Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24856

Назва: Удосконалення взаємовідносини структурних підрозділів сервісних підприємств та споживачів послуг в умовах загальнодержавних реформаційних процесів
Інші назви: Improvement of the relationship between structural subsidies of service companies and consumers of services in the conditions of generalized reformation processes
Автори: Андрушків, Богдан Миколайович
Паляниця, Віктор Анатолійович
Погайдак, Ольга Богданівна
Ціх, Галина Володимирівна
Andrushkiv, B. M.
Palianytsia, V. A.
Pohaidak, O. B.
Tsikh, H. V.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Удосконалення взаємовідносини структурних підрозділів сервісних підприємств та споживачів послуг в умовах загальнодержавних реформаційних процесів / Андрушків Б. М., Паляниця В. А., Погайдак О. Б., Ціх Г. В. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 13–15.
Bibliographic description: Andrushkiv B. M., Palianytsia V. A., Pohaidak O. B., Tsikh H. V. (2018) Udoskonalennia vzaiemovidnosyny strukturnykh pidrozdiliv servisnykh pidpryiemstv ta spozhyvachiv posluh v umovakh zahalnoderzhavnykh reformatsiinykh protsesiv [Improvement of the relationship between structural subsidies of service companies and consumers of services in the conditions of generalized reformation processes]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 13-15 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 364.2
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 13-15
Початкова сторінка: 13
Кінцева сторінка: 15
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24856
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14abmupp.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf
Перелік літератури: 1. Андрушків Б.М., Шерстюк Р.П. Основні напрями (компоненти) розвитку вітчизняних підприємств як складової організаційного процесу економічних реформ України (на прикладі туристично-рекреаційної та готельно-ресторанної справи) / Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – X.: ХНАДУ. – Т. 3. – с. 90-92.
2. Андрушків Б. М. Ефективне управління інноваційними, ресурсними та логістично-маркетинговими чинниками забезпечується використанням багатокомпонентної моделі / Б. Андрушків, Р. Шерстюк, В. Паляниця // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку“, 25 березня 2016 року – Т., 2016 – С. 127- 128.
3. Андрушків Б. Теоретичні засади організації внутрігосподарського партнерства та управління соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Ольга Погайдак, Наталія Слободян // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. –Вип. 1 (10). –С. 8-21. –Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14abmupp.pdf.
4. Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку: Матеріали П’ятої Всеукраїнської п науково-практичної конференції (Тернопіль, 25 березня 2018 року МОН України, ТНТУ ім.. Івана Пулюя) – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А.., 2016. –146 с.
5. Нагорняк Г.С. Дослідження чинників впливу на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі / Г.С. Нагорняк, Л.Я. Малюта, Р.П. Шерстюк // Економіка і управління. - №3(71). – 2016. – С. 77-86.
6. Шерстюк Р. Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті [Електронний ресурс]/ Г. Нагорняк, Л. Малюта, Л. Мельник, Р. Шерстюк // Соціально- економічні проблеми і держава. –2017. – Вип. 1(16). –С. 148-158. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf.
7. Шерстюк Р.П. Багатокомпонентний підхід до управління інноваційними, ресурсними та логістично-маркетинговими чинниками для ефективної діяльність промислового підприємства / Р. Шерстюк // Матеріали VI всеукраїнської науково- практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка „Інноваційний розвиток: стратегічний погляд у майбутнє“, 06 квітня 2017 року. – Т. : ФОП Паляниця В. А, 2017. –С. 73.
References: 1. Andrushkiv B.M., Sherstiuk R.P. Osnovni napriamy (komponenty) rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv yak skladovoi orhanizatsiinoho protsesu ekonomichnykh reform Ukrainy (na prykladi turystychno-rekreatsiinoi ta hotelno-restorannoi spravy), Materialy X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 25 lystopada 2016 roku), X., KhNADU, V. 3, P. 90-92.
2. Andrushkiv B. M. Efektyvne upravlinnia innovatsiinymy, resursnymy ta lohistychno-marketynhovymy chynnykamy zabezpechuietsia vykorystanniam bahatokomponentnoi modeli, B. Andrushkiv, R. Sherstiuk, V. Palianytsia, Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Innovatsiini zasady upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh staloho rozvytku", 25 bereznia 2016 roku – T., 2016 – P. 127- 128.
3. Andrushkiv B. Teoretychni zasady orhanizatsii vnutrihospodarskoho partnerstva ta upravlinnia sotsiohumanitarnoiu sferoiu v umovakh promyslovoho pidpryiemstva [Electronic resource], Bohdan Andrushkiv, Olha Pohaidak, Nataliia Slobodian, Socio-Economic Problems and the State, 2014. –Iss. 1 (10). –P. 8-21. –Rezhym dostupu do zhurn., http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14abmupp.pdf.
4. Innovatsiini zasady upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh staloho rozvytku: Materialy Piatoi Vseukrainskoi p naukovo-praktychnoi konferentsii (Ternopil, 25 bereznia 2018 roku MON Ukrainy, TNTU im.. Ivana Puliuia) – Ternopil: FOP Palianytsia V.A.., 2016. –146 p.
5. Nahorniak H.S. Doslidzhennia chynnykiv vplyvu na riven konkurentospromozhnosti vitchyznianykh zakladiv sfery hotelno-restorannoho biznesu na suchasnomu etapi, H.S. Nahorniak, L.Ya. Maliuta, R.P. Sherstiuk, Ekonomika i upravlinnia, No 3(71), 2016, P. 77-86.
6. Sherstiuk R. Orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku innovatsiinoho protsesu vitchyznianykh zakladiv hotelno-restorannoi sfery v turystychnomu konteksti [Electronic resource]/ H. Nahorniak, L. Maliuta, L. Melnyk, R. Sherstiuk, Sotsialno- ekonomichni problemy i derzhava. –2017, Iss. 1(16). –P. 148-158, Rezhym dostupu do zhurn., http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf.
7. Sherstiuk R.P. Bahatokomponentnyi pidkhid do upravlinnia innovatsiinymy, resursnymy ta lohistychno-marketynhovymy chynnykamy dlia efektyvnoi diialnist promyslovoho pidpryiemstva, R. Sherstiuk, Materialy VI vseukrainskoi naukovo- praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy Mykoly Hryhorovycha Chumachenka "Innovatsiinyi rozvytok: stratehichnyi pohliad u maibutnie", 06 kvitnia 2017 roku, T. : FOP Palianytsia V. A, 2017. –P. 73.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.