กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25074

ชื่อเรื่อง: Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємстві шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Increasing the efficiency of energy resources usage at the enterprise by implementation of renewable energy sources
ผู้แต่ง: Вишинська, І.
Vyshynska, I.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Вишинська І. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємстві шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії / Вишинська І. // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 1. — С. 109. — (Електротехніка, електроніка та світлотехніка).
Bibliographic description (International): Vyshynska I. (2018) Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia enerhetychnykh resursiv na pidpryiemstvi shliakhom vprovadzhennia vidnovliuvanykh dzherel enerhii [Increasing the efficiency of energy resources usage at the enterprise by implementation of renewable energy sources]. Zbirnyk tez Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 26-27 April 2018), vol. 1, pp. 109 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (1), 2018
Conference/Event: Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Journal/Collection: Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Volume: 1
วันที่เผยแพร่: 26-เมษ-2018
Date of entry: 30-พฤษ-2018
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 26-27 квітня 2018 року
26-27 April 2018
UDC: 621.311
คำสำคัญ: енергоефективність
відновлювані джерела енергії
energy efficiency
renewable energy sources
Number of pages: 1
Page range: 109
Start page: 109
End page: 109
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25074
Content type: Conference Abstract
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2018)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
MSNK_2018v1_Vyshynska_I-Increasing_the_efficiency_109.pdf288,3 kBAdobe PDFดู/เปิด
MSNK_2018v1_Vyshynska_I-Increasing_the_efficiency_109.djvu21,19 kBDjVuดู/เปิด
MSNK_2018v1_Vyshynska_I-Increasing_the_efficiency_109__COVER.png467,35 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น