Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25321
Назва: Методичний посібник з підготовки до екзамену з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту), спеціальності 275 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт)
Автори: Попович, Павло Васильович
Шевчук, Оксана Степанівна
Приналежність: ТНТУ ім І Пулюя, кафедра транспортних технологій та механіки
Бібліографічний опис: Методичний посібник з підготовки до екзамену з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту), спеціальності 275 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт)/П.В. Попович, О.С. Шевчук. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 66 с.
Дата публікації: тра-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя
Теми: транспорт, транспортні технології, безпека руху
Діапазон сторінок: 24
Короткий огляд (реферат): Методичний посібник з підготовки до екзамену з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту), спеціальності 275 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт)/П.В. Попович, О.С. Шевчук. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 66 с.
Опис: Методичний посібник з підготовки до екзамену з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту), спеціальності 275 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт)/П.В. Попович, О.С. Шевчук. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 66 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25321
Перелік літератури: 1. Бажин Игорь Иванович. Логистика: Компакт-учебник. – Х.: Консум, 2003. – 239с.: рис. – Библиогр.: с. 239. 2. Горяїнов О.М. Логістика: Конспект лекцій (для студентів напряму підготовки “Транспортні технології”). – Харків: ХНАМГ, 2009. – 107 с. 3. Горяїнов О.М. Вантажні перевезення: Конспект лекцій (для студентів напряму підготовки – “Транспортні технології”) / Харків: ХНАМГ, 2009. – 109с. 4. Горяїнов О.М. Методичні вказівки до розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни “Логістика”. Харків:ХНАМГ, 2006. – 18с. 5. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 100400 (070101) – «Транспортні технології») / Укл.: О.М.Горяїнов. – Харків:ХНАМГ, 2009. – 36с. 6. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998 – 228с. 7. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технология, управление и логистика: учебно-практическое пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. – 176 с. 8. Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики: Навчальний посбіник. – Харків: Вид-во «Кортес-2001», 2008. – 323 с. 9. Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк., 1986. – 447 с. 10. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб. пособие / Под ред. д-ра техн. наук, проф. Л.Б. Миротина. – М.: Юристь, 2002. – 414 с. 11. Логистика: Уч. пособие / Под ред. проф. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 220 с. 12. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495 с. 13. Основы логистики: Учебное пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – М.: ИНФРАМ, 1999. – 200 с.  14. Попович П.В. Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем / Попович П. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 223 - 225. 15. Попович П.В. Проблематика імітаційного моделювання в оцінці економічної ефективності у логістиці / П. Попович // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 226-229. 16. Попович П.В. Економічні аспекти використання послуг 3PL операторів вітчизняними підприємствами / П.В. Попович. // Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – № 2. - С. 125-129. 17. Попович П.В. Алгоритм оцінки базових експлуатаційних властивостей колісних сільськогосподарських транспортних засобів / Попович П., Шевчук О., Ляшук О.Л., Матвіїшин А.Й. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 181. – С. 198 - 203. 18. Попович П.В. Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг / Попович П., Шевчук О., Мурований І. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 184. – С. 124 - 130. 19. Попович П. В. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень в сучасних умовах / П.В. Попович, О.С. Шевчук, А.Й. Матвіїшин, В.Н. Лотоцька // Науковий журнал. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Житомир, 2016. – №2(77). – С. 224-228. 20. Popovych P. Analysis of the interaction of participants freight forwarding system / P. Popovych, S. Shyriaieva , N. Selivanova // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No, 1, pp. 17-21. (Польща). 21. Dzyura V. Ways of improvement of the city road network functioning / V. Dzyura // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – p. 11-15. 22. Vovk Y. Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies / Y. Vovk // // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – p. 6-10. 23. Karpenko O., Kovalchuk S., Shevchuk O. Prospects on Ukrainian logistics market orientation for international customers. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 27-33, dec. 2016. http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/12 24. Шевчук О.С. Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами/ Шевчук О. С. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 205 - 209. 25. Цьонь О.П. Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні / Цьонь О.П. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169.– с.209-211. 26. Цьонь О.П. Шляхи визначення оптимальних відстаней між пунктами транспортної мережі / Цьонь О.П. // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. Випуск №55. – Луцьк.: ЛНТУ, 2016. – с. 418-421. 27. Бабій М.В. Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій [Текст] / М.В. Бабій, А.Й. Матвіїшин, А.В. Бабій // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169.– С.232-236. 28. Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Технічні засоби і організація дорожнього руху” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами транспорту) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-59с. 29. Попович П.В. Фахово-ознайомча практика методичні вказівки та робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології» (за видами транспорту)// Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-17с. 30. Конспект лекцій з дисципліни „ Основи економіки транспорту ” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Гаврон Н.Б. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.- 147с. 31. Попович П.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „ Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-114 с. 32. Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „ Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-36с. 33. Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „ Логістика” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-54 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри транспортних технологій та механіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Посібник екзамен з фаху 275 бакалавр.doc174 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора