Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25702
Назва: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»
Інші назви: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»
Автори: Гевко, Іван Богданович
Приналежність: ТНТУ
Бібліографічний опис: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів усіх форм навчання для спеціальності 073 «Менеджмент» / І.Б. Гевко. – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 77 с.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Теми: операційний менеджмент
Кількість сторінок: 77
Короткий огляд (реферат): Ринкові перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають від керівників підприємств різних галузей і форм власності глибокої теоретичної підготовки та вміння ефективного управління організаціями. Тому на сьогодні актуальною стає проблема підготовки висококваліфікованих спеціалістів з управління виробництвом. Дисципліна “Операційний менеджмент”, а інакше кажучи управління виробництвом, якраз і забезпечує у визначальній мірі якісну підготовку таких спеціалістів. Наука про управління виробництвом є фундатором сучасної економічної науки. Вона покликана забезпечувати ефективне з’єднання всіх видів ресурсів підприємства для їх найкращого використання залежно від ринкових потреб. Курс «Операційний менеджмент» є провідною дисципліною підготовки спеціалістів з управління операційною (виробничою) діяльністю підприємств. Метою даного посібника є розширення і поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними навиків для вирішення практичних завдань з управління операційною системою підприємств як виробничої, так і невиробничої сфер. Сучасний спеціаліст повинен уміло застосувати на практиці функції, пов’язані з операційними процесами, плануванням виробництва, вміло використовувати методи управління, знати його технологію, володіти принципами підбору і розподілу кадрів на виробництві, оперативно вирішувати питання вдосконалення управління підприємством, організаційних структур управління, здійснювати функції, пов’язані з управлінням якістю продукції та матеріально-технічними запасами. Методичні вказівки містять чотирнядцять тем: «Формування та розвиток доктрин операційного менеджменту», «Операційна стратегія», «Розробка продукту», «Стратегія процесів», «Управління трудовими ресурсами», «Управління запасами», «Управління якістю продукції та послуг», «Інструменти прийняття рішень в операційному менеджменті», «Прогнозування в операційному менеджменті», «Теорія черг», «Агрегатне планування», «Планування потреби в матеріалах і ресурсах», «Оперативно-календарне планування виробництва», «Управління проектами», тестові завдання та перелік літературних джерел. Теми складаються з теоретичного матеріалу, ситуаційних вправ і контрольних запитань для перевірки готовності студентів до практичних занять.
Зміст: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25702
Перелік літератури: ЛІТЕРАТУРА Базова 1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За ред. В.О. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с. 2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 228 с. 3. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент.- СПб: Питер, 2001.- 320 с. 4. Капінос Г.І. Операційний менеджмент [текст] : навч. посіб. – Г. І. Капінос, І. В. Бабій - К.: «Центр учбової літератури», 2013 р. – 352 с. 5. Кіріліна М. А. Операційний менеджмент : методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030601 «Операційний менеджмент» / М. А. Кіріліна. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015.– 38 с. 6. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник. – СПб: “Специальная Литература”, 1998. – 366 с. 7. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Практикум. – СПб: “Специальная Литература”, 1998. – 216 с. 8. Лопатенко Л. О. Операційний менеджмент: [Конспект лекцій для студ. напряму підготов. “Менеджмент”]. — К. : МАУП, 2007. — 128 с. 9. Операційний менеджмент. Навчальний посібник / Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач І.А. - К.: Кондор-Видавництво, 2014. - 232 с. 10. Основи операційного менеджменту // За заг. ред. Сумець О.М. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 677 с. 11. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2002. – 147 с. 12. Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент: електронний навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2016 р. – 243 с. 13. Фатхурдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, 2004. – 499 с. 14. Чейз Ричард, Акьюлано Николас. Производственный (операционный) менеджмент.Бостон, 1992 г., 1062 с. Допоміжна 1. Гевко І.Б., Оксентюк А.О., Галущак М.П. Організація виробництва: теорія і практика: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 178 с. 2. Гевко Р.М., Гарькавий А.Д., Гладич Б.Б., Павх І.І., Павельчак О.Б. Оцінка ринкової вартості та конкурентоспроможності машин і технологій. – Тернопіль: 3. Карпик Я.М. Менеджмент промислового підприємства: навчальний посібник для економічних та інженерно-економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 311 с. 4. Менеджмент систем качества: Учеб. пособие / М. Г. Круглов, С. К. Сергеев, В. А. Токташов и др. — М.: Изд-во стандартов, 2003. - 522с. 5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ.- М.: Дело, 1992. – 481 с. 6. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов.- М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 384с. 7. Основы управления персоналом / Под, ред. Б.М. Генкина. - М.: Высшая школа, 2006. – 519 с. 8. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін. / За заг. ред. В. Є. Москаленка. — К.: КНЕУ, 2002. — 252 с. 9. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб: Питер, 2001. – 384 с. 10. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для ВНЗ. — Тернопіль: Карт — бланш, 1997. — 494с. 11. Adam E.H., Ebert J.R. Production and Operations Management: Concepts, Models and Behavior. 5th ed. – New Jork, Prentice Hall Englewood Cliffs, 1990. 12. Heizer J.H., Render B. Production and Operations Management: Strategies and Tactics. 3th ed. – Boston, Allyn and Bacon, 1993.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали кафедри менеджменту у виробничій сфері

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мет. ОМ п. (2017).pdf1,07 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора