Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24761

Назва: Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху для студентів денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Автори: Панухник, Олена Віталіївна
Маркович, Ірина Богданівна
Кудлак, Віталій Ярославович
Дячун, Ольга Дмитрівна
Химич, Ірина Григорівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху для студентів денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укл. Панухник О.В., Маркович І.Б., Кудлак В.Я., Дячун О.Д., Химич І.Г. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 206 с.
Дата публікації: кві-2018
Країна (код): UA
УДК: 338.76
Кількість сторінок: 205
Короткий огляд (реферат): У методичних рекомендаціях наведено загальні вимоги до організації, підготовки та проведення екзамену з фаху, програма екзамену з фаху для атестації здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» на підставі Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки України, Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти ТНТУ імені Івана Пулюя
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24761
Перелік літератури: 1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: [Електронний ресурс]: Затверджене наказом Міністерства фінансів України No 73 від 07.02.2013 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 2. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренков, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/666-fnansi-pdprimstv-Azarenkova-gm.html. 3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник / О.Я. Базілінська. – 2 -ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/80.pdf. 4. Воронко О.С. Економічний аналіз: Навчальний посібник / О.С. Воронко, Н.П. Штепа. – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. – 279 с. 5. Іванюта П.В. Управління ресурсами та витратами: Навчальний посібник / П.В. Іванюта, О.П. Лугівська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 320 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebooktime.net/book_106.html. 6. Карпенко О.В. Экономическиймеханизмуправлениякоммерческойдеятельностьюорганизаций: Монография / О.В. Карпенко, А.Н. Лебедев – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – 180 с. 7. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: Навчальний посібник / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Organiz_i_metodika_ekonom_analizu_Kosova2012.pdf 8. Косова Т.Д. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Т.Д. Косова. – К.: ЦУЛ, 2013. – 440 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cul.com.ua/preview/fin_anal_kosova.pdf. 9. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 392 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Kramarenko_Halyna/Finansovyi_analiz.pdf. 10. Прохар Н.В. Взаємозв’язок та відмінності обліку доходів, витрат і фінансових результатів відповідно до П(с)БО та податкового кодексу України: Монографія / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – С. 122- 137. 11. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К.: ЦУЛ, 2013. – 384 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/analiz_gosp_dijaln_Kosova.pdf. 12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: Підручник / Н.М. Ткаченко. – 6-те вид., доповн. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 982 с. 13. Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: Навчальний посібник / За ред. К.Ф. Ковальчука. – К.: ЦУЛ, 2012. – 328 с. 14. Ринок боргових цінних паперів в Україні: Монографія / За заг. ред. І.О. Лютого. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с. 15. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник / Ю.С. Цал-Цалко. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/89.pdf. 16. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2006. – 256 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_920_18216339.pdf. Додаткова література: 1. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник / І.В. Багрова, О.О. Гетьман, В.Є. Власик / За ред. І.В .Багрової. – К.: ЦУЛ, 2004. –384 с. 2. Благун І.Г. Фінанси: Навчальний посібник / І.Г. Благун, Р.С. Сорока, І.В. Єлейно. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 314 с. 3. Венгер В.В. Фінанси: Навчальний посібник / В.В. Венгер. – К.: ЦУЛ, 2009. – 432 с. 4. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: Монографія / О.В. Карпенко, Г.О. Соболь – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/1912/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD %D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%9A% D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E. %2C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%93.. pdf. 5. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: Теорія та практика: Навчальний посібник / Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. –К.: ЦУЛ, 2013. – 578 с. 6. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції: Збірник тестових вправ і завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андреєв, Ф.О.Журавка. – К.: Знання, 2000. – 214 с. 7. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник / Г. Давидов та ін. – К.: Знання, 2011. – 389 с. 8. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Г.І. Філіна – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с. 9. Чорна Л.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Л.О.Чорна, Н.В. Корж, І.В. Левицька. – Вінниця: Едельвейс і К, 2008. – 369 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансівУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора