Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25822
Назва: Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Управління інвестуванням в регіоні” для студентів спеціальностей 074 та 281 „Публічне управління та адміністрування”
Приналежність: ТНТУ імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Машлій Г.Б. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Управління інвестуванням в регіоні” для студентів спеціальностей 074 та 281 „Публічне управління та адміністрування” /Г.Б. Машлій. – ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 27 с.
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопіль
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Кількість сторінок: 27
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25822
Власник авторського права: @,2017
Перелік літератури: 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» із змінами та доповненнями від 18 вересня 1991 року № 1560-XII. Редакція від 23.07.2017 / Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» від 31.05.2016 № 1390-19. /Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1390-19. 3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року, №93/96-вр, поточна редакція від 25.06.2016. / Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80. 4. Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом єдиного вікна" від 21 жовтня 2010 року №2623-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 11, с. 70) / Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-17. 5. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальний громад» від 05.02.2015 №157-VIII. / Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 6. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів: Закон від 8 вересня 2005 року №2850» //Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 51. - C. 2662-2668. 7. Кононський С.І. Формування та реалізація регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах/ С.І. Кононський. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_1_018.pdf. 8. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: Навч. посіб. / О О Удалих. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/pbooks/book-28/ua/. 9. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб./ І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 400 с. 10. Сазонець І. Л. Інвестування. Підручник / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с. 11. Гриньова В.М. Інвестування: Підручник / В.М. Гриньова. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/207-nvestuvannya-grinova-vm.html. 12. Шевердіна О. Інвестиційна політика України як об’єкт державної економічної політики / Олена Шевердіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ifs.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/2/08.pdf Пісьмаченко Л.М. Стан та проблеми розвитку регіональної інвестиційної політики/ Л.М. Пісьмаченко //Державне управління: удосконалення та розвиток. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=96. 13. Олександренко І.В. Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів / І. В. Олександренко // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 80-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2009_3_12. 14. Шевченко О. В. Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання / О. В. Шевченко // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 1 (10). - С. 175-181. 15. Бабіч С.М. Напрями вдосконалення регіональної інвестиційної політики/ С.М. Бабіч. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15800119/investuvannya/investitsiyna_privablivist_regioniv. 16. Бугай С.М. Проблеми становлення регіональної політики України та основні тенденції подальшого розвитку / С.М. Бугай, В.Т. Пухлій, А.Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць / [наук. ред. І.Г. Манцуров]. – К., 2009. – Вип. 11(102). – С. 163-169. 17. Уманець Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону за допомогою інтегральних індексів/ Т.В. Уманець // Економіка і прогнозування. - 2006. – с. 133-145. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19832/09-Umanec.pdf?sequence=1. 18. Крейдич І.М. Систематизація джерел забезпечення формування інвестиційної політики / І.М. Крейдич // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 18. – С. 10-13. 19. Кондрашова М.В. Теоретичні основи формування державної інвестиційної політики на рівні регіону / М.В. Кондрашова // Держава та регіони (Серія: Державне управління) – 2008. – №2. – С. 118-121. 20. Пшенична В. П. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / В.П. Пшенична. – Донецьк: Дон. держ. ун-тет управління, 2011. – 205 с. 21. Івашко О. Державна та регіональна політика в сфері іноземного інвестування / Олена Івашко // Економічний аналіз. – 2008. – Вип. 2(18). – с. 100-104. 22. Данилишин Б.М. Інвестиційна політика в Україні: Монографія / Б.М. Данили шин, М.Х. Корецький, О.І. Дацій – Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2006. – 292 с. 23. Інвестиційна привабливість регіонів. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15800119/investuvannya/investitsiyna_privablivist_regionivю 24. Бутенко А. І. Інвестиційна привабливість підприємницького середовища як джерело ринкової трансформації економіки / А. І. Бутенко, О. С. Павлова // Прометей : зб. наук. праць. - 2010. - № 3 (33). - С. 63-68. 25. Романова Т. В. Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу регіону/ Т. В. Романова // Інвестиції: практика та досвід . – 2010. - № 18. – С. 7-10. 26. Романова Т.В. Формування інвестиційного потенціалу як пріоритет регіональної економічної політики / Т.В Романова // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: зб. наук. праць: в 2 т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; відп. ред. В.К. Мамутов. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — С. 33—37. 27. Слепян Е.В. Регіональні інвестиційні проекти: класифікація та джерела фінансування / Е.В. Слепян. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/econom_2009_1/202-206.pdf. 28. Програмно-цільовий розвиток регіональної економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud.com.ua/51877/ekonomika /programno_tsilove_rozvitok_ regionalnoyi_ekonomiki. 29. Колянко О.В. Критерії та показники інвестиційних процесів в регіоні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2006/02/kolyanko.htmlю. 30. Ткач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / С. М. Ткач. — Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. — 234 с. 31. Ткач С. М. Методика комплексного оцінювання ризиків інвестиційної безпеки регіону / С. М. Ткач // Інвестиції: практика та досвід. — К., 2012. — № 17. — С. 15−19.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Методичка для практичних занять.pdf498,55 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора