Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25298

Назва: Багаторівнева концепція економічної безпеки промислового підприємства
Інші назви: Bahatorivneva kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky promyslovoho pidpryiemstva
Bagatorium concept of economic safety of industrial enterprise
Автори: Майорова, Ірина
Приналежність: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500, Україна e-mail: byzp@ukr.net д.е.н., професор, професор кафедри технології міжнародних перевезень і логістики
Бібліографічний опис: Майорова І. Багаторівнева концепція економічної безпеки промислового підприємства [Електронний ресурс] / Ірина Майорова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 78-87. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mimbpp.pdf
Bibliographic description: Maiorova, I. (2018). Bahatorivneva kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky promyslovoho pidpryiemstva [Bagatorium concept of economic safety of industrial enterprise]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 78-87. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mimbpp.pdf
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 1(18)
Дата публікації: 31-тра-2018
Дата подання: гру-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 621:656.001.25
JEL: L 23
Теми: часовий простір
концепція економічної безпеки
безпека
кризові явища
зовнішні чинники
внутрішні чинники
дохід від виробничої діяльності
управлінські дії
temporal space
economic security conception
external factors
crisis phenomena
internal factors
profit from productive activity
administrative actions
danger
управленческие действия
временное пространство
кризисные явления
опасность
внешние факторы
внутренние факторы
доход от производственной деятельности
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 78-87
Початкова сторінка: 78
Кінцева сторінка: 87
Короткий огляд (реферат): В статті запропонована модель визначення рівня економічної безпеки промислового підприємства, яка залежить від рівня доходу та від виробничої діяльності. Багаторівнева концепція економічної безпеки ґрунтується на чотирьох рівнях: аналітичному; рівня оцінки; рівня прийняття управлінських рішень і рівня конкретних дій, яка дозволяє оцінити джерело збурення і прийняти заходи для усунення, або зменшення їх впливу на підприємство шляхом моніторингу оточуючого зовнішнього середовища і безпосереднього впливу на внутрішнє середовище.
A model of determining the economic security level of an industrial enterprise which is based on production activity profitability has been suggested in the article. The multilevel conception of economic security is based on four levels: analytical; level of assessment; the level of acceptance of administrative decisions and the level of certain actions, which allows to assess the source of danger and to take measures to avoid or reduce their impact on the company by monitoring the external environment and direct impact on the internal environment.
В статье предложена модель определения уровня экономической безопасности промышленного предприятия, которая определяется уровнем дохода от производственной деятельности. Многоуровневая концепция экономической безопасности базируется на четырех уровнях: аналитическом; уровне оценок; уровнепринятия управленческих решений и уровне конкретных действий, которая позволяет, оценить источник опасности и принять меры для избегания или уменьшения их влияния на предприятие путем мониторинга окружающей внешней среды и непосредственного влияния на внутреннюю среду.
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25298
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mimbpp.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89180/1-Andrushkiv.pdf?sequence=1.
Перелік літератури: Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т 1/Редкол.: С. В. Мочерний (від.ред) та ін. ––– К.:Видавничий центр «Академія», 2000 –– 864с.
Андрющенко І. Є. Формування життєздатності промислових підприємств: монографія / І. Є. Андрющенко. – Маріуполь: ПДТУ, 2017. – 251 с.
Логутова Т. Г., Дресвянніков Д. О. Антикризовий механізм взаємодії промислових підприємств з фінансово-кредитною системою України: Монографія / Т. Г. Логутова., Д. О. Дресвянніков. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 235 с.
Белопольский Н. Г. Производство, обмен, распределение и потребление в современных условиях кризиса / Н. Г. Белопольский, В. С. Волошин // Вісник економічної науки України.- 2009. – № 1(15) – С. 15-20.
Закон України «Про основи національної безпеки України» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.351. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
Андрушків Б. Інноваційні механізми посилення відповідальності за результати фінансово-економічної діяльності підприємства / Б. Андрушків, Н. Кирич, І. Стойко, О. Погайдак, Л. Мельник / Вісник економічної науки України. № 2. – 2013, електронний ресурс. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89180/1-Andrushkiv.pdf?sequence=1.
References: Mochernyj, S. V. (2000) Ekonomichna encyklopediya [Economic Encyclopedia]. Kyiv, Vydavnychyj centr «Akademiya».
Andryushhenko, I. Ye. (2017) Formuvannya zhyttyezdatnosti promyslovyx pidpryyemstv: monografiya [Formation of viability of industrial enterprises]. Mariupol, PDTU.
Logutova, T. G. & Dresvyannikov, D. O. (2014) Antykryzovyj mexanizm vzayemodiyi promyslovyx pidpryyemstv z finansovo-kredytnoyu systemoyu Ukrayiny [Anticrisis mechanism of interaction of industrial enterprises with the financial and credit system of Ukraine]. Mariupol, DVNZ «PDTU».
Belopolskyj, N. G. & Voloshyn, V. S. (2009) Proyzvodstvo, obmen, raspredelenye potrebleny`e v sovremennyh usloviyax krizisa [Production, exchange, distribution and consumption in the current crisis conditions]. Visny`k ekonomichnoyi nauky` Ukrayiny. # 1(15), pp. 15-20.
Zakon Ukrayiny` «Pro osnovy nacionalnoyi bezpeky Ukrayiny» Vidomosti Verxovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2003, # 39, st.351. Elektronnyj resurs. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
Andryushkiv, B., Kyrych, N., Stojko, I., Pogajdak, O. & Melnyk, L. (2013) «Innovacijni mexanizmy posylennya vidpovidalnosti za rezultaty finansovo-ekonomichnoyi diyalnosti pidpryiemstva [Innovative mechanisms of increasing responsibility for the results of financial and economic activity of the enterprise]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, Vol. 2. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89180/1-Andrushkiv.pdf?sequence=1.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
18mimbpp.pdf1,27 MBБагаторівнева концепція економічної безпеки промислового підприємстваПереглянути/відкрити
18mimbpp.djvu464,7 kBDjVuПереглянути/відкрити
18mimbpp__COVER.png509,76 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.