Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25852

Назва: Актуальні проблеми викладання гуманітарних дисциплін іноземним студентам
Інші назви: Actual problems of teaching humanitarian disciplines to foreign students
Автори: Кульчицький, Віталій
Сопіга, Михайло
Машталір, Андрій
Kulchytskyj, Vitalyj
Sopiha, Mykhailo
Mashtalir, Andriy
Приналежність: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України», Україна
State Institution of Higher Educatiopn «Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine», Ukraine affiliation_ru=
Бібліографічний опис: Кульчицький В. Актуальні проблеми викладання гуманітарних дисциплін іноземним студентам / Віталій Кульчицький, Михайло Сопіга, Андрій Машталір // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 82–85. — (Організація навчального процесу для студентів- іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).
Bibliographic description: Kulchytskyj V., Sopiha M., Mashtalir A. (2018) Aktualni problemy vykladannia humanitarnykh dystsyplin inozemnym studentam [Actual problems of teaching humanitarian disciplines to foreign students]. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 82-85 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 2-тра-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 2-4 травня 2018
2-4 May 2018
УДК: 378.016-054.6(477)
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 82-85
Початкова сторінка: 82
Кінцева сторінка: 85
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25852
ISBN: 978-966-305-089-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Бакало О. М. Педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих технічних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» / Ольга Михайлівна Бакало. – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – 22 с.
2. Коцур В. Наукова, освітня, просвітницька місія університету / В. Коцур // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 3-9.
3. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За заг. ред. О. А. Дубасенюк та А. В. Іванченка. – К.: ІСДО, 1990 – 431 с.
4. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (спроба прогностичного аналізу) / В. П Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11-17.
5. Падалка О. С. Педагогічні технології / О. С. Падалка, А. М. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.
6. Литвин В. Українська культура й освіта в контексті суспільних трансформацій / В. Литвин // Урядовий кур’єр. – 2002. – 24 вересня. – С. 3
References: 1. Bakalo O. M. Pedahohichni umovy adaptatsii inozemnykh studentiv do navchannia u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 "teoriia i metodyka profesiinoi osvity", Olha Mykhailivna Bakalo, K., Natsionalnyi aviatsiinyi universytet, 2017, 22 p.
2. Kotsur V. Naukova, osvitnia, prosvitnytska misiia universytetu, V. Kotsur, Ridna shkola, 2012, No 11, P. 3-9.
3. Praktykum z pedahohiky: Navchalnyi posibnyk, by gen. ed. O. A. Dubaseniuk ta A. V. Ivanchenka, K., ISDO, 1990 – 431 p.
4. Andrushchenko V. P. Osnovni tendentsii rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy na rubezhi stolit (sproba prohnostychnoho analizu), V. P Andrushchenko, Vyshcha osvita Ukrainy, 2001, No 1, P. 11-17.
5. Padalka O. S. Pedahohichni tekhnolohii, O. S. Padalka, A. M. Nisimchuk, I. O. Smoliuk, O. T. Shpak, K., Prosvita, 2000, 368 p.
6. Lytvyn V. Ukrainska kultura y osvita v konteksti suspilnykh transformatsii, V. Lytvyn, Governmental courier, 2002, 24 veresnia, P. 3
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.