Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25867

Назва: Соціально-культурна адаптаційна програма для іноземних громадян с врахуванням сучасних реалій формування навчального процесу на етапі довузівської мовної підготовки
Інші назви: Social and cultural adaptation program for foreign citizens with account of modern realities of forming the educational process at the stage of pre-university language training
Автори: Матвєєва, Наталія Михайлівна
Савєльєв, Андрій Олександрович
Matveeva, Natalia
Savіeliev, Andrei
Приналежність: Одеський національний політехнічний університет, Україна
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
Бібліографічний опис: Матвєєва Н. М. Соціально-культурна адаптаційна програма для іноземних громадян с врахуванням сучасних реалій формування навчального процесу на етапі довузівської мовної підготовки / Наталія Матвєєва, Андрій Савєльєв // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 113–115. — (Адаптація іноземних студентів).
Bibliographic description: Matveeva N., Savіeliev A. (2018) Sotsialno-kulturna adaptatsiina prohrama dlia inozemnykh hromadian s vrakhuvanniam suchasnykh realii formuvannia navchalnoho protsesu na etapi dovuzivskoi movnoi pidhotovky [Social and cultural adaptation program for foreign citizens with account of modern realities of forming the educational process at the stage of pre-university language training]. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 113-115 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 2-тра-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 2-4 травня 2018
2-4 May 2018
УДК: 378.147
378.18
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 113-115
Початкова сторінка: 113
Кінцева сторінка: 115
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25867
ISBN: 978-966-305-089-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Матвєєва, Н.М. Социально-культурная адаптационная программа в системе личностно-ориентированного обучения на этапе предвузовской подготовки / Н.М. Матвеева, И.Г. Миракьян // Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навч. закладах. Матеріали конференції. - Тернопіль, 2012. - С. 193- 196.
2. Матвєєва, Н.М. Формування іншомовної інформаційної компетенції іноземних учнів на заняттях дисципліни "Країнознавство" /Н.М. Матвєєва, А.А. Савельєв/ Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали Х міжнар. наук.-практ. конференції (1-2 жовтня 2015). - Харків: ХНАДУ, 2015. -С. 445-449.
References: 1. Matvieieva, N.M. Sotsyalno-kulturnaia adaptatsyonnaia prohramma v systeme lychnostno-oryentyrovannoho obuchenyia na etape predvuzovskoi podhotovky, N.M. Matveeva, Y.H. Myrakian, Aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh hromadian u tekhnichnykh vyshchykh navch. zakladakh. Materialy konferentsii, Ternopil, 2012, P. 193- 196.
2. Matvieieva, N.M. Formuvannia inshomovnoi informatsiinoi kompetentsii inozemnykh uchniv na zaniattiakh dystsypliny "Krainoznavstvo" /N.M. Matvieieva, A.A. Saveliev/ Problemy i perspektyvy movnoi pidhotovky inozemnykh studentiv: materialy Kh mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii (1-2 zhovtnia 2015), Kharkiv: KhNADU, 2015. -P. 445-449.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.