Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24836

Назва: Обґрунтування механізмів управління соціально відповідальною діяльністю
Інші назви: Survey of management mechanisms of social responsible activity
Автори: Павликівська, Ольга Іванівна
Pavlykivska, O.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Павликівська О. І. Обґрунтування механізмів управління соціально відповідальною діяльністю / Павликівська О. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 52–53.
Bibliographic description: Pavlykivska O. (2018) Obgruntuvannia mekhanizmiv upravlinnia sotsialno vidpovidalnoiu diialnistiu [Survey of management mechanisms of social responsible activity]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 52-53 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 332
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 52-53
Початкова сторінка: 52
Кінцева сторінка: 53
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24836
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
Перелік літератури: 1. Механізм // Wikipedia. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine.
2. Кульман А. Экономические механизмы / Анри Кульман; Пер. с фр. Е. П. Островской; Общ. ред. Н. И. Хрусталевой. – М. : Прогресс : Универс, 1993. – 188 с.
3. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. – Т. 1 / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко [та ін.]; за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.
4. Рогач С.М. Економіка і підприємництво, менеджмент / С.М. Рогач, Т.А. Гуцул, В.А. Ткачук та ін.]. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 714 с.
5. Корпоративне управління: Посіб. для студ. спец. 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекон. діяльн." усіх форм навчання / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, О. С. Скибінський, М. В. Колісник; ред.: О. Є. Кузьмін; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2004. - 172 c.
6. Баюра Д.О. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – 2012. // Електронний ресурс: режим доступу http:// D:/Documents/Downloads/ape_2012_9_20.pdf
7. Парсонс Т. О социальных системах / Под ред. В. Ф. Чеснаковой, С. А. Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – 832 с.
References: 1. Mekhanizm, Wikipedia, Access mode: http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine.
2. Kulman A. Ekonomicheskie mekhanizmy, Anri Kulman; Per. s fr. E. P. Ostrovskoi; Obshch. red. N. I. Khrustalevoi, M. : Prohress : Univers, 1993, 188 p.
3. Mochernyi S.V. Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk: U 2 t, V. 1, S.V. Mochernyi, Ya.S. Larina, O.A. Ustenko [and other]; ed. S.V. Mochernoho, Lviv: Svit, 2005, 616 p.
4. Rohach S.M. Ekonomika i pidpryiemnytstvo, menedzhment, S.M. Rohach, T.A. Hutsul, V.A. Tkachuk and other], K., TsP "Komprynt", 2015, 714 p.
5. Korporatyvne upravlinnia: Posib. dlia stud. spets. 7.050206 "Menedzhment zovnishnoekon. diialn." usikh form navchannia, O. Ye. Kuzmin, L. I. Chernobai, A. O. Bosak, O. S. Skybinskyi, M. V. Kolisnyk; red., O. Ye. Kuzmin; Nats. un-t "Lviv. politekhnika", L., 2004, 172 c.
6. Baiura D.O. Kontseptualni zasady mekhanizmu formuvannia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini, D.O. Baiura, O.A. Buian, Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka, 2012., Elektronnyi resurs: rezhym dostupu http:// D:/Documents/Downloads/ape_2012_9_20.pdf
7. Parsons T. O sotsialnykh sistemakh, ed. V. F. Chesnakovoi, S. A. Belanovskoho, M., Akademicheskii Proekt, 2002, 832 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.