Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24861
Назва: Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Психологія релігії» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання
Автори: Стоцький, Ярослав Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
Бібліографічний опис: Психологія релігії : методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання / Упорядник : Стоцький Я.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 28 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 159.9:2
Кількість сторінок: 28
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 053 “Психологія”
Опис: Методичний посібник розглянуто й затверджено на засіданні кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 8 від 6 лютого 2018 р.
Зміст: Загальні методичні поради ...3 Теми, плани і контрольні запитання ...6 Практичне заняття 1 до лекції 1. Психологія релігії як самостійна наукова дисципліна...6 Практичне заняття 2 до лекції 2. Психологія родоплемінних культів ...6 Практичне заняття 3 до лекції 3. Психологія релігійного культу...7 Практичне заняття 4 до лекції 4. Психологія релігійної віри...7 Практичне заняття 5 до лекції 5.1. Психологічні аспекти релігійності...8 Практичне заняття 6 до лекції 5.2. Людина в релігійній спільноті... 8 Практичне заняття 7 до лекції 6. Психологія релігійного розвитку ... 9 Практичне заняття 8 до лекції 7. Езотеричні психопрактики в релігійних системах світу ...9 Практичне заняття 9 до лекції 8. Психологічні тенденції та особливості розвитку релігійності в неорелігіях...10 ДОДАТКИ...11 Приклади запитань змістовних модулів ...11 Запитання для заліку ...22 Першоджерела і основна література до курсу ...24
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24861
Власник авторського права: © Стоцький Я.В., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: ПЕРШОДЖЕРЕЛА І ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ: 1. Академічне релігієзнавство: підруч. [Текст] // за наук. ред. проф. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с. 2. Божик В. Вічні істини: Чому я в них вірю? [Текст] / В. Божик. – Л.: Свічадо, 1996. – 54 с. 3. Гофф Ж. Л. Середньовічна уява [Текст] / Жак Ле Гофф. – Л.: Літопис, 2007. – 350 с. 4. Грановская Р. М. Психология веры [Текст] / Р. М. Грановская. – СПб.: Речь, 2004. – 576 с. 5. Грюн А. Самонавіювання: Як поводитися зі своїми думками [Текст] / Асельм Грюн. – Л.: Свічадо, 2008. – 64 с. 6. Дайчер Т. Роздуми про віру: до питання богослов’я духовності [Текст] / Тадеуш Дайчер. – Л.: Свічадо, 2004. – 184 с. 7. И-Шен. Сила Шаолиня. Даоские психотехники. Методы активной медитации [Текст] / Шен-И. – СПб.: Вектор, 2008. – 96 с. 8. Катехизм християнської віри для молоді і старших [Текст]. – Л.: Свічадо, 2002. – 238 с. 9. Кислюк К. В. Религиоведение: учебн. [Текст] / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – Ростов н/Д.: Феникс; Х.: Торсенг, 2004. – 512 с. 10. Макдауэлл Дж. Обманщики [Текст] / Дж. Макдауэлл, Д. Стюарт. – М.: Протестант, 1993. – 224 с. 11. Монро Д. Утеряние книги Мерлина. Друидическая магия времен Артура [Текст] / Д. Монро. – К.: София, Ltd., 1999. – 416 с. 12. Москалець В. П. Психологія релігії: посіб. [Текст] / В. П. Москалець. – К.: Академвидав, 2004. – 240 с. 13. Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: навч. посібн. [Текст] / за заг. ред. В. В. Остроухова. – К.: Росава, 2003. – 336 с. 14. О. Тівольє П. Споконвічні проблеми [Текст] / о. П. Тівольє. – Л.: Місіонер, 1997. – 208 с. 15. Оливер Пол. Мировые религиозные верования [Текст] / П. Оливер. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 240 с. 16. Пежхальський Ю. Листи до священика: Шукаючи дороги перемін [Текст] / Ю. Пежхальський. – Л.: Свічадо, 2008. – 180 с. 17. Платонов К. К. Психология религии. Факты и мысли [Текст] / К. К. Платонов. – М.: Политиздат, 1967. – 239 с. 18. Полоненики релігійного екстазу: психологія релігійних сект [Текст] / авт.-упор.: О. В. Тимченко, В. Б. Шапарь. – Х.: Прапор, 1998. – 477 с. 19. Предко О. І. Психологія релігії: підручн. [Текст] / О. І. Предко. – К.: Академвидав, 2008. – 344 с.20. Психология религиозности и мистицизма: хрестоматия [Текст] / сост. К. В. Сельченок. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2001. – 544 с. 21. Психологічна енциклопедія [Текст] / авт.-упор. О. М. Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с. 22. Психологія. З викладом основ психології релігії [Текст] / під ред. о. Юзефа Макселона. – Л.: Свічадо, 1998. – 320 с. 23. Ральф М. Прагнення пізнати Бога. Практична допомога під час особистої молитви [Текст] / Мартін Ральф. – Л.: Стрім, 1994. – 164 с. 24. Ратцингер Й. (Бенедикт ХVI). Вера-Истина-Толерантность. Христианство и мировые религии [Текст] / Й. Ратцингер (Бенедикт ХVІ). – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 367 с. 25. Релігієзнавство: підруч. [Текст] / за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К.: Академія, 2000. – 408 с. 26. Рипарелли Э. Христианские ефери: вчера и сегодня [Текст] / Э. Рипарелли. – М.: Ниола-Пресс, 2008. – 128 с. 27. Річинський А. В. Проблеми української релігійної свідомості [Текст] / упоряд.: А. Колодний, О. Саган. – К.: Світ Знань, 2000. – 432 с. 28. Сарт Ж.-П. Бытье и ничто. Опыт феноменологической онтологии [Текст] / Ж.-П. Сарт. – М.: АСТ, 2009. – 925 с. 29. Сафронов А. Г. Психология религии: моногр. [Текст] / А. Г. Сафронов. – К.: Ника-Центр, 2002. – 224 с. 30. Св.. Лігорій А. Молитва могутній засіб спасіння й інші менші твори [Текст] / Св. Альфонс Лігорій. – Т.: Збруч, 1992. – 238 с. 31. Святий Августин. Сповідь [Текст] / Августин Святий. – К.: Основи, 1999. – 319 с. 32. Смирнова Е. Т. Введение в религиозную психологию: учеб. пособ. [Текст] / Е. Т. Смирнова. – Самара: Изд. Дом БАХРАХ-М, 2003. – 160 с. 33. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу: посібн. з релігієзнавства і сектознавства [Текст] / Д. Степовик. – Ів.-Ф.: Івано-Франківський Теологічно-Катехитичний Духовний Інститут, 1998. – 268 с. 34. Сумерки богов [Текст] / сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. – М.: Политиздат, 1989. – 398 с. 35. Тузова Т. М. Жан Поль Сартр [Текст] / Т. М. Тузова. – Мн.: Книжный Дом, 2009. – 256 с. 36. Феррис П. Зигмунд Фрейд [Текст] / П. Феррис. – Мн.: Попурри, 2001. – 432 с. 37. Цветков О. П. Культура і релігія: навч. посіб. [Текст] / О. П. Цветков. – К.: Академвидав, 2011. – 192 с. 38. Чупа О. Чому я вірю [Текст] / О. Чупа. Л.: Свічадо, 2008. – 88 с.39. Шапарь В. Б. Психология религиозных сект [Текст] / В. Б. Шапарь. – Мн.: Харвест, 2004. – 384 с. 40. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства [Текст] / В. М. Шевченко. – К.: Наук. думка, 2004. – 560 с. 41. Шекели Эдмонд Бордо. Евангелие мира от ессеев, книга первая [Текст] / Эдмонд Бордо Шекели. – М.: Саттва, 2005. – 48 с. 42. Шостек А. Бесіди з етики [Текст] / Анджей Шостек. – Л.: Свічадо, 1999. – 120 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри психології у виробничій сфері

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ПСрелігії практичні.pdf433,23 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора