Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24900

Назва: Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання
Автори: Стоцький, Ярослав Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Релігієзнавство» для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання / Упорядник : Стоцький Я.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 44 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНТУ ім. І. Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 2
Кількість сторінок: 44
Опис: Методичний посібник розглянуто й затверджено на засіданні кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 8 від 6 лютого 2018 р.
Зміст: Загальні методичні поради ... 3 Теми, плани, тематика рефератів... 6 Самостійна робота 1. Релігія як суспільне явище ...6 Самостійна робота 2. Еволюція і типи релігії ...7 Самостійна робота 3. Національно-державні релігії народів Сходу...8 Самостійна робота 4. Від навчання Будди до великих релігій «об’явлення»...9 Самостійна робота 5. Східна і Західна церкви ...10 Самостійна робота 6. Уніатство і протестантизм як тенденції екуменізму ...11 Самостійна робота 7. Біблія як історично-культурне явище ...12 Самостійна робота 8. Нові релігійні рухи в Україні...13 Самостійна робота 9. Церква, держава, суспільство...14 ДОДАТКИ...16 Приклади тестових запитань змістовних модулів ...16 Запитання для заліку ...21 Найважливіші дати з історії релігій ...24 Першоджерела й основна література до курсу ...40
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24900
Власник авторського права: © Стоцький Я.В., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Академічне релігієзнавство: підруч. [Текст]: за наук. ред. проф. А. Колодного. – К.: Світ знань, 2000. – 862 с. 2. Архієпископ Етерович, Микола. Святий Престол і Україна [Текст] / Архієпископ, Микола Етерович. – К., 2004. – 224 с. 3. Бартон, Бланш. Тайная жизнь сатаниста: авторизованная биография Антона ЛаВея [Текст] / Бланш Бартон; [пер. с англ. И. Богданова, Д. Борисов]. – М.: Ультра. Культура, 2004. – 400 с. 4. Бедуел, Гі. Історія Церкви [Текст] / Гі Бедуел; [пер. з франц. Г. Григорович]. – Л.: Свічадо, 2000. – 296 с. 5. Біблія. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту [Текст]: повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами Українського Біблійного Товариства. – United Bible Societies, 1994 – 30 M. 6. Боцюрків, Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) [Текст] / Б. Боцюрків; [пер. з англ. Н. Кочан, за ред. О. Турія]. – Л.: Вид-во Українського Католицького Університету, 2005. – 268 с. 7. Венедикт ХVI (Рацінґер Йосиф). Сіль землі: християнство й Католицька Церква в ХХІ столітті. Розмова Петера Зевальда з Йосифом Рацінґером [Текст] / Венедикт ХVI (Йосиф Рацінґер); [пер. з нім. О. Конкевича]. – Л.: Місіонер, 2007. – 282 с. 8.Віллем, Жан-Поль. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття [Текст] / Жан- Поль Віллем; [пер. з фр.]. – К.: Дух і літера, 2006. – 331 с. 9.Головащенко, С. І. Історія християнства: курс лекцій: навч. посібник [Текст] / С. І. Головащенко. – К.: Либідь, 1999. – 352 с. 10. Грушевський, Михайло. З історії релігійної думки на Україні [Текст] / Михайло Грушевський. – Л.: З друкарні НТШ, 1925; К.: Освіта, 1992. – 192 с. 11. Дисциплінарне релігієзнавство: колективна монографія [Текст] / За наук. ред. проф. А. Колодного. – К., 2009. – 219 с. 12. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: іст.- реліг. моногр. [Текст] / митрополит Іларіон. – К.: АТ «Обереги», 1992. – 424 с. 13. Історія релігії в Україні у 10 т. [Текст]: К., 1996-2011. 14. Історія релігії в Україні: навч. посібн. [Текст]: за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 735 с. 15. Калінін, Ю. А., Харьковщенко, Є. А. Релігієзнавство: підручн. [Текст] / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – К.: Наукова думка, 1998. – 336 с. 16. Катехизм християнської віри для молоді і старших [Текст]. – Л.: Свічадо, 2002. – 238 с. 17. Кислюк, К. В., Кучер, О. Н. Религиоведение: учебн. для высш. учебных заведений [Текст] / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – Ростов н/Д: Феникс; Х.: Торсинг, 2004. – 512 с.18. Колодний, А. М. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози (тематична збірка вибраних статей і тез) [Текст] / Анатолій Миколайович Колодний. – К., 2009. – 450 с. 19. Історія релігій: навч. посібн. [Текст] / В. Лубський, В. Козленко, М. Лубська, Г. Севрюков. – К.: Тандем, 2002. – 640 с. 20. Оливер, П. Мировые религиозные верования [Текст] / Пол Оливер; [пер. с англ. О. Перфильева]. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 240 с. 21. О. Вишковський, Павло ОМІ. Переслідувана Церква. Католики України в часи комуністичного режиму [Текст] / О. Павло Вишковський ОМІ. – К.: Католицький медіа-центр, 2009. – 310 с. 22. О. Мудрий, Софрон. Нарис історії Церкви в Україні [Текст] / О. Софрон Мудрий. – Рим-Львів: Вид-во оо. Василіян, 1995. – 404 с. 23. Павлов, С. В. Географія релігій: навч. посібник для студ. геогр. і філософ. факул. вищ. навч. закл. [Текст] С. В. Павлов, К. В. Мезенцев, О. О. Любіцева. – К.: АртЕк, 1999. – 504 с. 24. Петрик, В. М. Демонологія: еволюція та сучасний стан: навч. посібник [Текст] / В. М. Петрик, В. В. Остроухов. – К.: Кондор, 2005. – 192 с. 25. Петрик, В. М. Нетрадиційні та містичні культи України: навч. посібн. [Текст]: за заг. ред. В. В. Остроухова. – К.: Росава, 2003. – 336 с. 26. Полная популярная илюстрированная библейская энциклопедия [Текст]: М.: ООО «Изд-во Арстель»: ООО «Фирма «Изд-во АСТ», 2000. – 720 с. 27. Пуряєва, Наталія. Словник церковно-обрядової термінології [Текст] / Наталія Пуряєва. – Л.: Свічадо, 2001. – 160 с. 28. Рацінґер, Йосиф. Вступ до християнства: лекції про Апостольський символ віри з новим вступним есеєм [Текст] / Йосиф Рацінґер; [пер. з нім. О. Конкевича]. – Л.: Місіонер, 2008. – 332 с. 29. Релігієзнавство: навч. посібник [Текст] / А. Г. Баканурський та інші. – К.: ВД Професіонал, 2004. – 304 с. 30. Релігієзнавство: підручн. [Текст]; за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К.: вид. центр «Академія», 2008. – 408 с. 31. Релігієзнавство: навч. посібн. для дистанц. навч. [Текст] / А. М. Колодний, Т. А. Ніколаюк. – К.: Ун-т «Україна», 2003. – 269 с. 32. Релігієзнавство: навч. посібн. [Текст] / M. Ф. Рибачук, М. І. Кирюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; за ред. док-ра філософ. наук, проф. М. Ф. Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 239 с. 33. Релігієзнавство: підручн. [Текст]; за ред. М. М. Заковича. – К.: Вища школа, 2000. – 350 с. 34. Релігієзнавчий словник [Текст]; за ред.. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с. 35. Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. Засновник: Українська Асоціація релігієзнавців (№№ із 2000 р. і далі). 36. Релігія в сучасному світі: матеріали до курсу релігієзнавства [Текст]; за ред. Г. Зімоня; [з пол. перекл. Г. Теодорович]. – Л.: Свічадо, 2007. – 504 с. 37. Ренан, Эрнест. Христианская церковь [Текст] / Эрнест Ренан. – Ярославль: ТЕРРА, 1991. – 303 с.38. Роод, Вим. Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом и Россией / Советским Союзом в период от Октябрьской революции 1917 г. до 1 декабря 1989 г. [Текст]: Вим Роод. – Л.: Свічадо, 1995. – 280 с. 39. Рощенюк, Ф. С. Євангельський рух на Тернопільщині [Текст] / Ф. С. Рощенюк. – Т., 1996. – 198 с. 40. Саган, О. Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан [Текст] / О. Н. Саган. – К.: Світ знань, 2004. – 912 с. 41. Свящ. д-р. Федорів, Юрій. Історія церкви в Україні [Текст] / Свящ. д-р Юрій Федорів. – Люблін: Futura, 1991. – 364 с. 42. Сергійчук, В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу [Текст] / В. Сергійчук. – К.: Дніпро, 2001. – 494 с. 43. Степовик, Дмитро. Релігії, культи і секти світу; посібн. з релігієзнавства і сектознавства [Текст] / Д. Степовик. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано- Франківського теолог.-катех. духовн. інс-ту, 1998. – 266 с. 44. 100 найвідоміших образів української міфології [Текст]; за заг. ред. Олени Таланчук. – К.: Орфей, 2002. – 448 с. 45. Стоцький, Ярослав. Монастир Отців Василіян Чесного Хреста Господнього в Бучачі (1712-1996 рр.) [Текст] / Ярослав Стоцький. – Л.: Місіонер, 1997. – 160 с. 46. Стоцький, Ярослав. Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988-1998 рр.) [Текст] / Ярослав Стоцький. – Т.: Астон, 1999. – 120 с. 47. Стоцький, Ярослав. Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946-1989 рр.) [Текст] / Ярослав Стоцький. – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 432 с. 48. Стоцький, Ярослав. Держава і релігії в західних областях України: конфес. трансформації в контексті держ. політики 1944-1964 років: монографія [Текст] / Я. В. Стоцький. – К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 510 с. 49. Сумерки богов [Текст]: сост. и общ. ред. А. А. Яковлєва; перевод. – М.: Политиздат, 1989. – 398 с. 50. Томпсон, М. Философия религии [Текст] / Мел Томпсон; [пер. с англ. Ю. Бущуевой]. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 384 с. 51. Україна релігійна. Книга перша: стан релігійного життя України [Текст]; колективна монографія. – К., 2008. – 436 с. 52. Форвард, М. Религия [Текст] / Мартин Форвард; [пер. с англ. Н. Григорьевой]. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 320 с. 53. Черенков, М. М. Європейська реформація та український євангельський протестантизм: генетико-типологічна спорідненість і національно- ідентифікаційні виміри сучасності [Текст] / М. М. Черенков. – Одеса: Християнська просвіта, 2008. – 566 с. 54. Шевченко, Віталій Володимирович. Православно-католицька політика та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду [Текст] / В. В. Шевченко. – К.: Преса України, 2002. – 416 с. 55. Шкраб’юк, П. В. Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України [Текст] / Петро Шкраб’юк. – Л.: Місіонер, 2005. – 439 с. + 56 вкл.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри психології у виробничій сферіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора