Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24785
Назва: Обґрунтування параметрів гвинтового конвеєра з комбінованим робочим органом
Інші назви: Substantiation of parameters of screw conveyor with combined working body
Автори: Паньків, Віталій Романович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Паньків В.Р. Обґрунтування параметрів гвинтового конвеєра з комбінованим робочим органом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 “Піднімально-транспортні машини” / В.Р. Паньків. – Тернопіль, 2018. – 24 с.
Дата публікації: 4-тра-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада К 58.052.03
Науковий керівник: Пилипець, Михайло Ількович
Члени комітету: Ромасевич, Юрій Олександрович
Часов, Дмитро Павлович
УДК: 621.867.42
Теми: шнек
сукупний канал
вихідний потік
продуктивність роботи
коефіцієнт заповнення
геометричний коефіцієнт
діаметр
крок
частота обертання
затрати потужності
auger
aggregate channel
outflow
capacity
filling factor
dimension factor
diameter
step
rotational frequency
capacity consumption
Короткий огляд (реферат): У дисертації на підставі сукупності узагальнених наукових результатів вирішено актуальне завдання розширення функціональних можливостей гвинтових транспортних механізмів шляхом розроблення та обгрунтування параметрів комбінованого робочого органу гвинтового конвеєра. Гвинтовий конвеєр складається із завантажувального бункера та кожуха. У кожусі встановлено шнек, який виконано у вигляді приводного барабана на якому по гвинтовій лінії закріплено спіральні витки. Між витками та під кутом до поперечного січення барабана встановлено ножі-подрібнювачі. Гвинтова лінія навивання ножів-подрібнювачів і спіральних витків виконана зі змінним кроком. Розширення функціональних можливостей гвинтового конвеєра досягнуто за рахунок одночасного поєднання двох роздільних операцій транспортування та подрібнення коренеплодів в одну суміжну операцію. На основі проведених аналітичних досліджень розроблено: математичну модель, яка функціонально описує процес транспортування дискретних одиниць подрібнених коренеплодів робочими органами гвинтового конвеєра на основі аналізу матеріального балансу вхідних і вихідних потоків; математичну модель продуктивності роботи гвинтового конвеєра на основі узгодження пропускної здатності шнекового конвеєра та уточненого коефіцієнта заповнення робочого простору. На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано основні раціональні параметри гвинтового конвеєра з комбінованим робочим органом. Результати досліджень впроваджено в компанії ПАП «Агропродсервіс» Тернопільської обл. в технологічній лінії для приготування соковитих кормів.
A topical problem of screw transport mechanisms enhancement by means of development and substantiation of parameters of combined working body of a screw conveyor has been solved in the thesis on the basis of the whole set of summarized scientific results. The screw conveyor consists of a loading bin and an encasing. The encasing has an auger in the form of a drive pulley where spiral turns are fixed along helix line. Knives-cutters are placed between turns and at a certain angle to the drum transversal cross-section view. The helix line of knives-cutters and spiral turns winding is made with an adjustable pitch. Screw conveyor enhancement has been achieved due to the simultaneous combination of two separate operations, namely root crops transportation and breaking into one related operation. On the basis of conducted analytical research we have developed the following: a mathematical model describing functionally the process of transportation of discrete units of minced root crops by screw conveyor working bodies on the basis of analysis of material balance of incoming and outgoing flows; a mathematical model of a screw conveyor capacity based on the conformation of an auger-type conveyor throughput and specified factor of working space filling. Main rational parameters of a screw conveyor with combined working body have been substantiated on the basis of conducted theoretical and experimental investigations. The results of the research have been introduced into the company PJSC “Agroprodservice” of Ternopil region on the succulent feed production line.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24785
Власник авторського права: © Паньків В.Р., 2018
Перелік літератури: 1. Pankiv V. Throughput capability of the combined screw chopper conveyor / V. Pankiv // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2017. – Т. 85. – № 1. – С. 69 – 79. 2. Паньків В.Р. Аналіз процесу транспортування матеріалу комбінованим гвинтовим транспортером [Електронний ресурс] / В.Р. Паньків // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України : електрон. наук. фаховий журнал. – К., 2017. – Т. 69. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://nd.nubip.edu.ua. 3. Пилипець М.І. Методологія проведення експериментальних досліджень комбінованого гвинтового транспортера / М.І. Пилипець, В.Р. Паньків // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2017. – Вип. 60. – С. 187–192. (Автором наведено методику проведення експериментальних досліджень продуктивності роботи та питомих затрат споживчої потужності). 4. Пилипець М. Експериментальні дослідження питомих затрат споживчої потужності комбінованого гвинтового конвеєра / М. Пилипець, В. Паньків // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів, 2017. № 21. – С. 37–46. (Автором розроблено емпіричну модель питомих затрат споживчої потужності). 5. Паньків В.Р. Теоретична модель функціонування гвинтового транспортера / В.Р. Паньків // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кропивницький, 2017. – Вип. 47, ч. І. – С. 84–91.
6. . Pankiv V.R. Іnvestigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor / V.R. Pankiv, O.A. Tokarchuk // INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. – Bucharest, 2017. – Vol. 51. – No. 1/2017. – P. 59–68. (Sci Verse Scopus). (Автором розроблено теоретичні залежності для визначення конструктивного геометричного коефіцієнта та коефіцієнта заповнення). 7. Hevko R.B. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors / R.B Hevko, B.O. Yazlyuk, V.R. Pankiv et al. // INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. – Bucharest, 2017. – Vol. 51. – No. 1/2017. – P. 49–58. (Sci Verse Scopus). (Автором наведено аналіз режимів роботи конвеєра).
8. Пилипець М.І. Thermo-mechanical properties of conducting polymers and carbon nanotubes based composite materials / М.І. Пилипець, В.Р. Паньків, М.Р. Паньків // Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства і машинобудування : мат. V міжн. наук.-практ. конф., 15-17 лист. 2015 р. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2015. Вип. 50. С. 149–153. (Автором запропоновано процес виготовлення витків шнека). 9. Панькив В.Р. Комбинированный транспортер-измельчитель / В.Р. Панькив // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии : матер. межд. науч.-техн. конф., 19–21 окт. 2016 г. Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хазяйства. – Минск, 2016. Т. 1. С. 111–115.
10. Day R. Thermal and thermo-mechanical properties of conducting polymers and carbon nanotubes based composite materials / R. Day, V. Pankiv // Збірник тез доповідей III науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – С. 128. (Автором запропоновано застосування нанотехнологій для виготовлення спіралей шнека). 11. . Лясота О.М. Оптимізація конструктивних параметрів гвинтової заготовки робочого органу транспортера подрібнювача / О.М. Лясота, В.Р. Паньків // Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу», 14-18 вересня 2016 р. : тези доп. – Херсон, 2016. – Вип. 2. – С. 204–205. (Автором запропоновано критерій якості для обгрунтування параметрів робочого органу конвеєра). 12. Паньків В.Р. Аналітичні дослідження продуктивності комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача / В.Р. Паньків // Збірник тез доповідей V науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 17-18 листопада 2016 р. : тези доп. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – С. 302 303. 13. Пилипець М.І. Теоретично-експериментальні дослідження продуктивності комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача / М.І Пилипець, В.Р. Паньків // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізичні та комп’ютерні технології», 7-9 грудня 2016 р. : тези доп. – Харків : ЛІРА, 2016. С. 257–260. (Автором розроблено математичну модель продуктивності роботи комбінованого гвинтового конвеєра). 14. Паньків В.Р. Удосконалений комбінований гвинтовий транспортер-подрібнювач / В.Р. Паньків // XХ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 18 – 19 травня 2017 р. : тези доп. – ТНТУ, 2017. – С. 42 – 43. 15. Паньків В.Р. Математична модель процесу транспортування матеріалу комбінованим гвинтовим транспортером / В.Р. Паньків // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», 3 листопада 2017 р. : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – С. 75–77. 16. Паньків В.Р. Уточнення коефіцієнта заповнення комбінованого гвинтового транспортера / В.Р. Паньків // Збірник тез доповідей V науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 16-17 листопада 2017 р. : тези доп. – Тернопіль : ТНТУ, 2017 – С. 196 197.
17. Пат. 201607392 Україна, МПК В65G 33/16. Комбінований гвинтовий транспортер / Паньків В.Р., Пилипець М.І., Барановський В.М., Дубчак Н.А.; заявник і патентоотримувач Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – № U 201607392 ; заявл. 07.07.16 ; опубл. 27.02.17, Бюл. № 4. (Автором запропоновано конструктивне розміщення ножів між витками шнека).
Тип вмісту : Dissertation
Розташовується у зібраннях:05.05.05 – піднімально-транспортні машини

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref.pdfАвтореферат1,42 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dis.pdf8,88 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidguk_Romasevych_Y_O.pdf4,89 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidguk_Chasov_D_P.pdf388,82 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.