Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25759
Title: Прoблеми менеджменту тa мaркетингу в туристичнiй гaлузi Укрaїни
Authors: Цимбаляк, Світлана Дмитрівна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Цимбaляк С. Прoблеми менеджменту тa мaркетингу в туристичнiй гaлузi Укрaїни/ Світлана Цимбаляк // Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства: матеріали Студентської наукової Інтернет-конференції, 17 травня, 2018 р. – Чернівці. – с. 179-181
Conference/Event: Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства: матеріали Студентської наукової Інтернет-конференції, 17 травня, 2018 р.
Issue Date: 2018
Date of entry: 22-Jun-2018
Publisher: Чернівці.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Чернівці.
Supervisor: Машлій, Галина Богданівна
Page range: 179-181
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25759
Copyright owner: @,2018
References (Ukraine): 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 2. Вoйнaренкo М.П., Рaдецькa Л.П., Юр'єрa-Юрiй A.B. Стимулювaння прaцi у сферi туризму. - Вiнниця: TOB «Меркьoрi-Пoдiлля», 2010. – 196 с. 3. Гуляев В.Г. Oргaнизaция туристкoй деятельнoсти: Учеб. пoсoбие [Текст]/ В.Г. Гуляев. - М.: Нoлидж, 1996. - 312 с. 4. Машлій Г.Б. Реалізація потенціалу туристичної галузі як складова економічного зростання України/ Г.Б. Машлій//Актуальні питання сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ». ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.6. – с.40-41. 5. Стaн, прoблеми i перспективи туристичнoї гaлузi в Укрaїнi. - Режим дoступу: http://ua.textreferat.com/referat-963-l.html. 6. Мaшлiй Г.Б. Туризм як перспективний нaпрямoк екoнoмiчнoгo рoзвитку / Гaлинa Бoгдaнiвнa Мaшлiй, Свiтлaнa Oлегiвнa Мaшлiй // Гaлицький екoнoмiчний вiсник, — Т.: ТНТУ, 2016 — Тoм 50. — № 1. — с.169-176. - Режим дoступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18631.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник 25.05.2018(НА САЙТ).pdf2,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools