Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25841

Назва: Формування інформаційно-освітнього середовища в системі мовної та предметної підготовки іноземних громадян на початковому етапі навчання
Інші назви: Formation of the informational and educational environment in the system of language and subject training of foreign citizens in the initial stage of teaching
Автори: Булгар, Віктор
Колесніченко, Євген
Кльопова, Інна
Bulgar, Viktor
Kolesnichenko, Yevgen
Klepova, Inna
Приналежність: Одеський національний політехнічний університет, Україна
Odessa National Polytechnic University, Ukraine
Бібліографічний опис: Булгар В. Формування інформаційно-освітнього середовища в системі мовної та предметної підготовки іноземних громадян на початковому етапі навчання / Віктор Булгар, Євген Колесніченко, Інна Кльопова // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 61–64. — (Організація навчального процесу для студентів- іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).
Bibliographic description: Bulgar V., Kolesnichenko Y., Klepova I. (2018) Formuvannia informatsiino-osvitnoho seredovyshcha v systemi movnoi ta predmetnoi pidhotovky inozemnykh hromadian na pochatkovomu etapi navchannia [Formation of the informational and educational environment in the system of language and subject training of foreign citizens in the initial stage of teaching]. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 61-64 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 2-тра-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 2-4 травня 2018
2-4 May 2018
УДК: 378.147.001.76
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 61-64
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 64
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25841
ISBN: 978-966-305-089-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Зінченко Т.О., Зеркалова О.А., Колесніченко Є.З. Про шляхи реалізації цілей навчання природничим дисциплінам іноземних студентів підготовчого факультету // Загальноосвітні дисципліни та мова спеціальності в професійній підготовці національних кадрів на початковому етапі навчання в вузі: Матеріали міжнародної конференції. – Москва: РУДН, 2000. – С. 98-99.
2. Колесніченко Є.З., Кльопова І.В., Панкратов К.М. Реалізація принципів міжпредметної координації при формуванні предметно-мовної компетенції іноземних студентів в процесі вивчення природничих дисциплін на підготовчому етапі // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя. Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2013., Т.1. – С.65-67.
3. Колесніченко Є.З., Кльопова І.В. Реализація принципів компетентністного підходу и елементів ІОС при навчанні іноземних студентів на нерідній мові//«Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі». Збірник міжнародної наукової конференції. - Одеса, ПедУН: 2017. С. 110-112.
4. Булгар В.В., Колесніченко Є.З., Кльопова І.В. Методичні основи формування змісту та структури підручників з природознавчих дисциплін для подготовчого етапу навчання іноземних студентів // Міжнародна науково- методична конференція „Навчання іноземних студентів в вищій школі: традиції і перспективи”, м. Харьків, НТУ „ХПІ” 23-24 травня 2013.- С.148-151.
References: 1. Zinchenko T.O., Zerkalova O.A., Kolesnichenko Ye.Z. Pro shliakhy realizatsii tsilei navchannia pryrodnychym dystsyplinam inozemnykh studentiv pidhotovchoho fakultetu, Zahalnoosvitni dystsypliny ta mova spetsialnosti v profesiinii pidhotovtsi natsionalnykh kadriv na pochatkovomu etapi navchannia v vuzi: Materialy mizhnarodnoi konferentsii, Moskva: RUDN, 2000, P. 98-99.
2. Kolesnichenko Ye.Z., Klopova I.V., Pankratov K.M. Realizatsiia pryntsypiv mizhpredmetnoi koordynatsii pry formuvanni predmetno-movnoi kompetentsii inozemnykh studentiv v protsesi vyvchennia pryrodnychykh dystsyplin na pidhotovchomu etapi, Innovatsiinyi potentsial svitovoi nauky – KhKhI storichchia. Zbirnyk statei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Zaporizhzhia, 2013., V.1, P.65-67.
3. Kolesnichenko Ye.Z., Klopova I.V. Realyzatsiia pryntsypiv kompetentnistnoho pidkhodu y elementiv IOS pry navchanni inozemnykh studentiv na neridnii movi//"Aktualni problemy filolohii i profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv u polikulturnomu prostori". Zbirnyk mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, Odesa, PedUN: 2017. P. 110-112.
4. Bulhar V.V., Kolesnichenko Ye.Z., Klopova I.V. Metodychni osnovy formuvannia zmistu ta struktury pidruchnykiv z pryrodoznavchykh dystsyplin dlia podhotovchoho etapu navchannia inozemnykh studentiv, Mizhnarodna naukovo- metodychna konferentsiia "Navchannia inozemnykh studentiv v vyshchii shkoli: tradytsii i perspektyvy", m. Kharkiv, NTU "KhPI" 23-24 travnia 2013, P.148-151.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.