-демократичне об’єднання: перший період діяльності (1925–1928). – Львів. – 1995. – 70 с. 4. Скочиляс І. Повітовий комітет УНДО у суспільно-політичному житті Борщівщини середини 20-х – кінця 30-х рр. ХХ ст. – Львів. – 1995. – 56 с. 5. Швагуляк М. М. Партійні поділи і загальнонаціональні інтереси. Проблеми політичної консолідації українського національного руху Галичини (1919–1939 рр.) / М.М. Швагуляк // Сучасність. – 1994. – №2. – С.62-72. 6. Швагуляк М. М. Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років ХХ ст. / М.М. Швагуляк // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. – Т. ССХХІІ. Праці історико-філософської секції. – Львів, 1991. – С.111-145. 7. Tomczyk R. Ukraińskie zjednoczenie narodowo-demokratyczne (1925–1939). – Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2006.– 336 s. 8. Папуга Я. Західна Україна і Голодомор 1932–1933 років: морально-політична і матеріальна допомога постраждалим / Ярослав Папуга. – Львів : Астролябія, 2008. – 248 с. 9. Всеукраїнський Національний Конгрес // Діло. – 1933. – 15 липня. – С.1. 10. Всеукраїнський Національний Конгрес. Що таке ініціативна комісія в Празі? // Діло. – 1933. – 18 серпня. – С.2. 11. Українська преса про Всеукраїнський Національний Конгрес // Діло. – 1934. – 5 січня. – С.3. 12. Левицький Д. За консолідацію українських національних сил // Діло. – 1935. – 2 січня. – С.1-2. 13. Центральний державний історичний архів, м. Львів (далі – ЦДІАУ, м. Львів). – Ф.359. – Оп.1. – Спр. 381. 14. Конференція українських політичних партій у справі Національного конгресу // Новий час. – 1934. – 31 грудня. – С.3. 15. Постанови Народного Комітету Українського національно-демократичного об’єднання // Новий час. – 1935. – 7 березня. – С.4. 16. Створення Українського соціалістичного блоку // Новий час. – 1935. – 20 січня. – С.3. 17. Васюта І. Політична історія Західної України (1918-1939). – Львів: Каменяр, 2006. – 335 с. 18. Рудницька М. Статті. Листи. Документи. – Львів, 1998. – 843 c. 19. Українці як чинник внутрішньої та закордонної політики. Промова Д. Левицького на пленумі сойму 5 лютого 1935 р. // Діло. – 1935. – 7 лютого. – С. 1-2. 20. ЦДІАУ, м. Львів. – Ф.344. – Оп.1. – Спр.409. 21. Biblioteka Narodowa, Warszawa. – Мф. 71751. 22. Українська непоправність: ставка на міжнародного коня // Діло. – 1935. – 14 лютого. – С.1-2. 23. Нарада Народного Комітету УНДО // Новий час. – 1935. – 5 березня. – С.4. 24. Постанови Народного Комітету Українського національно-демократичного об’єднання // Новий час. – 1935. – 7 березня. – С.4.
References: 1. KUHUTYAK, M. V. (2002) Istoriya ukrayins'koyi natsional-demokratiyi (1918–1929) – History of Ukrainian National Democracy (1918–1929). Vol.1. Kyiv, Ivano-Frankivs'k: Play. (In Ukrainian). 2. KUHUTYAK, M. V. (1999) Ukrayins'ke natsional'no-demokratychne ob'yednannya: aktyvizatsiya diyal'nosti, posylennya hromads'ko-politychnykh vplyviv (1928–1930 rr.) – Ukrainian national-democratic association: activization of activity, strengthening of public-political influences (1928–1930 years). Halychyna. Naukovyy i kul'turno-prosvitniy krayeznavchyy chasopys – Scientific and cultural linguistic journal. No. 3. pp. 24-34. Ivano-Frankivs'k. (In Ukrainian). 3. SOLYAR, I. Ya. (1995) Ukrayins'ke natsional'no-demokratychne ob'yednannya: pershyy period diyal'nosti (1925–1928) – Ukrainian National-Democratic Association: the first period of activity (1925–1928). L'viv. (In Ukrainian). 4. SKOCHYLYAS, I. (1995) Povitovyy komitet UNDO u suspil'no-politychnomu zhytti Borshchivshchyny seredyny 20-kh – kintsya 30-kh rr. ХХ st. – UNDА County Committee in the socio-political life of the Borshchiv region in the mid 20's – the late 30's of the ХХ century. L'viv. (In Ukrainian). 5. SHVAHULYAK, M. M. (1994) Partiyni podily i zahal'nonatsional'ni interesy. Problemy politychnoyi konsolidatsiyi ukrayins'koho natsional'noho rukhu Halychyny (1919–1939) – Party divisions and national interests. Problems of political consolidation of the Ukrainian national movement of Galicia (1919–1939). Suchasnist'– Contemporaneity. No. 2. pp. 62-72. Kyiv. (In Ukrainian). 6. SHVAHULYAK, M. M. (1991) Suspil'no-politychna sytuatsiya u Zakhidniy Ukrayini na pochatku 30-kh rokiv ХХ st. – Socio-political situation in Western Ukraine in the early 30's of the XX century. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Tarasa Shevchenka. Pratsi istoryko-filosofs'koyi sektsiyi – Notes of the Scientific Society of the name of Taras Shevchenko. Proceedings of the historical and philosophical section. Vol. CCХХІІ. pp. 111-145. L'viv. (In Ukrainian). 7. TOMCZYK, R. (2006) Ukraińskie zjednoczenie narodowo-demokratyczne (1925–1939) – Ukrainian National-Democratic Association. Szczecin: Ksjonzhnica Pomorska im. Stanislava Stashica. (in Polish). 8. PAPUHA, Ya. (2008) Zakhidna Ukrayina i Holodomor 1932–1933 rokiv: moral'no-politychna i material'na dopomoha postrazhdalym – Western Ukraine and the Holodomor of 1932–1933: moral, political and material assistance to the victims. L'viv: Astrolyabiya. (In Ukrainian). 9. Dilo – Thing (1933) Vseukrayins'kyy Natsional'nyy Konhres – All-Ukrainian National Congress.15 July. p. No. 1. L'viv. (In Ukrainian). 10. Dilo – Thing (1933) Vseukrayins'kyy Natsional'nyy Konhres. Shcho take initsiatyvna komisiya v Prazi? – All-Ukrainian National Congress. What is an initiative committee in Prague? 18 August. p. No. 2. L'viv. (In Ukrainian). 11. Dilo – Thing (1934) Ukrayins'ka presa pro Vseukrayins'kyy Natsional'nyy Konhres – Ukrainian press about All-Ukrainian National Congress. 5 January. p. No. 3. L'viv. (In Ukrainian). 12. LEVYTS'KYY D. (1935) Za konsolidatsiyu ukrayins'kykh natsional'nykh syl – For the consolidation of the Ukrainian national forces. Dilo – Thing. No. 2. pp. 1–2. L'viv. (In Ukrainian). 13. Protocols, reports and other documents on the activities of the commission for the preparation of the All-Ukrainian National Congress in Lviv Protocols, reports and other documents on the activities of the commission for the preparation of the All-Ukrainian National Congress in Lviv (1934–1937) Tsentral'nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiy, m. L'viv – Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv. – Fund 359, Deskription 1, Case 381. L'viv (In Ukrainian). 14. Novyy chas – New time (1934) Konferentsiya ukrayins'kykh politychnykh partiy u spravi Natsional'noho konhresu 31 December – Conference of Ukrainian Political Parties in the National Congress. p. No. 3. L'viv. (In Ukrainian). 15. Novyy chas – New time (1935) Postanovy Narodnoho Komitetu Ukrayins'koho natsional'no-demokratychnoho ob'yednannya – Resolution of the People's Committee of Ukrainian National Democratic Alliance. 7 March. p. No. 4. L'viv. (In Ukrainian). 16. Novyy chas – New time (1935) Stvorennya Ukrayins'koho sotsialistychnoho bloku – Creation of the Ukrainian Socialist Bloc. 20 January. p. No. 3. L'viv. (In Ukrainian). 17. VASYUTA, I. (2006) Politychna istoriya Zakhidnoyi Ukrayiny (1918–1939) – Political History of Western Ukraine (1918–1939). L'viv: Kamenyar. (In Ukrainian). 18. RUDNYTS'KA M. (1998) Statti. Lysty. Dokumenty – Articles. Letters. Documents. L'viv. (In Ukrainian). 19. Dilo – Thing (1935) Ukrayintsi yak chynnyk vnutrishn'oyi ta zakordonnoyi polityky. Promova D. Levyts'koho na plenumi soymu 5 lyutoho 1935 r. – Ukrainians as a factor in domestic and foreign policy. D. Levitsky's speech at the plenum of the Diet February 5. 7 February. рр. 1–2. L'viv. (In Ukrainian). 20. Texts of speeches, complaints by Ukrainian ambassadors in the Polish Sejm and the Senate (1927–1937). Tsentral'nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiy, m.L'viv – Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv. – Fund 344, Deskription 1, Case 409. L'viv (In Ukrainian). 21. Elections of self-government bodies. Business People's Committees UNDА (1925–1938). Microfilm. 71751. Biblioteka Natsional'na, Warszawa – National Library in Warsaw. Warszawa. (in Polish). 22. Dilo – Thing (1935). Ukrayins'ka nepopravnist': stavka na mizhnarodnoho konya – Ukrainian hopelessness bet on international horse. 14 February. pp.1–2. L'viv. (In Ukrainian). 23. Novyy chas – New time (1935) Narada Narodnoho Komitetu UNDO – Meeting of the People's Committee UNDA. 5 March. p. No. 4. L'viv. (In Ukrainian). 24. Novyy chas – New time (1935) Postanovy Narodnoho Komitetu Ukrayins'koho natsional'no-demokratychnoho ob'yednannya – Resolution of the People's Committee of Ukrainian National Democratic Alliance. 7 March. p. No. 4. L'viv. (In Ukrainian).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Potikha_article.pdf215,47 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора