Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24775

Назва: Методичний посібник до виконання дипломної роботи для здобуття освітнього ступеня «магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 галузеве машинобудування з орієнтацією на спеціалізацію «машини сільськогосподарського виробництва»
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Сташків, Микола Ярославович
Олексюк, Василь Петрович
Бібліографічний опис: Хомик Н.І. Методичний посібник до виконання дипломної роботи для здобуття освітнього ступеня «магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва» / Н.І. Хомик, М.Я. Сташків, В.П. Олексюк. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 164 с.
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
УДК: 631.3 (07)
Теми: магістр
133
машинобудування
дипломна робота
Серія/номер: Х;76
Опис: Атестаційна (дипломна) робота освітнього рівня – це розроблений студентом відповідно до вимог стандартів вищої освіти комплект документації, який включає текстову та графічну (ілюстративну) частини. На основі публічного захисту атестаційної (дипломної) роботи рішенням Екзаменаційної комісії (надалі ЕК) студенту надають диплом державного зразка про закінчення вищого навчального закладу, отримання відповідного освітнього рівня вищої освіти та здобуття кваліфікації. Кваліфікація – здатність особи виконувати професійні завдання та обов’язки. Вона вимагає певного рівня освіти та спеціальної підготовки, визначається через назву професії та зазначається в дипломі відповідного освітнього рівня (ступеня). Бакалавр – це освітній рівень (надалі ОР) вищої освіти особи, яка може працювати в конструкторсько-технологічних відділах машинобудівних підприємств, організаційно-управлінських службах, науково-технічних лабораторіях підприємств і науково-дослідних установ. Бакалавр має право продовжити навчання на наступному освітньому рівні – магістр за результатами державної атестації. Професійна орієнтація підготовки фахівців ОР «бакалавр» – конструювання сільськогосподарських (надалі с.-г.) машин, технологія виробничих процесів с.-г. виробництва і машинобудування, стратегічне управління, менеджмент, маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність виробництва з різними формами власності. Магістр – освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі ОР «бакалавр» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді господарської (інженерної, виробничої, економічної, науково-дослідницької) діяльності. Магістр може виконувати функції: інженера-конструктора, інженера-дослідника, інженера-експлуатаційника та успішно працювати у конструкторсько-технологічних відділах підприємств сільськогосподарсь- кого машинобудування, службах з експлуатації та ремонту с.-г. техніки, у науково-технічних лабораторіях сільськогосподарських підприємств та ін. Магістр повинен володіти комплексом знань, вмінь і навиків, які б забезпечували його грамотну, обґрунтовану працю з конструювання, експлуатації ремонту с.-г. машин, дослідження конструкцій, розробки нових машин, а також надавали б можливість керувати колективами, організовувати виробництво.
Зміст: ВСТУП…………………………………………………………………... 5 1. ВИДИ ПРОЕКТІВ ТА МЕТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ …………………………………………………... 9 2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ …………………………….. 11 Типовий зміст розрахунково-пояснювальної записки 13 3. ЗМІСТ І ОБ’ЄМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ………………………… 15 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ …………………………………………… 20 4.1. Керівництво дипломною роботою………………………........... 20 4.2. Організація консультацій ……………………………………… 21 4.3. Підготовка до виконання дипломної роботи …………………. 21 Орієнтовний перелік видів робіт з виконання дипломної роботи ОР «магістр» ………………………………………………… 22 4.4. Підготовка до захисту і захист дипломної роботи …………… 23 4.4.1. Порядок представлення, рецензування і захистудипломних робіт ………………………………. 23 4.4.2. Етапи допуску дипломних робіт до захисту………….. 24 4.4.3. Вимоги до доповіді та ілюстративного матеріалу на захисті…………………………………… 26 4.4.4. Оцінювання дипломної роботи ……………………….. 27 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОР «МАГІСТР» …………. 28 6. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ …………………........... 44 6.1. Вимоги до розробки креслень …………………………………. 44 6.2. Вибір та позначення на кресленнях допусків і посадок ……... 48 6.3. Позначення допусків форми і розміщення поверхонь ………. 50 6.4. Позначення шорсткості поверхонь …………………………..... 53 6.5. Умовне позначення зварних швів ………………………........... 56 6.6. Матеріали для виготовлення деталей та їх умовне позначення ………………………………………... 62 6.7. Види і типи схем та вимоги до їх виконання …………………. 66 6.8. Написи на кресленнях і схемах ………………………………... 76 7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) ……………………………………………… 82 7.1. Мова і стиль дипломної роботи ………………………….......... 82 7.2. Загальні вимоги до оформлення тексту пояснювальної записки ………………………………………… 84 7.3. Правила подання текстового матеріалу ……………………..... 100 7.3.1. Правила подання ілюстрацій ……………………......... 100 7.3.2. Правила подання таблиць …………………………….. 108 7.3.3. Правила написання формул …………………………... 113 4 7.3.4. Правила написання фізичних величин, їх позначень і найменувань …………………………... 116 7.3.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів ………………………. 120 7.3.6. Переліки ……………………………………………….. 120 7.3.7. Примітка ………………………………………………. 121 7.3.8. Виноски ………………………………………………... 122 7.3.9. Правила цитування та посилання на використані джерела …………………………............. 122 7.3.10. Перелік посилань …………………………………….. 124 7.3.11. Оформлення додатків ………………………………... 125 7.4. Графічна частина ………………………………………………. 127 7.4.1. Загальні положення …………………………………… 127 7.4.2. Робоче креслення деталі ………………………………. 127 7.4.3. Складальні креслення вузлів …………………….......... 127 7.4.4. Графіки залежностей, таблиці, діаграми, схеми ………………………………………… 128 7.4.5. Технічні вимоги на кресленні ………………………… 128 ДОДАТОК 1 Титульний аркуш дипломної роботи………………………………... 129 ДОДАТОК 2 Завдання на дипломну роботу студенту ……………………………. 130 ДОДАТОК 3 Пам’ятка керівнику щодо складання відгуку на дипломну роботу магістра ……………………………………………. 132 ДОДАТОК 4 ВIДГУК на дипломну роботу за освітнім рівнем «магістр» ……... 133 ДОДАТОК 5 Пам’ятка рецензенту щодо складання рецензії на дипломну роботу магістра …………………………………………… 134 ДОДАТОК 6 РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу за освітнім рівнем «магістр» …. 135 ДОДАТОК 7 Критерії оцінювання дипломних робіт магістра ………………….. 137 ДОДАТОК 8 ГОСТ 7.1:2006 (на оформлення літературних джерел) …………... 142 ДОДАТОК 9 Робоче креслення вала ……………………………………………….. 148 ДОДАТОК 10 Робоче креслення зубчастого колеса ……………………………….. 149 ДОДАТОК 11 Специфікація …………………………………………………………... 150 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. 152
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24775
Перелік літератури: Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 [Електронний ресурс]: нові правила бібліогр. опису /Кн. палата України. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm 2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. 3. Закон України «Про пожежну безпеку». 4. Закон України «Про охорону праці» (від 21 листопада 2002 року). 5. Кодекс законів про працю України [Текст] : нормат. докум.; [з урахуванням останніх змін в редакції станом на 12.10.2009 р.]. – Суми: ФОП Соколик Б.В., 2009. – 88 с. 6. Конституція України: [Текст] : офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. 7. ГОСТ 3.1404-86. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 56 с. 8. ГОСТ 23729-88 Техніка сільськогосподарська. Методи економічної оцінки спеціалізованих машин / Agricultural machinery. Economic evaluation of machines. – 5 с. 9. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 25 с. − (Національний стандарт України). 10. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с. 11. ДСТУ ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. 12. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). 13. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожеж. Пожежна безпека об’єктів будівництва. 14. ДБН В.2-5-13-98. Пожежна автоматика будівель і споруд. 15. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення. 16. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» [Текст]: вид. офіц. – К.: Мінбуд України, 2006. – 76 с. 17. ДБН В.07.005-2007. Визначення категорій приміщень будівель по вибуховопожежній і пожежній небезпеці. 153 18. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 19. ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень». 20. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 21. Закон України «Про екологічну експертизу» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 8, ст. 54. 22. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 41, ст. 546. 23. Нормы радиационной безопасности. НРБ-76/87. – М.: Атомиздат, 1978. – 55 с. (НРБУ-97). 24. НПАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 25. НПАОП 0.01-1.01-95. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: 1995. – 196 с. 26. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 56 с. (Національний стандарт України). 27. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві [Текст] : (від 30 листопада 2011 року № 1232). 28. Аветисян В.К., Баратковський В.А. Ремонт сільськогосподарської техніки. Довідник / За ред. О.І. Сидоренко, О.А. Науменко. – К.: Урожай, 1992.– 304 с. 29. Автухов І.В., Гряник Г.М. Охорона праці в сільському господарстві. – К: Вища школа, 1970. – 216 с. 30. Агрономія / За ред. М.М. Городнього. – К.: Вища школа, 1995. – 525 с. 31. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1975. 32. Антонюк В.Е. Справочник конструктора по расчету и проектированию приспособлений. – Минск: Беларусь,1979. 33. Безпека життєдіяльності / За ред. Я. Бедрія. – Львів: Афіша, 1998. – 275 с. 34. Блохин А.В. Теория эксперимента: Курс лекций в двух частях. – Минск: Научно-методический центр «Электронная книга БГУ», 2003. 35. Великанов К.М. Расчет экономической эффективности новой техники. – М.: Машиностроение, 1990. – 420 с. 36. Вікович І.А. Конструкції і динаміка штангових обприскувачів: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 460 с. 37. Водоотводящие системы промышленных предприятий [Текст] / С.В. Яковлев, Я.А. Карелик, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов. – М.: Стройиздат, 1990. – 511 с. 38. Вознюк Л.Ф., Іщенко В.В., Михайлович Я.М. Технічне обслуговування і діагностування сільськогосподарських машин. – К.: Урожай, 1994. – 396 с. 154 39. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. – 447 с. 40. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини. – К.: МАУП, 2002. – 232с. 41. Гандзюк М.П. Основи охорони праці [Текст] : підручник / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред. М.П. Гандзюка; МОН України. – – К.: Каравела, 2008. – 384 с. 42. Гевко Б.М. Дипломне проектування за спеціальністю 7.090202: навчально-методичний посібник / Б.М. Гевко, Ю.Б. Капаціла, І.Г. Ткаченко. – Тернопіль: видавництво ТДТУ, 2003. – 68 с. 43. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці [Текст] : навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – К.: Знання, 2008. – 302 с. 44. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса / Дмитриев И.М., Курочкин Г.Я., Мдивнишвили О.М. / Под ред. Н.С. Николаева. – М.: Агропромиздат, 1990. – 351 с. 45. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. / За ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003-2005. – Кн. 1: Трактори / А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков. – 2003. – 336 с. 46. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. / За ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003-2005. – Кн. 2: Комбайни зернозбиральні / А.Ф. Головчук, В.І. Марченко, В.Ф. Орлов. – 2004. – 320 с. 47. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. / За ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003-2005. – Кн. 3: Машини сільськогосподарські / А.Ф. Головчук, В.І. Марченко, В.Ф. Орлов. – 2005. – 576 с. 48. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Текст]: учебное пособие для вузов. / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред; – М.: Альянс, 2007. – 256 с. 49. Горошкин А.К. Приспособления для металорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1979. 50. Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьонний Ю.В. Землеробство. – К.: Урожай, 1996. – 384 с. 51. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов / А.М. Дальский. – М.: Машиностроение, 2004. – 512 с. 52. Дементьев Ю.В., Щетинин Ю.С. САПР в автомобиле- и тракторостроении. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 220 с. 53. Дипломное проектирование по технологие машиностроения [Текст] / Под. ред. В.В. Бабука. – Минск: Высшая школа, 1979. – 464 с. 54. Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Проектно-конструкторські розрахунки пристосувань:навчальний посібник / М.Г. Дичковський. – Тернопіль: ТДТУ, 2001. – 277 с. 55. Довідник з охорони праці в сільському господарстві / За ред. С.Д. Лахмана. – Київ: Урожай, 1990. – 396 с. 56. Довідник по удобренню сільськогосподарських культур / За ред. П.О. Дмитренка, Б.С. Носка. – К.: Урожай, 1987. – 208 с. 155 57. Довідник працівника агрохімслужби / За ред. Б.С. Носка. – К.: Урожай, 1991. – 280 с. 58. Желєзна А.М. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: навч. посібник / А.М. Желєзна, В.А Кирилович. – К.: Кондор, 2004. – 796 с. 59. Житная И.П., Житный Е.П. Технико-экономический анализ при проектировании и производстве машин. – К.: Вища школа, 1990. – 232 с. 60. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методика дидактического исследования [Текст] /В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2005. – 208 с. 61. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.І (ч.1). Машини та зна-ряддя для обробітку ґрунту [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2001. – 441 с. 62. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.ІІ (ч.2). Машини для сівби та садіння [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2002. – 452 с. 63. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.ІІ (ч.2). Зернозбиральні машини [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2004. – 404 с. 64. Зінченко О.І., Салатенко Н.Н., Білоножко М.А. Рослинництво. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 519 с. 65. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації [Текст] /Упоряд. С.В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с. 66. Інтегрована система захисту зернових культур від шкідників, хвороб та бурянів /А.К. Ольховська-Буркова, Ж.П. Шевченко, Е.М. Лук’янова та ін.; За ред. А.К. Ольховської-Буркової, Ж.П. Шевченко. – К.: Урожай, 1990. – 280 с. 67. Интенсивные технологии возделывания сельськохозяйственных культур / Под ред. Г.В. Коренева. – М.: Агропромиздат, 1988. – 301 с. 68. Іщенко І.І. Оцінка економічної ефективності виробництва і затрат [Текст] / І.І. Іщенко, С.П. Терещенко; – К.: Вища школа, 1991. – 173 с. 69. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 1976. – 510 с. 70. Кленин Н.И., Скакун Н.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Элементы теории рабочих процессов, расчет регулировочных параметров и режимов работы. – М.: Колос, 1980. – 670 с. 71. Клецкин А.П. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. Т.З. – М.: Агропромиздат, 1978. – 365 с. 72. Кобець А.С. Основи теорії робочих органів сільськогосподарських машин: Навчальний посібник Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 204 с. 73. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник [Текст] /В.В. Ковальчук. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 206с. 74. Ковальчук Я.О., Крамар Г.М., Хомик Н.І. Переддипломна практика Методичні вказівки для студентів ОР Магістр спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації Промислове та цивільне будівництво. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 46с. 156 75. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: підручник / М.С. Когут. – Львів: Видавництво державного університету «Львівська політехніка», 2000. – 352 с. 76. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко та ін. / За ред. Р.Н. Квєтного. – У двох част. – Вінниця: ВНТУ, 2012. 77. Концепції екологічної освіти України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, № 7, квітень, 2002 р. 78. Конюх В.Л. Компьютерная автоматизация производства / В.Л. Конюх. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 108 с. 79. Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство. – К.: Либідь, 2002. – 494 с. 80. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник [Текст] / Крушельницька О.В. – К.: Кондор, 2006. – 206 с. 81. Кулаковский Й.В., Кирпичников Ф.С., Резник,Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.1. Справочник [Текст] / И.В. Кулаковский, Ф.С. Кирпичников, Е.И. Резник. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 285 с. 82. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник,Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.2. Справочник [Текст] / И.В. Кулаковский, Ф.С. Кирпичников, Е.И. Резник. – М.: Россельхозиздат, 1988. – 286 с. 83. Кульский Л.А. Технология очистоки природных вод [Текст] / Л.А. Кульский, П.П. Строкач. – К.: Вища школа, 1986. – 352 с. 84. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм [Текст] / І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. О.В. Нанки. – Xарків: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356 с. 85. Кучерявий В.П. Екологія. Підручник. – Львів: Світ, 2001. – 500 с. 86. Кушнаренко, Н.М. Наукова обробка документів: підручник [Текст] /Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Знання, 2004. – 331 с. 87. Кушнарев А.С., Кочев В.И. Механико-технологические основы обработки почвы. – К.: Урожай, 1989. – 144 с. 88. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини /В.М. Лапін. – Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000. – 188 с. 89. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с. 90. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: навч. посібник / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. Степаненко, К.Г. Лопатько. – К.: Либідь, 2002. – 328 с. 91. Матрин Ю.Н., Малахов И.Н. Выбор и оптимизация технико- экономических показателей машин. – Москва, 1987. – 140 с. 92. Мелешкин, М.Т. Промышленные отходы и окружающая среда [Текст] / М.Т. Мелешкин, В.Н. Степанов. – К.: Наукова думка, 1980. – 186 с. 93. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1986. – 52 с. 94. Методичний посібник з виконання дипломної роботи за освітньо- кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.050502 157 «Інженерна механіка» з професійним спрямуванням на спеціальність 8.05050201 «Технології машинобудування» //Б.М. Гевко, М.І. Пилипець, Ю.Є. Капаціла, І.Г Ткаченко. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2013. – 88 с. 95. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.090215) для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» // Рибак Т.І., Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Сташків М.Я., Бабій А.В., Ріпецький Є.Й. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, Тернопіль, 2005. – 48 с. 96. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.090215) для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» // Рибак Т.І., Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Олексик В.П., Попович П.В., Ріпецький Є.Й.– Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, Тернопіль, 2005. – 60 с. 97. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» // Ковальчук Я.О., Дубіжанський Д.І. – Тернопіль, 2013. – 52 с. 98. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (8.090215) / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш, М.Я. Сташків. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2010. – 44 c. 99. Методичні вказівки до написання розділу «Екологія» випускних дипломних (кваліфікаційних) робіт (проектів) фахівців ОКР «Спеціаліст», «Магістр» длч студентів усіх спеціальностей та форм навчання [Текст] / Н.М. Зварич, О.М. Лясота. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2012. – 36 c. 100. Методичні вказівки для виконання розділу «Охорона праці» в дипломних роботах фахівців ОКР «Бакалавр». – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 31 с. 101. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів / О.М. Царенко, Д.Г. Войтюк, В.М. Швайко та ін. / За ред. С.С. Яцуна. – К.: Мета, 2003. – 448 с. 102. Морозов І.В. Основи теорії сільськогосподарських машин. – Харків: Оригінал, 1992. – 111 с. 103. Нефедов И.М., Осипов М.К. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. – М.: Машиностроение, 1978. 104. Обработка почвы при интенсивном возделывании полевых культур /Т. Карвовский, И. Касимов, Б. Клочков и др.; Пер. с польск. Чупеева; Под. ред и с предисл. А.С. Кушнарева. – М.: Агропромиздат, 1988. – 248 с. 105. Орлов П.И. Основы конструирования: справочно-методическое пособие. В 2-х кн. Кн.2 / Под ред. П.Н. Учаева. – М.: Машиностроение, 1988. – 544 с. 106. Основи агрономії: Навчальний посібник / О.В. Солошенко, Б.С. Носко, Н.Ю. Гаврилович, А.А. Богачов, В.І. Солошенко; за ред. О.В. Солошенко. – Харків: Торнадо, 2003. – 368 с. 158 107. Основи екології: Підручник /Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408с. 108. Основы проектирования и расчет сельськохозяйственных машин / Под ред. проф. Ермольева Ю.И. – М.: Машиностроение, 2006. – 344 с. 109. Основы САПР на базе программы SolidWorks: учеб. пособие в 2 ч. / Под ред. Н. Р. Шоля. – Ухта : УГТУ, 2013. − 419 с. 110. Охорона праці [Текст] : підручник / за ред. В.П. Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с. 111. Пальгунов, П.П. Утилизация промышленных отходов [Текст] / П.П. Пальгунов, М.В. Сумароков. – М.: Стройиздат, 1990. – 348 с. 112. Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. – М.: Машиностроение, 1984. – 356 с. 113. Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: [Текст]: навчальний посібник / Я.Д. Плоткін, О.К. Янушкевич; – Львів: Світ, 1996. – 352 с. 114. Практикум із машиновикористання в рослинництві: Навч. Посібник / За ред. І.І. Мельника. – К.: Кондор, 2004. – 284 с. 115. Практикум з ремонту машин / Сідашенко О.І., Скобло Т.С., Войтов В.А. та ін. / За ред. О.І. Сідашенка та О.В. Тихонова. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – 415 с. 116. Примак І.Д. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей та ін. / За ред. І.Д. Примака. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с. 117. Проектирование механических передач / С.А. Чернавский, Г.М. Ицкович, В.А. Киселев и др. – М.: Машиностроение, 1976. – 608 с. 118. Погорелый Л.В., Татьянко Н.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз. – К.: Феникс, 2004. – 232 с. 119. Положення про дипломне проектування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя від 25 квітня 2013 р. //Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 12 с. 120. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. //Освіта України. Збірник нормативних актів. – Харків: Світ-Пресс, 1999. – С. 168–188. 121. Посібник. Машини для збирання зернових та технічних культур /За ред. В.І. Кравчука, Ю.Ф. Мельника. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2009. – 296 с. 122. Практикум з ремонту машин /За ред. О.І. Сідашенко, О.А. Науменко. – К.: Урожай, 1995. – 224 с. 123. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті //Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008. – С. 9–13. 124. Програма конструкторсько-технологічної практики для студентів механіко-технологічного факультету спеціальності 7.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / Т.І. Рибак, А.В. Бабій, А.Д. Довбуш, В.П. Олексюк, Н.І. Хомик, М.Я. Сташків, П.В. Попович. – Тернопіль: видавництво ТДТУ. – 14 с. 159 125. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва [Текст] /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, В.І. Дзюба та ін.; за ред. О.П. Скорика, В.М. Полупанова. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 429 с. 126. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник [Текст] /І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 115 с. 127. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. – Тернопіль: Збруч, 2003. – 332 с. 128. Рибак Т.І. Підвищення надійності сільськогосподарських машин. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 278 с. 129. Резник Н.Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов. – М.: Машиностроение, 1975. – 311 с. 130. Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды [Текст] / А.И. Родионов и др. – М.: Высшая школа, 1989. – 512 с. 131. Рослинництво з основами землеробства / М.А. Білоножко, І.С. Руденко, В.І. Мойсеєнко та ін.; За ред. М.А. Білоножка, І.С. Руденка. – К.: Урожай, 1986. – 224 с. 132. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні: навчальний посібник / П.О. Руденко. – К.: Вища школа, 1993. – 414 с. 133. Руденко П.О. Вибір, проектування і виробництво заготовок деталей машин / П.О. Руденко, В.О. Харламов, О.Г. Шустик. – Київ: Вища школа, 1993. – 288 с. 134. Сабликов М.В., Кузьмин М.В. Курсовое и дипломное проектирование по сельскохозяйственным машинам. – М.: Колос, 1973. – 191 с. 135. Свеклоуборочные машины. (Конструрование и расчет) /Л.В. Погорелый, Н.В. Татьянко, В.В. Брей и др. – К.:Техніка, 1983. – 168 с. 136. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 1: Машини для рільництва / П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 384 с. 137. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 2: Машини для рільництва / П.В. Сисолін, Т.І. Рибак, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 382 с. 138. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 3: Машини та обладнання для переробки зерна та насіння / П.В. Сисолін, М.М. Петренко, М.