Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24896

Назва: Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Політична психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання
Автори: Стоцький, Ярослав Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Методичні вказівки для приктичних занять з курсу «Політична психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання / Упорядник : Стоцький Я.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 32 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНТУ ім. І.Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 159.9:32
Кількість сторінок: 32
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 053 “Психологія”
Опис: Методичний посібник розглянуто й затверджено на засіданні кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 9 від 26 лютого 2018 р.
Зміст: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ...3 ПЕРЕЛІК І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ... 4 Практичне заняття 1. Предмет, структура і методи політичної психології. Історія розвитку політичної психології ...4 Практичне заняття 2. Політична свідомість як психічний феномен...5 Практичне заняття 3. Психологія громадської думки і національної ідеї ...6 Практичне заняття 4. Психологічні аспекти політичної культури ...7 Практичне заняття 5. Психологія влади...9 Практичне заняття 6. Особистість в політиці...10 Практичне заняття 7. Психологія політичної поведінки...1 Практичне заняття 8. Психологія політичного лідерства ...12 ДОДАТОК “Політичні конфлікти” ...13 КОРОТКИЙ ЗАГАЛЬНОТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК...15 ПЕРШОДЖЕРЕЛА ТА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА...27
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24896
Власник авторського права: © Стоцький Я.В., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Аристотель. Політика [Текст] / Аристотель. – К., 1994. 2. Бебик В. М. Політика і політична діяльність [Текст] / В. М. Бебик // Політичні читання. – 1994. – № 3. – С. 115 – 130. 3. Бебик В. М. Політична культура сучасної молоді [Текст] / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. – К., 1996. 4. Вундт В. Вундт В. Проблемы психологии народов [Текст] / В. Вундт // Преступная толпа. – М., 1998. 5. Гоббс Т. Левіафан або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної [Текст] / Томас Гоббс. – К.: Дух і Літера, 2000. – 606 с. 6. Гозман Л. Политическая психология [Текст] / Л. Гозман, Е. Шестопал. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 7. Головатий М. Ф. Політична психологія: навч. Посібник [Текст] / М. Ф. Головатий. – К.: МАУП, 2006. 8. Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість [Текст] / І. М. Дзюба. – К., 2008. 9. Донцов Д. Націоналізм [Текст] / Дмитро Донцов. – Вінниця, 2006. 10. Еліас Канетті. Маса і влада [Текст] / Канетті Еліас. – К.: Альтернативи, 2001. – 416 с. 11. Зенгхаас Д. Етнічні конфлікти: причини та шляхи розв’язання [Текст] / Д. Зенгхаас // Політологічні читання. – 1994. – № 2. – С. 179 – 188. 12. Зимбардо Ф. Социальное влияние [Текст] / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. – СПб.: Питер, 2001. – С. 71, 80 – 81. 13. Костомаров Н. И. Две русские народности [Текст] / Н. И. Костомаров. – К.–Х., 1991. 14. Лебон Г. Психология масс [Текст] / Гюстав Лебон. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 320 с. 15. Лебон Г. Психология социализма [Текст] / Гюстав Лебон. – СПб., 1995. 16. Липа Ю. Призначення України [Текст] / Ю. Липа // Дніпро. Спеціальний випуск. – К. : Фундація ім. О. Ольжича, 1997. – № 11-12. – 268 с. 17. Лісовий В. С. Поняття політичної культури. Політична культура українців [Текст] / В. С. Лісовий // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996. 18. Макиавелли Н. Государь [Текст] / Н. Макиавелли. – М., 1990. 19. Молчанов М. Політична культура України: радянська чи пострадянська? [Текст] / М. Молчанов // Сучасність. – 1995. – № 10. – С. 59 – 70. 20. Монтескье Ш.-Л. О духе законов: избр. произведения / Ш.-Л. Монтескье. – М., 1955.21. Ольшанский Д. В. Основы политической психологи [Текст] / Д. В. Ольшанский. – М.: Академический проект, 2001. – С. 53 – 90. 22. Ольшанский Д. В. Политическая психология [Текст] / Д. В. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2002. – С. 217 – 358. 23. Ольшанский Д. В.Социальная психология “винтиков” [Текст] / Д. В. Ольшанский // Вопросы философии. – 1989. – № 8. – С. 91 – 103. 24. Оріховський С. Напучення польському королю Сигизмунду Августу [Текст] / С. Оріховський // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія. – К., 1995. 25. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс [Текст] / Хосе Ортега-и-Гассет. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 509 с. 26. Платон. Государство [Текст] / Платон // Сочинения: в 3-х т. – М., 1971. – Т. 3. – Ч.1. 27. Политическая психология: учебное пособие для вузов / под общ. ред. А. А. Деркача, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 858 с. – (“Gaudeamus”). 28. Рябов С. Структура і функції знань про політику [Текст] / С. Рябов // Політологічні читання. – 1994. – № 1. 29. Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарем [Текст] / Гай Троснквилл Светоний. – К.: Украина, 1996. – 238 с. 30. Сковорода Г. Разговор, называемый алфавит, или букварь мира [Текст] / Г. Сковорода // Повне зібр. творів: у 2-х т. – К., 1973. – Т. 1. 31. Старовойт І. С. Західноєвропейська і українська ментальність [Текст] / І. С. Старовойт. – Тернопіль: Астон, 1995. 32. Такер Р. Сталин. Путь к власти. История и личность [Текст] / Р. Такер. – М.: Прогресс, 1990. 33. Хрестоматия по политической психологии [Текст] / сост. и науч. ред. Е. Б. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2002. 34. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве [Текст] / Цицерон. – М., 1972. 35. Черненко А. М. Українська національна ідея [Текст] / А. М. Черненко. – Дніпропетровськ, 1994. 36. Чиж В. Ф. Психология злодея, властелина, фанатика [Текст] / В. Ф. Чиж. – М.: Республика, 2001. 37. Шестопал Е. Б. Личность и политика [Текст] / Е. Б. Шестопал. – М.: Мысль, 1988. 38. Шестопал Е. Б. Политическая психология: учебник для вузов [Текст] / Е. Б. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 448 с. – (Серия “Высшее образование”).
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри психології у виробничій сферіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора