Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24874

Назва: Theoretical and experimental study of double-sided grinding process of round face ends by orientated wheels with calibrating sections
Інші назви: Теоретичне та експериментальне дослідження процесу двостороннього шліфування круглих торців орієнтованими кругами з калібруючими ділянками
Автори: Кальченко, Дмитро
Kalchenko, Dmytro
Приналежність: Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Kalchenko D. Theoretical and experimental study of double-sided grinding process of round face ends by orientated wheels with calibrating sections / Dmytro Kalchenko // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 89. — No 1. — P. 100–112. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description: Kalchenko D. (2018) Theoretical and experimental study of double-sided grinding process of round face ends by orientated wheels with calibrating sections. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 89, no 1, pp. 100-112.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (89), 2018
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (89), 2018
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 89
Дата публікації: 20-бер-2018
Дата подання: 15-січ-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.923
Теми: шліфування
торці деталей
орієнтовані шліфувальні круги
продуктивність шліфування
grinding
face ends of the parts
oriented grinding wheels
grinding capacity
Кількість сторінок: 13
Діапазон сторінок: 100-112
Початкова сторінка: 100
Кінцева сторінка: 112
Короткий огляд (реферат): Розроблена 3D модель вперше визначає загальну продуктивність Qs обробки двох круглих торців, наприклад, хрестовин, штовхачів, залежно від координати θb по всій дожині лінії контакту L. Вона дорівнює сумі продуктивностей шліфування всіх деталей, які знаходяться в зоні обробки на кожному з торців кругів. Вперше розроблена загальна методика теоретичного та експериментального досліджень питомих та загальних: продуктивності, потужності та сил різання на лівому та правому торцях деталі, сума яких дорівнює загальним продуктивностям на обох торцях. Розроблена методика визначення зв’язку поточної кутової координати осі деталі з необхідним часом обробки. Поки обробка деталі проводиться на калібруючій ділянці, наступна деталь не подається в зону обробки, що виключає вплив перехідного процесу на точність формоутворення, а продуктивність забезпечується за рахунок того, що наступна деталь входить у зону обробки одразу після виходу деталі з калібруючої ділянки.
The developed 3D model first determines the overall machining efficiency Qs of two round face ends processing, for example, cross-pieces, pushers, depending on the coordinate θb along the entire length of the contact line L. It is equal to the sum of the grinding performance of all parts located in the processing area on each of the wheels edges. For the first time a general methodology of theoretical and experimental research of specific and general: productivity, power and cutting forces on the left and right face ends of the part, the sum of which is equal to the total productivity on both ends, has been developed. The method of determining the connection of the current angular coordinate of the axis of the part with the required processing time is developed. While the part machining is carried out on the calibration section, the next part is not fed to the processing area, which eliminates the influence of the transition process on the accuracy of shape forming, and the efficiency improving is ensured by the fact that the next part enters the processing area immediately after the release of the part from the calibrating section.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24874
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Saturn. Торцевое шлифование спаренными шлифовальными кругами: [Журнал для клиентов фирмы «Junkermaschinen»]. Erwin Junker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 77787. – Nordrash, Germany, 2005. – 8 с.
2. Грабченко, А.И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали [Текст] / В.И. Кальченко, В.В. Кальченко – Издание 2-е, доп. Чернигов: ЧНТУ. – 2015. – 504 c.
3. Патент України № 10636В24ВМКл5/04. Спосіб одночасного шліфування двох торців циліндричних деталей [Текст] / Кальченко В.В., Жадан О.В.; заявники та патентовласники: Кальченко В.В., Жадан О.В. – № u200505125; заявл. 30.05.05; опубл. 15.11.05, Бюл. № 1.
4. Венжега, В.І. Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою: дис… канд. техн. наук: 05.03.01 [Текст] / Венжега Володимир Іванович. – Харків, 2009. − 214с.
5. Кальченко, В.І. Теоретичне та експериментальне дослідження процесів знаття припуску, зносу кругів, точності формоутворення та теплонапруженності під час шліфування торців деталей [Текст]/В.I. Кальченко, В.I. Венжега, О.С. Слєднікова, Д.В. Кальченко // Вісник Чернігівського національного технологічного університету. Серія: Технічні науки: науковий журнал. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 4 (6). – С. 25 – 34.
6. Кальченко, В.І. Дослідження процесу шліфування торців орієнтованих деталей профільованими кругами [Текст] / В.I. Кальченко, В.В. Кальченко, О.С. Слєднікова, Д.В. Кальченко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – №4. – С. 72 – 82.
References: 1. Saturn. Tortcevoe shlifovanie sparennymi shlifoval'nymi krugami: [Zhurnal dlja klientov firmy «Junkermaschinen»]. Erwin Junker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 77787, Nordrash, Germany, 2005, 8 p. [In Russian].
2. Grabchenko A.I., Kalchenko V.I., Kalchenko V.V. Shlifovanie so skreshhivaiushchimisia osiami instrumenta i detail. Chernigov, ChDTU, 2009, 504 p. [In Russian].
3. Pat. Ukraine, No10636В24ВМKl5/04. Sposib odnochasnoho shlifuvannya dvokh tortsiv tsylindrychnykh detaley. V.V. Kal'chenko, O.V. Zhadan; zayavnyk ta patentovlasnyk: Kal'chenko V.V., Zhadan O.V. Nou200505125; Zayavl. 30.05.05; Publ. 15.11.05; Bull. No 11. [In Ukrainian].
4. Venzheha V.I. Pidvyshchennia efektyvnosti shlifuvannia tortsiv pry skhreshchenykh osiakh detali ta kruha z kalibruvalnoiu diliankoiu: diss… kand. tekhn. nauk:05.03.01, Venzheha Volodymyr Ivanovich; Kharkiv, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 2009, 214p. [In Russian].
5. Kalchenko V.I., Venzheha V.I., Sliednikova O.S., Kalchenko D.V. Teoretychne ta eksperymentalne doslidzhennia protsesiv zniattia prypusku, znosu kruhiv,tochnosti formoutvorennia ta teplonapruzhenosti pid chas shlifuvannia tortsiv detalei. Visnyk ChNTU. Seriya:Tekhnichni nauky, No.4 (6), 2016, pp. 25 – 34. [In Ukrainian].
6. Kalchenko V.I., Kalchenko V.V., Sliednikova O.S., Kalchenko D.V. Doslizhennia protsesu shlifuvania tortsiv oriientovanykh detalei profilovanymy kruhamy. Visnyk ChSTU. Seriya:Tekhnichni nauky, No. 4, Cherkasy, 2016, pp. 72 – 82. [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2018, № 1 (89)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.