О. Свірень; За ред. М.І. Черновола. – К.: Фенікс, 2007. – 432 с. 139. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. У 2-х. т. /За ред. М.В. Бакума. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 1. – 285 с. 140. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. У 2-х. т. /За ред. М.В. Бакума. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 2. – 288 с. 160 141. Сільськогосподарські машини. Частина 3. Посівні машини. / За ред. М.В. Бакума. – Харків: ПП «Черв’як», 2005. – 332 с. 142. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін..; За ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с. 143. Сільськогосподарські машини / Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. – К.: Вища школа, 1987. – 486 с. 144. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины /Г.Е. Листопад, Г.К. Демидов, Б.Д. Зонов и др.; Под общ. ред. Г.Е. Листопада. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688c. 145. Скалецька Л.Ф., Духовська Т.М., Сеньків А.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. – К.: Вища шк., 1994. 146. Скалецька Л.Ф., Подпрятов Г.І. Зберігання та переробка продукції рослинництва: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2001. – 303 с. 147. Соколовський О.І. Методичні рекомендації по застосуванню нормативних актів з питань охорони навколишнього середовища. Міський інформаційний бюлетень № 3 [Текст] / О.І. Соколовський, В.І. Кордубан, О.Я. Бойчук. – Тернопіль: Мальви-ОСО, 2000. – 172 с. 148. Солошенко О.В., Гаврилович Н.Ю., Солошенко В.І., Осипова Л.С., Кочетова С.І. Технології вирощування сільськогосподарських культур: Навч. посіб. – Харків: Торнадо, 2006. – 348 с. 149. Справочная книга по охране труда в машиностроении [Текст]. – Л.: Машиностроение, 1989. – 541 с. 150. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. / Под ред. Анурьева В.И. – М.: Машиностроение, 1979. 151. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т.; под. ред.А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т.1., Т.2. – 656 с. 152. Справочник по единой системе конструкторской документации [Текст] /Под. ред. А.Ф. Раба. – К.: Прапор, 1988. – 255 с. 153. Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств / А.Г. Схиртладзе, В.Ю. Новиков. – М.: Высшая школа, 2001. – 407 с. 154. Тельнов Н.Ф., Ачкасов А.А., Бадаров Й.Е. Ремонт машин / Под ред. Н.Ф. Тельнова. – М.: Агропромиздат, 1992. – 558 с. 155. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин / Е.С. Босой, О.В. Верняев, И.И. Смирнов, Е.Г. Султан-Шах. – М.: Машиностроение, 1980. – 565 с. 156. Технологія машинобудування [Текст]: Посібник-довідник для виконання кваліфікаційних робіт / За ред. І.І. Юрчишина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 528 с. 157. Технология производства продукции растениеводства / Под ред. И.П. Фирсова. – М.: Агропромиздат, 1989. – 432 с. 158. Ткаченко І.Г. Технологія машинобудування: вступ до спеціальності / Ткаченко І.Г., Капаціла Ю.Б., Паливода Ю.Є. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 84 с. 161 159. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23730-88. 160. Український орфографічний словник: близько 170000 слів /За ред. В.М. Русанівського; [уклали: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко, Г.М. Ярун]; НАН України; Укр. мовно-інформ. фонд; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – К.: Довіра, 2006. – 960 с. – (Словники України). 161. Філіпенко, А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій [Текст] /А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005. – 207 с. 162. Фэльдштейн Е.Э. Металлорежущие инструменты: справочник конструктора / Е.Э. Фэльдштейн, М.А. Корниевич. – Минск: Новое знание, 2009. – 1039 с. 163. Хомик Н.І., Бабій А.В., Олексюк В.П. Конструкторсько-технологічна практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 64 с. 164. Хомик Н.І., Гаврон Н.Б., Рубінець Н.А. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: курс лекцій. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 248 с. 165. Хомик Н.І., Гаврон Н.Б., Рубінець Н.А. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції / Методичні вказівки до вико- нання лабораторних робіт. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 50 с. 166. Хомик Н.І. Довбуш А.Д., Довбуш Т.А. Виробнича практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56 с. 167. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Довбуш Т.А. Ознайомлювальна практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 52 с. 168. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Довбуш Т.А. Стажування з фаху: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56 с. 169. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Частина 1. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 170. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Частина 2. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 171. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Олексюк В.П. Основи агрономії. Курс лекцій Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 300 с. 172. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Опір матеріалів: навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 191 с. 162 173. Хомик Н.І. Довбуш А.Д., Олексюк В.П., Довбуш Т.А. Наскрізна програма практики: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 140 с. 174. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Рубінець Н.А. Механізація переробки та зберігання с/г продукції. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 52 с. 175. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Технічна механіка: навчально-методичний посібник до курсової роботи. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. –192 с. 176. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. – 124 с. 177. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Цьонь О.П. Деталі машин. Курс лекцій для студентів заочної форми навчання. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 160 с. 178. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Рубінець Н.А. Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 232 с. 179. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до курсового проекту. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. – 84 с. 180. Хомик Н.І., Олексюк В.П. Проектування машин для вирощування с/г продукції. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету інженерії машин, споруд та технологій. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» . – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2016. – 26с. 181. Хомик Н.І., Олексюк В.П. Проектування машин для збирання с/г культур. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету інженерії машин, споруд та технологій. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» . – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2016. – 25с. 182. Хомик Н.І., Сташків М.Я., Олексюк В.П. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.050503 «Машинобудування» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) − Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. − 176 с. 183. Хомик Н.І., Олексюк В.П., Сташків М.Я. Переддипломна практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56с. 163 184. Хомик Н.І., Олексюк В.П., Сташків М.Я. Стажування з фаху: методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56с. 185. Хомик Н.І, Олексюк В.П., Цьонь О.П. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Курс лекцій. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 288 с. 186. Хомик Н.І., Сташків М.Я. Робочі програми переддипломної практики та стажування з фаху. Методичні вказівки для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальності 7.05050312 (8.050503) Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 56 с. 187. Хомик Н.І., Цьонь О.П. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник / Н.І. Хомик, О.П. Цьонь. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 224 с. 188. Хорольский Д.Ю. Справочник по металлопрокату. – Харьков: Металлика, 2003. – 514 с. 189. Цивільна оборона. Підручник [Текст] /За ред. В.С. Франчука. – К., 2001. – 256с. 190. Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник [Текст] /За заг. ред. І.І. Ібадуліна. – К.: Арістей, 2004. – 232с. 191. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки / Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с. 192. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування / М.Г. Чумак. – К.: Либідь, 2000. – 368 с. 193. Шейко В.М., Кушнаренко, Н.М. Організація та методика науково- дослідницької діяльності: Підручник [Текст] /В.М. Шейко , Н.М. Кушнаренко. – К.:Знання-Прес, 2003. 194. Шейнблит А.Е. Курсовое пректирование деталей машин: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. – 432 с. 195. Шишмарев В.Ю. Машиностроительное производство: учебник для студ. учреждений средн. проф. образования / В.Ю. Шишмарев, Т.И. Каспина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 196. Шмат К.І., Диневич Г.Ю., Карманов В.В., Іванов Г.І. Обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки. Навчальний посібник. – Херсон: Олді-Плюс, 2001. – 160 с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора