Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24776

Назва: Механізація зберігання сільськогосподарської продукції методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «машини сільськогосподарського виробництва»
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Бібліографічний опис: Механізація зберігання сільськогосподарської продукції: методичні вказівки до виконання практичних робіт / Н.І. Хомик. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 60 с.
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
УДК: 631.36(075.3)
Теми: Методичні вказівки
133
галузеве машинобудування
механізація зберігання
Опис: Збереження і раціональне використання усього вирощеного врожаю, отримання максимально корисної продукції із сільськогосподарської сировини − одна з основних задач переробної галузі промисловості. Сільськогосподарське виробництво, зокрема, збирання врожаю більшості сільськогосподарських рослин, пов’язане із сезонністю, тому виникає необхідність збереження с.-г. продукції для її використання на різні потреби протягом року і довше. Розвиток науки про збереження с.-г. продуктів і широке впровадження механізації переробки та зберігання дозволили ввести в практику удосконалені нові технологічні прийоми, що забезпечують зниження витрат при зберіганні. Фахівці даної спеціальності повинні добре орієнтуватися в питаннях якості продукції рослинництва і тваринництва й шляхах її підвищення, знати природу втрат цих продуктів й організацію їхнього зберігання, а також раціональні способи обробки і переробки сільськогосподарської сировини. Сільське господарство виробляє основні харчові продукти, а також сировину для харчової та деяких галузей легкої промисловості, що випускають товари народного споживання. Від кількості та якості цих продуктів, розмаїття їхнього асортименту багато в чому залежать здоров’я, працездатність і настрій людей. Тому створення в країні достатньої кількості с.-г. продуктів високої якості − одна з умов розвитку суспільства. Поряд зі збільшенням виробництва с.-г. продукції необхідним є підвищення її якості, а також економічності машин та обладнання з переробки і зберігання. У методичних вказівках до практичних робіт наведені такі технологічні розрахунки: розрахунок виходу готової продукції при помелах пшениці та жита; підбір режимів кондиціювання зерна, розрахунок необхідної ємності для відволоження зерна; визначення технологічної ефективності роботи обладнання зерноочисного та розмельного відділення; рекомендації до розробки технологічних схем підготовки зерна до помелу та сортового помелу, підбір та розрахунок технологічного обладнання зерноочисного та розмельного відділень; підбір обладнання для зберігання плодів та овочів. Кожна практична робота представлена за єдиним планом, який включає мету роботи, загальні положення, методику проведення, оформлення протоколу. Пропонований методичний матеріал дає змогу студентам краще освоїти методику виконання необхідних технологічних розрахунків. Наведений перелік рекомендованих літературних джерел дає можливість студентам самостійно підготуватися до виконання практичних робіт та поглибити знання з даного предмету
Зміст: ВСТУП…………………………………………………………………. 3 Практична робота №1. Розрахунок виходу готової продукції при помелах пшениці та жита ………………………………………… 5 Практична робота №2. Визначення технологічної ефективності роботи обладнання зерноочисного відділення ……………………… 12 Практична робота №3. Підбір режимів кондиціювання зерна та розрахунок необхідної ємності для відволоження ………………. 20 Практична робота № 4. Визначення технологічної ефективності роботи обладнання розмельного відділення…………………………. 27 Практична робота № 5. Розробка технологічної схеми підготовки зерна до сортового помелу. Підбір та розрахунок технологічного обладнання зерноочисного відділення………………………………. 33 Практична робота № 6. Розробка технологічної схеми сортового помелу. Підбір та розрахунок технологічного обладнання розмельного відділення ……………………………………………….. 39 Практична робота №7. Вивчення технологічних процесів та операцій в овочесховищах ……………………………………………. 41 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ І РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………… 58
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24776
Перелік літератури: . Бутковский В.А., Мерко А.И., Меншиков Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств. – М.: Интеграф сервис, 1999. – 472 с. 2. Бутковський В.А. Мукомольное производство. – М.: Агропромиздат, 1990. 3. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства. – М.: Агропромиздат, 1989. 4. Галкина Л.С., Бутковский В.А., Птушкина Г.Е. Техника и технология производства муки на комплектном оборудовании. – М.: Агропромиздат, 1987. – 191 с. 5. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: Колос, 1999. – 335 с. 6. Демский А.Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности. – М.: ДеЛипринт, 2004. – 264 с. 7. Демский А.Б., Борискин М.А., Тамаров Е.В., Чернолихов А. С. Оборудование для производства муки и крупы: Справочник. – М.: ВО «Агроиромиздат», 1990. – 320 с. 8. Егоров Г.А. и др. Технология муки, крупы и комбикормов. – М.: Колос, 1984. 9. Егоров Г.А., Гинзбург М.Е., Мельников Е.М., Хорцев Б.Н. Практикум по технологи мукомольного, крупяного и комбикормового производства. – М.: «Колос», 1974. 10. Емельянова Ф.Н., Кириллов Н.К. Организация переработки сельскохо- зяйственной продукции. Учебное пособие и практикум. – М.: ЭКМОС, 2000.– 384 с. 11. Жидко В.И., Резников В.А., Укалов B.C. Зерносушение и зерносушилки. – К.: Колос, 1982. 12. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. – М.: Колос, 2000. – 551 с. 13. Лабораторный практикум по процессам и аппаратам пищевых производств / Под ред. А.С. Гизбурга. – М.: Агропромиздат, 1990. – 256 с. 14. Лесик Б.В., Трисвятський Л.О., Сніжко В.Л. Зберігання і технологія сільськогосподарських продуктів. – К.: Вища школа, 1980. 15. Мерко И.Т. Технология мукомольного и крупяного производства. – М. Агропромиздат, 1985. – 288 с. 16. Мерко І.Т., Моргун Н.О. Наукові основи і технологія переробки зерна. – Одеса: Друк, 2001. – 348 с. 17. Мерко И.Т., Погирной Н.Е. и др. Проектирование зерноперерабатывающих предприятий с основами САПР. – М.: Агропромиздат, 1989. – 367 с. 18. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: курс лекцій / Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, О.П. Цьонь – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 288с. 59 19. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: методичні вказівки до лабораторних робіт / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш, Н.А. Рубінець. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 52с. 20. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та ін. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с. 21. Оборудование для производства муки и крупы: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990. – 351 с. 22. Павловский Г.Т., Птіцин С.Д. Очищення, сушіння й активне вентилювання зерна. – К.: Вища школа, 1972. 23. Подирятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Соньков А.М., Хилевич В.С. Зберігання і переробка продукції рослинництва. – К.: Мета, 2002. – 495 с. 24. Правила организации и ведення технологического процесса на мукомольных заводах. – М.: ЦНИИТЭИ Минхлебопродукт, 1991. Ч.І. – 53 с. 25. Правила організації і ведення технологічного процесу на борошномельних заводах. – Київ. – 1998. – 145 с. 26. Практикум по хранению и технологии сельскохозяйственных продуктов. /Под. ред. Л.А. Трисвятского. – М.: Колос, 1981. 27. Птушкина Г.Е., Товбин Л.И. Высокопроизводительное оборудование мукомольных заводов. – М.: Агропромиздат, 1987. 28. Справочник по оборудованию зерноперерабатывающих предприятий / А.Б. Деменский, М.А. Борискин, Е.В. Тамаров и др. – М.: Колос, 1980. – 383 с. 29. Технологическое оборудование предприятия по хранению и переработке зерна / Под ред. А.Я. Соколова. – М.: Колос, 1984. – 440 с. 30. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Кудина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. – М.: Агропромиздат, 1991. 31. Трисвятский Л.А. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья. – М.: Агропромиздат, 1991. – 363 с. 32. Филин В.М., Филин Д.В. Щелушение зерна крупяных культур. Совершенствование технологического оборудования. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 135 с. 33. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції». – Тернопіль 2010. – 55 с. 34. Щербаков В.Г. Технология получения растительных масел. – М.: Колос, 1992.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора