Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24753

Назва: Influence of gas hydrates and concentration of corrosive components on the nature and speed of corrosion processes on pipelines
Інші назви: Вплив газових гідратів та концентрація корозійних компонентів на природу та швидкість корозійних процесів на трубопроводах
Автори: Грицанчук, Андрій Валентинович
Hrytsanchuk, Andrii
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Бібліографічний опис: Hrytsanchuk A. Influence of gas hydrates and concentration of corrosive components on the nature and speed of corrosion processes on pipelines / Andrii Hrytsanchuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 56–66. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description: Hrytsanchuk A. (2017) Influence of gas hydrates and concentration of corrosive components on the nature and speed of corrosion processes on pipelines. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 88, no 4, pp. 56-66.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (88), 2017
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (88), 2017
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4
Том: 88
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 1-гру-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 620.179
Теми: трубопровід
газовий гідрат
внутрішньотрубна корозія
корозійно-механічні випробовування
pipeline
gas hydrate
intrinsic corrosion
corrosion-mechanical tests
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 56-66
Початкова сторінка: 56
Кінцева сторінка: 66
Короткий огляд (реферат): За результатами корозійно-механічних випробовувань вперше встановлено закономірності спільної дії механічних напружень, концентрації хлоридів і гідратоутворення на швидкість та локалізацію корозійних процесів. Розраховано коефіцієнти впливу гідратоутворення для загальної та локальної корозії, які становлять 1,13 і 1,32 відповідно, що підтверджує гіпотезу про інтенсифікацію локальної корозії внаслідок гідратоутворення.
According to the results of corrosion-mechanical tests for the first time the regularities of mutual action of mechanical stresses, concentration of chlorides and hydrate formation on the rate and localization of corrosion processes were established. The coefficients of influence of hydration formation for general and local corrosion were calculated, which make up 1,13 and 1,32, respectively, which confirms the hypothesis about the intensification of local corrosion as a result of hydrate formation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24753
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Obanijesu E.O., Pareek V., Gubner R., Tade M.O. Corrosion education as a tool for the survival of natural gas industry. Nafta. – 2010. – Vol. 61. Iss. 12. – Pp. 541 – 554.
2. Obanijesu E.O., Pareek V., Tade M.O. Hydrate formation and its influence on natural gas pipeline internal corrosion rate. SPE Oil and Gas India Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers. Mumbai. India. January 20 – 22
3. Makogon, Y.F. Hydrates of hydrocarbons. Tulsa. Oklahoma. Pennwellpublishing company. 1997. Pp 1 – 477.
4. Шагапов, В.Ш. Характеристики газопровода при налички гидратоотложений. Теплофизика высоких температур. [Текст], Шагапов, В.Ш., Уразов Р.Р. 2004. – Т. 42, № 3. – С. 461 – 468.
5. Шагапов, В.Ш. Математическая модель течения природного газа в трубопроводах с учетом диссоциации газогидратов. [Текст] Шагапов, В.Ш., Мусакаев Н.Г., Уразов Р.Р. // Инженерно- физический журнал. 2008. Т. 81. № 2. С. 271 – 279.
6. Побережний, Л.Я. Вплив йонної сили ґрунтового електроліту на швидкість корозії металу нафтогазопроводів. [Текст] Побережний Л.Я., Пиріг Т.Ю., Станецький А.І. // Фізико-хімічна механіка матеріалів, спец. вип. 2010. – № 8. – Т. 2. – С. 620 – 624.
7. Побережний, Л.Я. Корозійний моніторинг транзитних газопроводів. // Вісник ТНТУ. [Текст] Побережний Л.Я. Станецький А.І., Рудко В.В. – 2011. – № 3. – С. 20 – 26.
8. Побережний, Л.Я. Ранжування ґрунтів за небезпекою втрати несної здатності трубопроводами на пізній стадії експлуатації. // Науковий вісник НЛТУ України. [Текст] Побережний Л.Я., Станецький А.І. – 2016. – № 26.1. – С. 280 – 286.
9. Писаренко, Г.Г. Оприделение закономерностей повреждаемости стали х18н10т при циклических нагрузках r/s методом. // Вібрації в техниці та технологіях. [Текст] Писаренко, Г.Г., Майло А.Н. – 2015. – № 1. – С. 28 – 33.
10. Ma, Fong-Yuan. Corrosive effects of chlorideson metals. Pitting Corrosion. Nasr Bensalah. Intech open. – 2012
References: 1. Obanijesu E.O., Pareek V., Gubner R., Tade M.O. Corrosion education as a tool for the survival of natural gas industry. Nafta. 2010. Vol. 61. Iss. 12. Pp. 541 – 554.
2. Obanijesu E.O., Pareek V., Tade M.O. Hydrate formation and its influence on natural gas pipeline internal corrosion rate. SPE Oil and Gas India Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers. Mumbai. India. January 20 – 22.
3. Makogon Y.F. Hydrates of hydrocarbons. Tulsa. Oklahoma. Pennwellpublishing company. 1997. Pp 1 – 477.
4. Shahapov V.SH., Urazov R.R. Kharakterystyky hazoprovoda pry nalychky hydratootlozhenyy. Teplofyzyka vysokykh temperatur. 2004. T. 42. № 3. Р. 461 – 468 [in Russian].
5. Shahapov V. SH., Musakaev N. H., Urazov R. R. Matematycheskaya model techenyya pryrodnoho haza v truboprovodakh s uchetom dyssotsyatsyy hazohydratov. Ynzhenerno-fyzycheskyy zhurnal. 2008. T. 81. №2. Р. 271 – 279 [in Russian].
6. Poberezhnyy L.YA., Pyrih T.YU., Stanetskyy A.I. Vplyv yonnoyi syly gruntovoho elektrolitu na shvydkist koroziyi metalu naftohazoprovodiv. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv, spets. vyp. 2010. № 8. T. 2. Р. 620 – 624 [in Ukrainian].
7. Poberezhnyy L. YA. Stanetsʹkyy A. I., Rudko V.V. Koroziynyy monitorynh tranzytnykh hazoprovodiv. Visnyk TNTU. 2011. № 3. Р. 20 – 26 [in Ukrainian].
8. Poberezhnyy L.YA., Stanetsʹkyy A.I. Ranzhuvannya gruntiv za nebezpekoyu vtraty nesnoyi zdatnosti truboprovodamy na pizniy stadiyi ekspluatatsiyi. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. 2016. № 26.1. Р. 280 – 286 [in Ukrainian].
9. Pysarenko H.H., Maylo A.N. Oprydelenye zakonomernotey povrezhdaemosty staly kh18n10t pry tsyklycheskykh nahruzkakh r/s metodom. Vibratsiyi v tekhnytsi ta tekhnolohiyakh. 2015. № 1. Р. 28 – 33 [in Ukrainian].
10. Ma, Fong-Yuan. Corrosive effects of chlorideson metals. Pitting Corrosion. Nasr Bensalah. Intech open. 2012.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 4 (88)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.