Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25123

Title: Дослідження процесів спрацювання низькодинамічних кулькових запобіжних муфт із замкнутими коловими профілями елементів
Other Titles: Investigation of processes of working of lower-dynamic ball safety clutchs with closed circular profiles of element parts
Authors: Гевко, Роман Богданович
Клендій, Олександра Миколаївна
Погріщук, Борис Васильович
Клендій, Володимир Миколайович
Добіжа, Наталія Володимирівна
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б., Клендій О.М., Погріщук Б.В., Клендій В.М., Добіжа Н.В. Дослідження процесів спрацювання низькодинамічних кулькових запобіжних муфт із замкнутими коловими профілями елементів // Вісник Херсонського національного технічного університету, № 1 (64), 2018, с. 23-33.
Journal/Collection: Вісник Херсонського національного технічного університету
Issue: 1 (64)
Issue Date: 2018
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Херсон
UDC: 631.358.42
Keywords: спрацювання
запобіжна муфта
кульки
замкнуті профілі
елементи зачеплення
крутний момент
експериментальний стенд
Page range: 23-33
Abstract: У даній роботі наведено конструктивні схеми розроблених низькодинамічних кулькових запобіжних муфт із замкнутими еліпсоподібними та ексцентричними коловими профілями елементів зачеплення. Виведено теоретичні залежності зміни величини крутного моменту при спрацюванні муфти від кута відносного провертання півмуфт та конструктивних і технологічних параметрів елементів зачеплення. Результати теоретичних досліджень представлено у вигляді графічних залежностей та проведено аналіз інтенсивності впливу різних параметрів на характер і величину зміни крутного моменту. За результатами експериментальних досліджень виготовлених кулькових запобіжних муфт, які проведені на дослідному стенді, здійснено порівняння адекватності теоретичних розрахунків до реальних значень крутних моментів при спрацюванні розроблених низькодинамічних кулькових запобіжних муфт.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25123
ISBN: 2078-4481
Copyright owner: © Херсонський національний технічний університет
References (Ukraine): 1. Hevko R.B. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation / R.B. Hevko, O.M. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering, vol. 42, no.1, 2014.- pg. 55-60.
2. Hevko R.B. Development of design and investigation of operation processes of loading pipes of screw conveyors / R.B. Hevko, R.I. Rozum, O.M. Klendii // INMATEH: Agricultural engineering, vol.50, no.3, 2016.- pg.89-94.
3. Гевко Р.Б. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей.- Випуск 24.- Луцьк: Ред.- вид. Відділ Луцького НТУ, 2013.- С. 67-74.
4. Кіндрацький Б.І. Динаміка приводу з кульковою запобіжною муфтою, оснащеною блокувальним пристроєм / Б.І. Кіндрацький, О.О. Шпак // Вісник НТУ «ХПІ». Темат. вип. «Машинознавство і САПР».- 2008.- № 14. - С.53–65.
5. Вітровий А.О. Силовий аналіз робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / А.О. Вітровий, Р.Б. Гевко // Зб. наук. статей Луцького державного технічного у-ту "Сільськогосподарські машини".- Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ.- 1998.- Вип.4.С. 8-14.
6. Гевко Р.Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Р.Б. Гевко, Ю.Б. Гладьо, М.І. Шинкарик, О.М. Клендій // Вісник інженерної академії України.- К., 2014.- № 2.- С.163168.
7. Матвійчук А.В. Розробка і дослідження дворядних кулькової і кульково-клинової запобіжних муфт коренеклубнезбиральних машин: автореф. дис…канд. техн. наук.- Тернопіль, 1996. 20с.
8. Гевко Р.Б. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. К.: ВЦ НУБіП України, 2014.- Вип. 194, ч.1.- С.164-174.
9. Гевко Р.Б. Визначення контактних напружень в елементах зачеплення запобіжної муфти / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу-2016". 14-18 вересня. Херсонський національний технічний університет. С. 134-137.
10. Малащенко В.О. Оптимізація габаритів запобіжних фрикційних муфт шляхом уточнення коефіцієнту тертя / В.О. Малащенко, П.С. Коруняк, В.В. Малащенко, А.О. Борис // Подъемно – транспортная техника, №3 (39), 2013.- С.22-29.
11. С.Г. Нагорняк. Предохранительные механизмы металлообрабатывающего оборудования / С.Г. Нагорняк, И.В. Луцив: Киев, вид. «Техніка», 1992.- 71 с.
12. Поліщук В.А. Підвищення надійності захисту робочих органів коренезбиральних машин / В.А. Поліщук, Р.Б. Гевко // Вісник Національного аграрного університету. Том 2 “Перспективні технології вирощування та збирання цукрових буряків”. – 1997. – С. 79-82.
13. Поляков В.С. Справочник по муфтам / В.С. Поляков, И.Д. Барабш, О.А. Ряховский: Л.: Машиностроение, 1979. – 344 с.
14. Гевко Р.Б. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин: дис...докт. техн. наук.- Київ, 2000.- 362с.
15. Шовкун А.П. Универсальный стенд для испытаний предохранительных муфт / А.П. Шовкун, Р.Б. Гевко // Технология и организация производства.- 1987.- №2.- С.51-52.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stattja_Herson.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Stattja_Herson.djvu664,2 kBDjVuView/Open
Stattja_Herson__COVER.png478,14 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools