Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24854

Назва: Визначення впливу інновацій на розвиток промисловості України у складних умовах трансформаційних перетворень
Інші назви: Defining of the influence of innovations for development industry of Ukraine in complex conditions of transformation convergations
Автори: Андрушків, Богдан Миколайович
Богданюк, С. О.
Шевчук, Т. О.
Andrushkiv, B. M.
Bohdanyuk, S. O.
Shevchuk, T. O.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Андрушків Б. М. Визначення впливу інновацій на розвиток промисловості України у складних умовах трансформаційних перетворень / Андрушків Б. М., Богданюк С. О., Шевчук Т. О. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 9–10.
Bibliographic description: Andrushkiv B. M., Bohdanyuk S. O., Shevchuk T. O. (2018) Vyznachennia vplyvu innovatsii na rozvytok promyslovosti Ukrainy u skladnykh umovakh transformatsiinykh peretvoren [Defining of the influence of innovations for development industry of Ukraine in complex conditions of transformation convergations]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 9-10 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 658.65
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 9-10
Початкова сторінка: 9
Кінцева сторінка: 10
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24854
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Андрушків Б. М. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва: [монограф.] / Б. Андрушків, Ю. Вовк, І. Крамар. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – 340 с.
2. Бaбічeв O. П. Opгaнізaція упpaвління пpoмислoвим підпpиємствoм: [науково- мeтoдичний пoсіб. для самост. вивч. дисц.] / O. П. Бaбічeв. – К.: КНEУ, 2012. – 90 с.
3. Дзюбіна А. В. Розкриття змісту поняття “інноваційний потенціал” та визначення його складових / А. В. Дзюбіна // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2012. – № 628: Проблеми економіки та управління. – С. 72-77.
4. Ілляшенко С. М. Інноваційні процеси в економіці. Порівняльний аналіз формальних методів генерації ідей інновацій [Текст] / С. М. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 3. – С. 66-76.
References: 1. Andrushkiv B. M. Innovatsiino-kompleksni shliakhy rozvytku maloho pidpryiemnytstva: [monohraf.], B. Andrushkiv, Yu. Vovk, I. Kramar, Ternopil: TNTU im. I. Puliuia, 2011, 340 p.
2. Babichev O. P. Ophanizatsiia uppavlinnia ppomyslovym pidppyiemstvom: [naukovo- metodychnyi posib. dlia samost. vyvch. dysts.], O. P. Babichev, K., KNEU, 2012, 90 p.
3. Dziubina A. V. Rozkryttia zmistu poniattia "innovatsiinyi potentsial" ta vyznachennia yoho skladovykh, A. V. Dziubina, Visnyk NU "Lvivska politekhnika", 2012, No 628: Problemy ekonomiky ta upravlinnia, P. 72-77.
4. Illiashenko S. M. Innovatsiini protsesy v ekonomitsi. Porivnialnyi analiz formalnykh metodiv heneratsii idei innovatsii [Text], S. M. Illiashenko, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 2012, No 3, P. 66-76.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.